Dersler

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Dersler

Nesne yönelimli programlama temellerinin gözden geçirilmesi; yazılım tekrar kullanılabilirliği, sınıf derleme, veri soyutlama ve bilgi saklama, soyut veri tipleri, şablon sınıflar, operatör yükleme; dinamik hafıza yönetimi, miras; soyut fonksiyonlar; polymorfizim; girdi/çıktı akışı; hata ayıklama; temel veri yapıları

Giriş; veri tipleri ve veri yapıları , soyut veri tipleri, elemanlar ve yapı, sanal ve fiziksel veri tipleri; soyut veri tipleri, nesne yönelimli programları dilleri arasında karşılaştırma; nesne yönelimli uygulamalar, nesne yönelimli yöntem üzerine dayalı yazılım sistemleri örnekleri

Asembler dili ve makine dili kullanılarak bilgisayar organizasyonuna giriş, bilgisayar aritmetiği, veri yolu ve kontrol, mikro programlama, komut kümeleri, adresleme şekilleri, hafıza sistemleri ve hiyerarşiler, önbellekler, girdi/çıktı sistemleri, kesmeler, programlama kesmeleri, RISC mimarisi, ardışık düzen ve performans artımı için diğer gelişmiş teknikler, paralel hesaplama, açık sistem ağları ve çoklu işlemciler.

Giriş, bilgisayar sistemleri yapıları, işletim sistemleri yapıları; süreç ve süreç yönetimi, işlemci zaman çizelgesi, işlem senkronizasyonu, kilitlenme; kayıt yönetimi, hafıza yönetimi, sanal hafıza, dosya sistemi; girdi/çıktı sistemleri, ikincil kayıt yapıları, dağıtık sistemler, ağ yapıları, dağıtık sistem yapıları, dağıtık dosya sistemleri; koruma ve güvenlik, Örnek çalışmalar: Unix, IBM VM, MS-DOS, Windows NT, Linux, Mach, Amoeba.

Temel veritabanı sistemleri, ilişkisel model: tanım kümesi ve ilişkiler, veri bütünlüğü, ilişkisel cebir, ilişkisel hesap, SQL; veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme, varlık ilişki modeli; dosya yapıları, indeksleme, rasgele hale getirme; veri koruma, kurtarmak, eş zamanlılık, güvenlik, bütünlük, görünümler, eniyileştirme; dağıtık veritabanı sistemleri, nesne yönelimli sistemler

Yerel ve geniş alan ağ mimarileri, protokoller, servisler ve uygulamalar; Fiziksel veri iletimi, güvenli ve güvenli olmayan haberleşme protokollerinin öğeleri; Benzer veya farklı nitelikli makineler arasında bilgi aktarımı; Haberleşme servislerinin donanım ve işletim sistemleri ile uyumu.

Genelleştirilmiş durum denklemleri. Zamanla değişen lineer sistemler, durum geçiş matrisi, sıfır durum cevabı ve sıfır giriş cevabı. Zamanla değişmeyen lineer sistemler. Matris fonksiyonları. Transfer fonksiyon matrisleri. Kontrol edilebilirlik, gözetlenebilirlik ve kararlılık kavramları. Sistem gerçekleme

Lineer olmayan sistemler analizi. İleri kararlılık teorisi. Tanımlayıcı fonksiyon analizi. Lineer olmayan sistem tasarımı. Geri besleme ile lineerleştirme. Kayan kontrol. Adaptif kontrol. Çok girişli çok çıkışlı endüstriyel sistemlerin kontrolü

Ayrık-olay süreçlerinde kavramlar ve sınıflandırılmalar. Sıralama, çizelgeleme sonlu durumlar ve görev modelleme. Otomata ve kuyruk modelleri. Graflar ve Petri-netlerle sistem analizi. Hesaplama ve iletişim ağları, esnek üretim sistemleri ve üst denetleyiciler üzerinde uygulamalar.

