Dersler

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora - Dersler

Bu ders öğrencilere sadece temel gemicilik ve denizcilik sektörü bilgileri yanında, temel denizcilik 'dili'ni de öğrenmeleri amaçlarını güder. Ayrıca, by ders global denizcilik bağlamındaki temel ilkeleri ve dinamikleri ile denizcilik lojistiğinin ana prensiplerini de irdeleme amaçlarını da güder.

Genel olarak dersin amacı, Denizcilik sektörünede ihtiyaç duyulan bilgili, yaratıcı düşünce ve kabiliyetde çözüm üretebilen ve gelecekteki değişimleri öndörebilen ve sezebilen, ve denizcilikle ilgili şirketleri global olara rekabet edebilecek düzeye taşınmasında yardımcı olabilecek profosnellerin yetiştirilmesidir.
Bu bağlamda, ders denizcilik ve gemicilik sektörü dünyasının özellikleri ve nitelikleri yanında deniz taşımacılığı ve lojistiği hakkında temel bilgileri verir. İkinci olarak deniz taşımacılığının karmaşık yapısını ve lojistiği ve trendi ile global denizcilik arz zincirindeki rolünü kapsar. Ayrıca terminal dizaynı ile operasyonlar ve gemicilik ağı arasındaki bağlantının birbiri ile ilişkili bağlantının temel niteliklerini irdeler

Genel olarak dersin amacı, Denizcilik sektörünede ihtiyaç duyulan bilgili, yaratıcı düşünce ve kabiliyetde çözüm üretebilen ve gelecekteki değişimleri öngörebilen ve sezebilen, ve denizcilikle ilgili şirketleri global olarak rekabet edebilecek düzeye taşınmasında yardımcı olabilecek profosyonellerin yetiştirilmesidir.

Bu bağlamda, ders denizcilik ve gemicilik sektörü dünyasının özellikleri ve nitelikleri yanında deniz taşımacılığı ve lojistiği hakkında temel bilgileri verir. İkinci olarak deniz taşımacılığının karmaşık yapısını ve lojistiği ve trendi ile global denizcilik arz zinricindeki rolünü kapsar. Ayrıca terminal dizaynı ile operasyonlar ve gemicilik ağı arasındaki bağlantının birbiri ile ilişkili bağlantının temel niteliklerini irdeler.

Yönetim muhasebesi, uluslar arası pazarda, işletmeler ve kar amacı gütmeyen kurumlarda karar verme ve kontrol için bilgi sağlar. Organizasyonlarda yönetim muhasebesi ve stratejik maliyet yönetiminin rolü ve kapsamı çokça değişiklik gösterir. Tüm vakalarda bu hızlı bir biçimde değişmektedir. Bir takım tartışma konuları bizim yönetim muhasebesinin değişken doğasına odaklanmamızı sağlayacaktır. İç denetimciyi etkileyen çeşitli yeni yönetim fikirleri üzerinde özel bir vurgu yapılacaktır.

Bu ders öğrencileri, üretim ve hizmet operasyonlarının tasarımı, planlanması, kontrolü ve geliştirilmesi ile ilgili problem ve analizlerle tanıştırır. Süreç analizi, proje analizi, malzeme yönetimi, üretim planlama ve çizelgeleme, kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, değişim mühendisliği, üretim için tasarım, kapasite ve tesis planlama ve operasyon stratejisini içerir. Bu ders tedarik zinciri içerisinde envanter ve değişik stratejilerin envanter yönetimindeki rolünü inceler. Konular, geleneksele karşı sıfır envanter yaklaşımları, çevrimsel envanter kontrolü, belirsizliğin yönetilmesinde emniyet stokunun rolü ve maliyeti, ürün bulunabilirliğinin eniyileştirilmesi, paylaşılmış risk hususları, envanter hızı, stoksuz kalma durumu, kaynak bulma stratejileri ve envanter karar verme teknikleri ve araçlarını içerir

