Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Etkili bir finans yönetimi, güçlü bir iktisat, matematiksel modelleme, istatistik ve ekonometri altyapısı gerektirmektedir. Bu nedenledir ki Doğuş Üniversitesi, Türkiye’de ilk kez bir Ekonomi-Finans bölümü açmış ve hemen arkasından Finansal İktisat Yüksek Lisans programını yürürlüğe koymuştur. Önümüzdeki yıllarda bu formasyona sahip yetişmiş insan gücü ihtiyacı giderek artacaktır.

Finansal İktisat Doktora Programının amacı araştırma yöntemleri ve finansal ekonometriye hâkim, kuramsal literatürü takip edebilen, ulusal ve uluslararası finansal sistemlerdeki gelişmeleri ve reel kesimle finans kesimi arasındaki etkileşimleri analiz edebilen ve yorumlayabilen, reel sektör firmalarının ve her çeşit finansal kuruluşun finansal yönetiminde etkinliği arttırıcı bilimsel çözümler önerebilen nitelikte genç bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Finansal İktisat Doktora Programı eğitim dili Türkçedir. Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa başvurabilirler. Lisans derecesine sahip öğrenciler 45 kredi ve (16 ders) ile doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ise 24 kredi (9 ders) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamak durumundadır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Programı tamamlama süresi ise; tezli yüksek lisans derecesi ile her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.