Hesaplama vizyonu temel kavramlar. Görüntü oluşumu. İnsan görsel algı İlişkisi. Erken işleme: alt düzey görme ve öznitelik çıkarma. Görüntü ve video veri analizi ve anlayışı. Matematiksel temeller, görüntü oluşumu ve temsili, sınır tespiti, segmentasyon, özellik çıkarımı, çevre ve bölge analizi, kamera geometrisi ve kalibrasyon, stereo, hareket, iki boyutlu ve üç boyutlu temsili, nesne ve sahne tanıma, nesne ve kişi takip, insanetkinliktanıma ve çıkarsama

İnsan nedenlemesi ve model geliştirmesi ile, makine zekası, yaklaşık nedenleme ve sistemik modellerin karşılaştırılması. Dilsel modelleme ve bilgi gösterimi. Bulanık kümeler ve bulanık bağıntılar. Bulanık mantık: nedenleme kuralları, IF-THEN kural modelleri, Bulanık inferans: Bulanık kural tabanı. Süreçlerin bulanık sistem modellemesi ve tanımı. Süreç denetim ve üst denetimi, bulanık denetleyici tasarımı ve statistiksel karar vermede bulanık regrasyon uygulamaları

Ölçme prensipleri. Sensörler (algılayıcılar). Sinyal durumları. Örnekleme ve tutma devreleri. Çoğullayıcılar. DAC; ADC, Ayrık veri sistemleri. Veri yolu sistemleri. Veri değerlendirme yazılımları

Bayes karar teorisi. Temel istatistik ve yapısal örüntü tanıma. Özellik çıkarma ve seçim. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Gözetlenen ve denetlenen öğrenme. Kümeleme Doğrusal ayırıcı işlevler. Sınıflayıcılar ve diskriminant fonksiyonları. Ensemble yöntemleri. Yüksek mertebeli ayırıcılar ile yapay sinir ağı tabanlı öğrenme yöntemlerinin önemi. Sintaktik örüntü açıklaması. Uygulamalar.

lgoritmik arka plan, veri yapıları, geometrik elemelerdeki hesaplama modelleri. Geometrik arama, nokta-yer sorunları, aralık-arama sorunları. Konveks gövde, düzlemde sorun bildirimi ve alt sınırları, konveks gövde algoritmaları, graham taraması, Jarvis yürüyüşü, QUICKHULL teknikleri, dinamik konveks gövde, 3 boyutlu konveks gövde. Yakınlık sorunu, sorunların birikimi, bir hesaplama prototipi: eleman tekliği, alt sınır, yakın çift sorunu: böl ve yönet yaklaşımı, Voronoi diyagramı, Voronoi diyagramı üçgenlemeleri ile çözülen yakınlık sorunları, düzlemsel üçgenlemeler, Delaunay üçgenleme, kavşaklar, uygulama alanları, düzlemsel uygulamalar : konveks çokgen, yıldız şeklindeki çokgenler, çizgi parçaları kesişimi. 3D uygulamalar: 3D dışbükey polyhedra kesişimi, yarım alanlarda kesişme

Performans değerlendirme yöntemleri, Analitiğe karşı simülasyon modelleme. Performans ölçüm ve kıyaslama. İş Yükü modelleme, Rastgele değişkenler. Yaygın olarak kullanılan dağılımlar. Stokastik süreçlerle performans modelleme. Bilgisayar sistemlerinin Markov zinciri modelleri. Kararlı ve geçici durum analizleri, kuyruk modelleri, tek bir sunucu ve çoklu sunucu kuyruklar, açık ve kapalı kuyruk ağları. Kesikli olay simülasyonu, Simülasyon Dilleri, rasgele sayı üretimi ve testleri, modeldoğrulama ve onaylama, simülasyon sonuçları, güven aralıkları, Varyans azaltma teknikleri. Bilgisayar sistemlerinin analitik ve simülasyon çalışmaları, vaka çalışmaları.

Kendi sınırlarında tek bir işlemci olan Pushing. Komut kümesi tasarımı, bilgisayar aritmetiği, kontrolör ve veriyolu tasarımı, hafıza sistemleri, giriş-çıkış sistemleri, bilgisayar ağlarıkesmeler ve istisnalar, ardışık, performans ve maliyet analizi, bilgisayar mimarisigeçmişi ve gelişmiş mimari araştırması.