Ders, istatistiksel sonuç çıkarımı ve karar verme için istatistiksel temel sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Nokta ve aralık tahmini, hipotez testi, ki-kare analizi, doğrusal/doğrusal olmayan regresyon ve korelasyon teknikleri, çoklu regresyon ve korelasyon, varyans analizi, faktöryel deneyler, 2k faktöryel deneyler ve kesirler, parametrik olmayan istatistik, endeks sayıları ve zaman serisi analizi konularını kapsar. Etkin ve verimli dağıtım kanal yönetimi kararında kullanılan tipik ürün, fiyat ve talep tahmin yöntemleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Uygulamalı tedarik zinciri problemlerinin çözümünde istatistiksel yöntemlerin kullanımı örneklerle kapsamlı olarak açıklanacaktır

Bu ders tedarik zinciri ile ilgili roller ve aktiviteleri analiz eder. Taşıma planlaması, envanter kontrolü, depo yönetimi, müşteri servis standartlarının geliştirilmesi ve tedarik ve dağıtım sistemlerinin operasyon ve tasarımında personel temininin önemini vurgular. Ayrıca bilgi sistemlerinin ve internetin bu aktivitelerin desteklenmesindeki önemine de dikkat çekilmektedir. Tedarik zinciri yönetiminin önemli hususları çeşitli vaka çalışmaları ile desteklenecektir

Bu ders, lojistik konusunu sistem bakış açısından ele almaktadır. Lojistik ölçütleri gibi sistem mühendisliği süreci ve tasarım süreci içerisinde lojistik çatısının tasarımı detaylı olarak tanımlanmaktadır. Süre giden genel sistem analizi çalışmalarının doğal bir parçası olarak desteklenebilirlik analizinin geniş yelpazesini kapsayan ders içeriğinde ayrıca genel sistem tasarım ve geliştirme sürecinde lojistik ile ilişkilendirilen faaliyetler de yer almaktadır. Üretim, işlevsel kullanım, sistemin yaşlanması ve tahliyesi fazlarıyla ilgili önemli fonksiyonlar açıklanmaktadır

Bu ders, tedarik zinciri yönetiminin iki temel prensibinin nasıl sağlanabileceği konusuna odaklanmaktadır: performans artışını tanımlamak/ölçmek ve yönetmek. Envanter yönetimi, ağ tasarımı ve stratejik ortaklık konularında karşılaşılan teknik problemlerden bazılarının derinlemesine analizi de dahil olmak üzere sayısız örnekler tartışılacaktır. "Bilgisayarlaştırılmış bira oyunu" ve "risk havuzu oyunu" yazılım paketleri, kamçı etkisi, bilginin değeri, tedarik süresinin etkisi, risk dağıtımı, merkezileştirilmiş karar verme gibi tedarik zincirinin önemli kavramlarını göstermek için kullanılacaktır

Bu dersin temel amacı, yönetim bilimleri teknikleri ve karar verme teknolojisinin yardımı ile karmaşık iş problemlerinin çözülmesine yönelik beceri geliştirmektir. Vurgulanacak yönetim bilimi teknikleri, genel olarak Eniyileme, Benzetim ve Karar & Risk Analizi başlıkları altında toplanabilir. İş hayatında gömülü tam ve yarı-yapılandırılmış karar verme problemlerinde matematiksel ve kavramsal modelleri içermektedir. Bunlara ek olarak, derste gerçek problemleri çözmek için gerekli olan en gelişmiş karar destek teknolojileri (genelde veri yönetimi ve analizini içeren, hesap cetveli ve Xpress-MP gibi özel yazılımlar) tanıtılacaktır. Vaka çalışmaları, dersler, ders-içi örnekler, benzetim oyunları ve videoları ile bütünleşik olarak güçlü araç ve teknikler, güncel akımları da içererek işlenecektir