Internet ve Intranet yapıları: LAN, WAN, Köprü, Yönlendirici, DNS, Proxy. Internet uygulama yazılımları: Telnet, FTP, WWW erişim araçları ve uygulamaları. WEB uygulama ve geliştirme yazılımları ve tasarım teknikleri

Metin madenciliğinde kullanılan algoritmalar ve teknikler. İstatistiki doğal dil işleme alanından kaynaklanan ve metinsel veri kümelerinde kullanılan özel ön işleme teknikleri. Metinsel verilere uygulanan kümeleme ve sınıflandırma algoritmaları.

Bilgisayarla görüntü işleme temel kavramları. Bilgisayara görüntü aktarım donanımı. Temel görüntü işleme algoritmaları. Görüntü yorumlama. Nesne tanımı. Paralel görüntü işleme yöntemleri.Endüstriyel uygulamalar

İnternet ağ arama ve ağ sayfaları madenciliği ile ilgili konular; İnternet ağ sayfası gezicileri, yorumlama, indeksleme yapıları, alaka sıralama algoritmaları gibi bilgi getirme temelleri, belge benzerliği ve kümeleme algoritmaları, özelleştirilmiş arama motorları, değerlendirme, doğal dil işleme ve ağ internet sayfalarına uyarlanmış veri madenciliği

Asenkron ardışıl lojik devrelerinin analizi. Huffman kriteri. Mealy-Moore durum diyagramları. Analiz ve sentez metotları. Açık ve gizli eşdeğer durumların belirlenmesi. İç durum indirgemesi ve kodlaması. Uyarma ve çıkış fonksiyonlarının belirlenmesi. Senkron ardışıl devrelerin analizi. Saat darbesi süresi ve frenkansı sınırlamaları. İç durum sayısının en aza indirgenmesi.

Bu derste Sosyal Ağ Analizi konusu bilgisayarlı hesaplama yöntemlerinden faydalanarak incelenecektir. Bu ders, karmaşık ağlar ve özellikleri, kuvvet kanunları, karmaşık ağların karakterize edilmesi, internet ortamındaki sosyal ağlar, karmaşık ağlarda arama ve yön bulma, salgın yayılımı, P2P ağları ve ağ ekonomisi konularını içermektedir. Bu ders en güncel akademik yayınları da içerecektir.

Denetim bilgisayarları hakkında genel bilgi. Dağıtılmış denetim mimarisi. Ayrık zamanlı denetleyicilerin gerçeklenmesi. Otomatik operasyona vurgusuz geçiş, entegral yükselmesi önleme algoritmaları

Adaptasyon kavramı ve teorik/yaklaşık modelleri. Adaptif sistemlerin temelleri ve gerçeklemeleri. Gerçek-zaman parametre kestirimi ve süreç-model tanımı esasları. Oto-ayarlama ve kazanç-sıralama kavramları. Oto-ayarlı rastsal ve öngörülü denetleyiciler. Analitik ve analitik olmayan adaptif sistemlerin birleşimi. Endüstriyel uygulamalar

Etkileşimli grafikler sistemlerin temel yapısı, farklı donanım aygıtları özellikleri. Görüntüleme cihazları kontrolü, basit paket, aygıt bağımsızlığı, ve standart paketler uygulamaları. Dağıtık mimari grafikleri, yüzeylerin temsili için gizli satır ve gizli yüzey algoritmaları.

En-iyileştirmenin tanımı. Ekstremum hesabı ve parametre en-iyileştirme. Varyasyonlar hesabı. Sınır koşulları. Eşitlik ve eşitsizlik koşulları altında dinamik en-iyileştirme. Lagrange çarpanları. Pontryagin'in maksimum prensibi. Hamilton Jacobi-Bellman denklemi. Sayısal optimal kontrol yöntemi ve uygulamaları

Yapay sinir ağlarının (ANN) modellenmesi. İleri ve geri beslemeli ağlar. Yapay sinir ağlarının yönlü graflarla temsili. Geri beslemenin rolü. ANN hesaplama yapılarında öğrenme süreci kavramları. Stone-Weierstrass ve Kolmogorov teoremleri. Geri-propagasyon algoritması ve eş sistem sistem teorisi ile bağlantısı. Ağların tipleri. Nörodinamik ağlar. Sistem modelleme ve denetim uygulamaları.

Problem tanımı. Lineer stokastik sistemlerde ortalama ve kovariyans propagasyonu. Renkli görültü. Şekillendirme filtreleri. Durum vektörü gözetleyicisi. Ayrık ve sürekli zaman Kalman filtreleri. Wiener-Hopf denklemi. Optimal düzgünleştirme. Kalman filtre tasarımı ve gerçekleştirilmesi. Lineer olmayan sistemlerde kestirim. İstatistiksel lineerleştirme, Genişletilmiş Kalman filtre tasarımı.

Nesneye yönelik programlama, sınıf nesne kavramları, sınıf yapısı, kurucu ve yokediciler, özel, korunmuş ve genel bölümler, sınıf içinde operatör ve fonksiyon isimlerinin yeniden yüklenmesi, türemiş sınıflar, sanal sınıflar, çok şekillilik, modelleme dilleri, JAVA programlama dilinde uygulamalar

En-iyileştirme problemleri ve sınıflandırılmaları. Sınırsız Lineer ve lineer olmayan en-iyileştirme. Sınırlı en-iyileştirme. Khun-Tucker şartları, ceza fonksiyonları. Lineer, kuadratik ve lineer olmayan programlama teknikleri. Tamsayılı ve Geometrik programlamalar. Mühendislik uygulamaları

Ana dalgacık fonksiyonu. Ölçekleme fonksiyonlarının temel kavramları. Dalgacık dönüşümü. Zaman ve frekans yerleşimi. Çoklu çözünürlü analiz ve filtre bankaları ile ilgileri. Hızlı dalgacık dönüşümü ve dijital gerçeklenmesi. Veri sıkıştırma, hata tanısı, süreç tanıma ve dalgacık ağları uygulamaları

Lineer ve lineer olmayan dinamik sistemlerin matematik model yapıları. Ayrık ve zamanda sürekli işaretlerle tanıma metodları. Periyodik, ikili ve rasgele işaretlerle parametre kestirimi. Bilgisayar tanıma algoritmaları. Endüstriyel sistem üzerinde uygulamalar

Istemci tarafı ve sunucu tarafı programlama kapsayan Web programlama ilkeleri ve uygulamalarına gelişmiş bir giriş. Açık standartlara dayalı Web işaretleme dil prensipleri ve uygulamalarıyla yeni biçimlendirme dilleri ifadesi, biçimlendirme dili dönüşüm zorlukları ve teknolojileri, metin, grafik, matematiksel ve multimedya içeriği için ortak hedef diller, zorlukları ve teknolojileri tanımlamak için teknikleri ile ilke ve uygulamaları inşa gelişmişWeb uygulamaları, Web kaynakları hakkında muhakeme için semantik web, metadata ve kestirilmesinde kullanarak, arama motorların temellendirmesi

Mekanik, akışkan, ısı, kimsayal ve elektrik sistemlerinin matematik modellemeleri. Model yapıları. Lineer ve lineer olmayan sistem modelleri. Bağlantı denklemleri. Sayısal bütünleşme metotları. Bilgisayarla benzetim algoritmaları. Ayrık-olay tabanlı benzetim. Endüstriyel sistemler üzerinde benzetim uygulamaları

Animasyon sürecinin geçici yönleri, bilgisayar animasyonun güncel teknikleri, hareket üretimi ve için hareket üretmek için temel animasyon teknikleri, (bilgisayara bir nesnenin hareket belirleme görevi), bilgisayar animasyonunda esnek ve katı nesnelerin dinamik benzetim otomatik kontrol sistemleri ve davranışların evrimi gibi son teknoloji ürünlerin araştırılması

Süreç denetim bilgisayarları. Süreçlerin dinamik modelleri. Geri beslemeli denetim tasarımı. İleri beslemeli denetim. Birden fazla çevrimli kontrol sistemleri. Alternatif denetleyici yapıları. Endüstriyel uygulamalar

DNA'nın sıralı hale getirilmesi ve birleştirilmesi, bilinen nükleik asit ve protein sıralarından oluşan çok büyük veritabanlarında arama ve eşleşme yapılması, evrimsel ağaçların hesaplanması, protein yapısının ve işlevinin tahmini işlemlerine uygulanan biyobilişim algoritmaları.