Bu ders, bir şirketin değer zincirinin işletimi içerisinde, stratejik kaynak bulma ve satın alma yönetiminin rolünü incelemektedir. İşlenecek başlıklar arasında stratejik kaynak bulma, taşeron kullanma, elektronik tedarik, tedarik entegrasyonu ve tedarikçi yönetimi (ör: istidat geliştirme, maliyet yönetimi, kalite yönetimi) bulunmaktadır. Bu ders, tedarik zincirindeki tedarik işlemlerinde teknolojik ve fonksiyonel akımlara odaklanmakta ve tedarik zinciri içerisinde bilgi ve ürün akışının iyileştirilmesi amacıyla, dağıtıcı ve yardımcıları tanımlamak için yerel ve uluslararası satın alma stratejileri üzerinde durmaktadır

Lojistik, işletme ve kamu politikaları gibi birçok yüksek lisans çalışma alanından seçilmiş ileri konular tartışılacaktır. Ders hocasının yanı sıra endüstriyel uzmanlar da katılım sağlayacak ve stratejik yönetim ile eşzamanlı lojistik ve entegre tedarik zinciri yönetiminde vaka tartışmaları yapılacaktır. Olası konular: lojistik stratejisi, tedarik yeniden yapılandırması ve değişim yönetimi, dağıtım, müşteri hizmetleri, ters lojistik ve envanter politikası

Tahminleme, araç rotalama, tesis yerleşimi ve ağ tasarımı konularını kapsayan sayısal bir lojistik dersidir. Demiryolu, kara, deniz, hava ve boru hattı taşımacılığının yasal düzenlemeleri ve genel ekonomik özellikleri; nakliyat tipleri arasındaki rekabet ilişkisinin incelenmesi ve trafik yönetimi üzerinde durulacaktır.

Bu derste çeşitli veri tutma donanımları, iletişim uygulamaları, veritabanı ürünleri ve günümüz dağıtım sistemlerinde karar verme için kullanılan planlama araçları değerlendirilecektir. İçerilen konular: Depo yönetim sistemlerine genel bakış, Kurum kaynak planlama, rota belirleme/dağıtım yazılımı, yükleme takibi ve uydu takibi, veritabanı modellemesi, tasarımı ve uygulamasını içeren ve ilişkisel veritabanları ve SQL'e vurgu yapan bilgi teknolojisi incelemesi. Internet teknolojileri: http, html, XML, SOAP, security. Bileşenler ve ara yazılımlara özet giriş. Çok sıralı mimariler, karşılaştırmalı değerlendirme ve performans tasarımı ve uygulamasına giriş. Veri ağ protokolleri ve teknolojileri. Öğrenciler ihtiyaçlar/tasarım, veri modeli, veritabanı uygulaması, web sitesi ve sistem mimarisi konularını içeren bir proje yapacaklardır

Bu ders, süreç ve akışlarının anlaşılması ve modellenmesi için tasarlanmıştır. Dersin amacı, yöneticilerin süreç yapısı ve süreç işletenlerini, hedeflenen iş performansını sağlamak için nasıl planladıkları ve kontrol ettiklerini göstermektir. Bu derste temel kavramları üç adımda tartışmak için mantıklı ve özenli bir yaklaşım sağlanmaktadır. İlk olarak sürecin ve akışların anlaşılması ve modellenmesi. Daha sonra süreç yapısı ve belli performans ölçütleri arasındaki nedensel ilişkinin çalışılması. Son olarak yönetimsel faaliyetler için anlamının formüle edilmesi

Bu derste, tedarik zincirindeki performans ölçütleri ve kıyaslama uygulamaları ve gelişimi anlatılacaktır. Özellikle, depolama, nakliyat ve envanter kontrolü gibi özel tedarik zinciri aktiviteleri için kıyaslama tekniklerinin nasıl uygulanabileceği değerlendirilecektir. Performans değerlendirmesi, kıyaslamadan kaynaklanan faydalar ve maliyetler, kıyaslama süreci, kıyaslama istatistikleri kurmak için metotlar, kıyas adaylarını seçmek ve sürecin yeniden kalibrasyonu konuları kapsanacaktır. Bu ders temel veri zarflama analizi (VZA) tekniklerine odaklanmıştır ve yeni modeller ve yaklaşımları içermektedir. Kıyaslama ve imalat organizasyonlarındaki karmaşık operasyonel verimliliği analiz ederken bankacılık, sağlık hizmetleri, e-iş ve pek çok diğer endüstrideki süreçleri değerlendirilecektir. Değer zincirleri için modeller, duyarlılık analizi ve Excel solver ile VZA uygulamaları yapılacaktır

Bu ders öğrencilerin yabancı navlun sevki, uluslararası taşıma ve depolama konularını kavramasını ve katılımını sağlamak için tasarlanmıştır. Ders, uluslararası dağıtım ile ilgili dokümantasyonun kapsamlı analizini içermektedir.Bu ders, uluslararası lojistik programının tüm elemanlarını birleştiren bir çerçeve derstir. Lojistik sisteminin, pazarlama, üretim ve organizasyonel sistemler ile arayüzleri, lojistik fonksiyonunun entegre edici rolünü ve rekabet stratejisini formüle etme konusundaki uygunluğunu vurgulamak amacıyla çalışılacaktır. Lojistik ağlarının tasarımı, analizi ve kontrolü üzerindeki etkili olan başlıca uluslararası konular tartışılacaktır. Derste makale incelemesi, vaka çalışmaları ve bilgisayarlı benzetim uygulamaları olacaktır

Bu ders kapsamında tedarik zincirinde etkin tesis ve depolama şebekesinin stratejik yapısı ve önemi incelenecektir. Ders aynı zamanda depolama fonksiyonunun değişen işlevlerini de içermektedir; katma değerli hizmetler; depo alanı ihtiyaç tahmini; temel tesis ve depolama yerleşim ve planlama faktörleri; malzeme taşıma sistemleri tasarımı; tesis ve depo yerleşimi için alan kiralama veya satın alma kararlarının verilmesi ve tesis yeri analizi. Ders kapsamında ürünün değeri ve dağıtım maliyetleri üzerinde rol oynayan ambalajlama ile ilgili kararların alınmasında etkili olan faktörler incelenecektir. Malzeme taşıma donanımlarına ilişkin tedarik zinciri kararlarını etkileyen ambalajlama çeşitlerinin, şekillerinin ve büyüklüklerinin belirlenmesi gibi pratik uygulamalar da bu başlık altında yer alacaktır

Ders, pazarlamanın başlıca konuları olan; müşteri ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, pazar bölümlenmesi, hedefleme ve konumlandırma, ürün tasarımı ve markalaştırılması, fiyatlandırma, reklamcılık, talep tahmini, araştırma tasarımı ve müşteri psikolojisini genel içerikleri ile ele almaktadır. Ders vaka analizlerini ve sınıf uygulamalarını da kapsamaktadır. Tedarik zinciri içinde malların fiziksel akışı, dağıtım bilgileri ile bağlantılı olarak kavramsal ve pratik uygulamaları gözden geçirilecektir. Konular, pazarlama stratejilerinin ve lojistiğin ara yüzlerine, dağıtım kanallarının çelişkilerine ve fiyat politikalarına yeni ve alternatif dağıtım kanallarının geliştirilmesini de içermektedir

Bu ders, tedarik zinciri oluşturulmasında en son gelişmiş planlama modellerine ve pratik yardımcı araçlarına; envanter ve dağıtım yönetimi ve çoklu yerleşim koordinasyonuna odaklanmaktadır. Hizmet kalitesinin artırılması ve sistem genelinde maliyetlerin koordineli olarak düşürülmesi için tedarik zinciri bileşenlerinin entegrasyonuna vurgu yapılmaktadır.Ders kapsamında; karar destek sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve e-ticaret tabanlı stratejileri konularında sanayide etkin olarak kullanılan gelişmiş yazılım programları da araştırılacaktır. Karar verme araçları ve becerileri lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde ele alınacaktır. Ders, teknik problemleri ve bu problemlerin kurum ile karşılıklı ilişkilerinin analiz edilmesinde kullanılan becerilerin gelişmesi üzerinde durmaktadır