Ayrık yapılar ve uygulamalarına giriş. Ana vurgu bilgisayar bilimleri, mühendislik, yöneylem araştırması, sosyal bilim ve biyoloji gibi grafik teori uygulamalarınadır. Bağlanırlılık, ağaç yapıları, renklendirme, Euler-Hamilton yolları ve devreleri, en kısa rota ve ağ akışı ve sorunları, eşleşme ve kapsama problemleri gibi konuları içerir

Dil ve grafikler teorisi: izomorfizm, varoluş ve sayım. Adresli ve adressiz grafiklerin bağlanırlılık ve düzlemsellik gibi özellikleri, Euler ve mükemmel olma özellikleri gibi. Pratik sorunları modellemenin karakterize soruları: Grafiklerin keşfi için veri yapıları ve algoritmalar. Grafik algoritmaları ve karmaşıklıklarının analizi

Sonlu durum dil işleme için motivasyon, sonlu durum tanıyıcıları, sonlu durum alıcıları, düzenli ifadeler, gelişmiş sonlu durum operatörleri ve hesabı, sonlu durum dönüştürücüleri, durum sonlu otomata, anlam ayrımı ve etiketleme özellikleri için algoritmalar teorisine genel bir bakış, sonlu durumlu otomata, hesaplama morfoloji, en iyilik teorisinin sonlu durum uygulamaları, sonlu durum yaklaşımları sözdizimi.

İki ve üç boyutlu grafiğin temel teorisi. Üç boyutlu nesne modelleme ve manipulasyonu. İzdüşüm. Poligon ağları modeli. Temel aydınlatma. Basit Phong ve Gourad modelleri. Işın izleme. Işın etkinlik teknikleri. Gölge oluşturma, yüzey kaplama. Üç boyutlu animasyon, görselleştirme teknikleri ve uygulamaları

Paralel bilgisayar organizasyonu ve mimarisi. Ortak ve dağıtılmış bellek mimarileri. Senkronlama teknikleri. Statik ve dinamik çizelgeleme. Paralel sistemlerde donanım / yazılım etkileşimleri. Paralel sistem yazılım ve derleyicileri. Örnek paralel makinalar ve performans değerlendirmeleri

Yüksek lisans öğrencilerinin gurup halinde veya tek tek Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Mühendisliği bilim dallarındaki özel konularda yapılan son yayınları inceleyerek seminer halinde sunmaları amaçlanır. Seminer konuları öğrencinin tez konusu ile ilgili konulardan seçilir. Her öğrencinin bir yarıyılda iki seminer raporu ve bilgisayarla görsel sunum hazırlamaları gerekir.

Hesaplama modelleri. Sonlu durum modelleri, Turing makineleri, Ardışık fonksiyonlar. Hesaplanabilirlik ve çözümlenemezlik. Hesapsal karmaşıklık. Hızlandırma ve katmanlama teoremleri. Çözümsüz problemler (NP-tam, PSPACE-tam, ispatlı çözümsüz). Görecelendirilmiş problemler. İleri konular.

Donanım ve yazılım platformları ve araçları, amaca özel Kablosuz MAC protokolleri, amaca özel yönlendirme protokolleri, servis keşif, Bluetooth, sensör ağları, sensör ağ mimarileri, ad hoc ağlara giriş, topoloji kontrolü ve duyarga ağlarında yönlendirme, taşıma protokolleri, veri yaygınlaştırılması ve veri füzyonu, veri depolama ve sensör ağları, sensör veri işleme, güç yönetimi ve ağ ömrü, sensör ağ uygulamaları sorgulama.