Bu derste, sistem optimizasyonuna uygulama bakış açısıyla bir giriş yapılacaktır. Amaç sistemlerde karşılaşılan kısıtları anlamaya odaklanmak olacaktır. Bu sebeple derste, modelleme yöntemleri (doğrusal, ağ, tamsayılı programlama, doğrusal olmayan programlama ve sezgisel yaklaşımlar); modelleme araçları (duyarlılık ve en iyi çözüm üzerine analizler); yazılım programlama; ve üretim planlama ve çizelgeleme, envanter planlama, tedarik ağı optimizasyonu, proje planlama, telekomünikasyon, tesis genişleme ve kapasite artışı, ürün geliştirme, elektronik ticaret ve finans gibi konularda uygulamalar ortaya konulacaktır

Bu ders kontrol, karar verme ve planlama için yapılan maliyet analizlerinin finansal durumlarını analiz etmeye yöneliktir. Ders, ticari firmaların finansal yönetimini; finansal analizlerini; planlama ve kontrolü; sermaye yönetimi; sermaye yatırım kararlarını ve gerekli getiri oranını; sermaye yapılandırma kararlarını ve finansal kaynakları kapsamaktadır

Bu ders, müşteri hizmet/ilişkilerinin maliyet/hizmet kararları üzerindeki gelişimi ve etkisi ile ilgili bir genel bakışı içermektedir. Derste işlenecek konu başlıklarından bazıları, müşteri memnuniyeti programlarının gelişimi, müşteri hizmet ölçütlerinin elde edilmesinde kullanılan metotlar, kurum felsefesi olarak müşteri memnuniyeti ve etkili müşteri memnuniyeti stratejilerinin uygulanmasındaki engeller, şeklindedir.

Bu ders, internet, e-ticaret, elektronik bankacılık, satış noktası cihazları, barkod okuyucuları gibi değişik kaynaklardan elde edilen yüksek miktardaki elektronik verinin anlamlandırılması için kullanılabilecek yöntemlerin incelenmesini içermektedir. İşlenen konular arasında kümeleme yöntemleri, karar ağaçları, doğrusal ve lojistik regresyon, yapay sinir ağları gibi yöntemler sıralanabilir. Veri madenciliği ile veritabanı pazarlama, müşteri terk analizi, sahtekarlık tespiti ve kredi risk ölçümü gibi konularda yapılan başarılı uygulamalardan da bahsedilecektir

Bu ders firmanın e-ticareti tedarik zincirine dâhil edebilmesi için en uygun yaklaşımın seçilmesinde değerlendirilmesi gereken kavramlar ve gerçekliklere odaklanır. E-ticaret kanalı, tedarik zincirinin alternatif yapılarını aktif hale getiren ve dolayısı ile esneklik ihtiyaçları, çeviklik, kanal yönetimi, tedarik açık arttırmalarının kullanımı, paylaşılan kapasitenin yönetilmesi, teşviklerin düzenlenmesi, bilgi görünürlüğünün yönetilmesi vb. gibi tedarik zinciri sorunlarını içeren firmanın olası dağıtım kanallarından biri olarak görülmelidir. Tüm bu kavramlar ve bunların otomotiv, taşıma, perakende, giyim gibi farklı endüstri uygulamaları incelenecektir. Elektronik ticaretin (e-ticaret) gelişen rolü ve tedarik zinciri yönetiminde karar-verme üzerine bir araştırma-inceleme dersidir. İçerdiği konular; e-ticaretin kısa tarihçesi, işletme-işletme ve işletme-tüketici hakkında e-ticaret stratejileri, e-ticaret için etkin tedarik zinciri ağlarının geliştirilmesi, e-ticaretin geleceği ve dağıtım kanalı açısından etkileri şeklindedir.