Fiziksel seviyeden uygulamaya kadar mobil ve kablosuz ağların konuları, mobil ve kablosuz ağlar mimarisi, kablosuz iletişimde fiziksel seviyenin sorunları, kablosuz bağların karakteristiği, kablosuz cep telefonları, kablosuz internet protokolü ve çoklu yayın, kablosuz araçlara erişim, mobil rota belirleme,mobil internet protokolü, kablosuz ağlarda taşıma protokolleri, kablosuz yerel ağlar, bluetooth teknolojisi ve uygulaması, kablosuz cep telefonları, kablosuz uygulama protokolleri, aygıt ve servis bulma

Bu dersin amacı dağıtık sistemlerin algoritmaları ve teknolojilerine giriş yapmaktır. Bu sistemlerin hem temelleri hem de bu temellerin pratikteki uygulamaları görülecektir. Bu dersin konusu, iletişim mekanizmaları ve protokollerini, RPC, RMI, akışa yönelik iletişimi, dağıtık algoritmaları, tanıtma şemalarını, DNS, adlandırma ve lokalizasyonu, geleneksel eşlemeyi, yenileme ve tutarlılığı, bağlılık modelleri ve protokollerini, hata toleransını, grup iletişimini, iki ve üç aşamalı işlemleri, kontrol noktalarını, kontrol mekanizmalarını, dağıtık dosya sistemlerini, paralel mimarili sistemleri, ara katman yazılım çerçevelerini ve mobil sistemlerini içerir

Görsel dillerin genel yapısı. Olaya dayalı programlama. Kullanıcı ara birimi tasarımının prensip ve teknikleri. Görsel yazılım paketleri ve uygulamaları.

Seçilmiş araştırma konuları. Gerçek zamanda ve kritik güvenli uygulamalarda yazılım geliştirme ve bakım teknikleri. Nesneye yönelik analiz ve tasarım teknikleri. Otomatik önşartlar üretimi. Çoklu ortam uygulamaları. Hata giderici yazılım teknikleri. Yazılım ölçümü

Bu ders, veri madenciliği algoritmaları, modelleri ve uygulamaları konularındaki çalışmaları detaylı olarak kapsamaktadır. Veri ön-işleme, ilişki kuralları madenciliği, ardışık örüntü madenciliği, sınıflandırma, karar ağacı öğrenmesi, Bayes Sınıflandırması, regresyon, yapay sinir ağları, kümeleme ve değerlendirme yöntemleri dersin içerdiği önemli konulardır. Deneyim kazanmak amacıyla, öğrencilerin farklı veri madenciliği yazılım araçlarını kullanması ve programlama çalışmaları yapması gerekmektedir

Bilgisayar sistem modellemesi ve performans değerlendirmesi. Kuyruk ağı modelleri ve analiz metodları. Çoklu işlemci ve dağıtılmış sistem denetim algoritmaları: Senkronlama, Karşılıklı dışlama protokolleri, kaynak yönetimi, kilitlenme, çizelgeleme, yük dengeleme. Güvenlik modelleri, dağıtılmış sistemlerde güvenlik problemleri

Güvenli ağ iletişimleri için algoritmalar ve protokoller, şifreleme ile ilgili algoritmalar (DES, Diffie-Hellman, RSA), şifreleme ile ilgili hash fonksiyonları, kimlik denetimi, anahtar yönetimi, güvenli ağlar, sertifikasyon, güven yönetimi ve güvenli elektronik ticaret, Kerberos, internet şifrelemesi, IPsec, SSL/TLS, elektronik posta güvenliği, güvenlik duvarları

Programlama dil işleyicileri teori ve mekanizmaları. Veri akış analizi. Genel derleyici organizasyonu. Leksik tarayıcı, sintaks ayırıcı, sembol tablosu, iç program yapısı. Kod jeneratörleri. Gerçek zaman bellek yönetimi

Paralel ve sistolik hesaplama, arabağlantı ağ tasarımı, bellek organizasyonu, önbellek ve veri yolu tasarımı, işlemci teknolojileri, doğrusal diziler ve ızgaraları, sıralamalı ve sayısal problemleri, veri yönlendirme ve iletişim paralel mimariler ve FFT için temel kavramlar, ve bu algoritmaları farklı mimari yapılara haritalama.

Yüksek hızlı ağların konuları, ATM,HIPPI, fiber kanallar, optik ve kablosuz ağlar, protokol tasarımı, yüksek hızlı ağlar için rota belirleme ve akış kontrolü, yönetim ve güvenlik sorunları

Paralel mimarinin temelleri, iletişim operasyonları, paralel sistemlerin ölçeklenebilirliği: ek yük fonksiyonu, maliyet optimizasyonu, eş zamanlılık derecesi. Paralel sistemlerin performansı: hızlandırma, verimlilik, maliyet, paralel yükün kaynakları. Dağınık lineer sistem denklemlerinin çözümü: döngüsel metotlar, yük dengeleme ve iletişim azaltma, direk metotlar, zamanlama problemi.

Fiziksel dünyanın ve niteliklerinin temsili ve dünya modelleri üzerinde yorumlama. Karmaşık modelleme. Kararsızlık. Nicelikli ve nitelikli yorumlama teknikleri. Bilgi tabanlarının kullanımı. Uzay, geometri ve zaman üzerinde yorumlama. Program tasarımı, planlama ve hatadan sezinleme. Uzman Sistemler ve Uygulamaları

Bilgi depolama ve bilgi çıkarımına (IR) giriş. IR vs DBMS. Kullanıcı bakış açısı, arama modelleri, IR sistemlerinin değerlendirilmesi. Örgün IR modelleri. Bilgi çıkarım sistemlerinin önemli türleri sistemleri değerlendirmek için kullanılan ölçümlerin ve metotların temeline dayanır. Ters dosyalar, imza dosyaları, bilgi filtreleme, kümeleme ve küme tabanlı bilgi çıkarımı, metin ve mültimedya sistemleri gibi veri yapıları ve teknikler. IR ve İnternet, tarama stratejileri, arama motorları, web robotlar ve akıllı ajanlar

Dağıtılmış DBMS mimarisi. İstemci-sunucu, dağıtılmış, ve internet tabanlı DB tasarımı. Dağıtılmış soru en-iyileştirme ve işlemciliği. Dağıtılmış işlem yönetimi (eşzamanlama, denetim ve iyileşme). Federal / Çoklu tabanların tanımı ve problemleri. Veritabanı makineleri (kavramlar, başarılar ve yenilgiler). Paralel veritabanları

Etkili veri temsili ve manipulasyonu metotları. Bu metotların performans analizi. Öncelik kuyrukları, dengeli arama ağaçları, çok boyutlu arama yapıları, amortili karmaşıklık ve veri yapısı tasarımına uygulaması. Dayanıklı veri yapıları ve ikinci bellekli veri yapıları.

Robot dinamiği, temel kontrolü ve hareket planlama kavramları, durum ve hareket temsilleri, potansiyel fonksiyonları, yol haritaları, hücre ayrıştırma, kısıtlı hareket, hibrid planlama ve kontrol, planlama için mantıksal akıl yürütme yöntemleri.

Çoklu ortam sistemleri. Sayısal, ses, görüntü formatları ve bunların tümleştirilmesi, sıkıştırılması, işlenmesi ve iletilmesi. Çoklu ortam yazılım sistemleri ve uygulamaları.

Paradigmalar ve makine öğrenme sorunları. Indüksiyon, örnek ve hipotez alanlarda giriş, endüktif önyargı, örnek karmaşıklığı, hesaplama karmaşıklığı. Indüksiyon Teori ve metodoloji. Destek Vektör Makineleri (SVMs), endüktif çıkarım için genel bir paradigma formülasyonu. Splines (örneğin, MARS: Adaptif çok değişkenli regresyon Splines), Denetimli özniteliği tabanlı indüksiyon Yaklaşımlar. Valiant öğrenme çerçevesi. Derece tabanlı öğrenme. Genetik algoritmalar, genetik tabanlı makina öğrenmesi, sınıflandırma sistemleri. Öğrenme karar ağaçları. Açıklama tabanlı öğrenme. Keşif sistemleri