Tedarikçiler, üreticiler, perakendeciler, tüketiciler vb. pek çok oyuncu (karar verici) arasındaki etkileşimler ve pazar çevresinde meydana gelen dinamikler üzerine odaklanılmaktadır. Pazardaki oyuncuların stratejik davranışı, pazar (veya sözleşme) yapısının katılımcıların faaliyetleri üzerindeki etkisi ve genel pazar dinamikleri tartışılacaktır. Üretici ve tedarikçilerin genel karar konuları olan üretilecek, satılacak miktar ve fiyatlandırma, tüketicilerin genel karar konuları olan neyin, hangi satıcıdan, ne miktarda alınacağı konuları incelenecektir

Bu ders, strateji ve örgütün uluslararası boyutları üzerine odaklanmaktadır ve gittikçe karmaşıklaşan dünya ekonomisinde stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri etkin bir şekilde yönetmek için bir çerçeve sağlamaktadır. Endüstrilerin küreselleşmesi, rekabette ülke etkenlerinin sürekli rolü, çok uluslu kuruluşların organizasyonu, küresel ağların kurulması ve küreselleşme koşulları altında yönetsel görevlerin değişimi ele alınan konular arasındadır

Bu ders, planlama, çizelgeleme, kaynak tahsisi, izleme ve kontrol konularını vurgulayarak, projenin başlangıçtan bitişe kadar yönetiminde farklı aşamalarını tanıtmaktadır. Bir proje yönetimi yazılımının kullanımı gösterilecektir

Bu ders, imal edilen ürünlerin tedarik zincirinin yönetilmesinde muhtemelen en önemli öğeleri ele almaktadır: üretim tesisinin içindeki tedarik zincirinin yönetimi, tedarikçilerle direkt bağlantıları ve müşterilerle dolaylı bağlantıları. Özel olarak, bu ders üretim firmaları için İleri Planlama Sistemlerini, en çok uygulanan üç sisteme odaklanarak incelemektedir: MİP (Malzeme İhtiyaç Planlaması), TZÜ/Yalın (tam-zamanında) ve kısıt-temelli planlama olarak da bilinen DBR (Drum-Buffer-Rope). Ders, stoğun rolünü ve tedarik zincirinde stoğun yönetimindeki çeşitli stratejileri ele almaktadır. Dersin içerdiği konular; geleneksel ve sıfır stok yaklaşımları, çevrim stoğunun kontrolü, belirsizliğin yönetilmesinde emniyet stoğunun maliyeti ve rolü, ürün bulunurluğunun optimizasyonu, paylaşılan risk konuları, stok hızı, stok-dışı olma sorunları, kaynak stratejileri, stoklarla ilgili karar-verme yöntemleri ve araçları şeklindedir

Bu ders, 21.yy dünya-şirketlerin karakterini oluşturan kalite kültürünün yerleştirilmesi için gerekli olan çeşitli toplam kalite yönetimi çerçeveleri, kavramları ve kalite geliştirme araçlarını tanıtacaktır. Özdeğerler ve mükemmellik modelleri etrafında odaklanan derste, şirketleri ve kar amacı gitmeyen kuruluşları, müşterilerine sürekli artan değer kazandıran, dünya çapında organizasyonlara dönüştürmek için atılması gereken adımlar araştırılacaktır. İstatistiksel süreç kontrol yöntemlerinin tedarik zinciri süreçlerine uygulamaları, kalite belgelendirmesi, kalite geliştirme programlarının sağlanması ve kalite gelişiminin raporlanması, detaylı bir şekilde incelenecektir

Bu ders temel maliyet yapıları, pazardaki rekabet ve servis karakteristikleri açısından çeşitli taşıma tipleri arasındaki temel farklar üzerine odaklanacaktır. Tüm taşıma şekillerinde yöneticilerin karşılaştıkları, pazara girme kararları, fiyatlandırma, rekabetçi tepkiler, hizmet düzeyleri, sermaye yapısı ve düzenlenmemiş bir ortamda büyüme hedefleri ve ayrıca ulaştırma stratejilerinin tedarik zincirinde karar verme üzerindeki etkileri gibi geniş bir yelpazedeki konular tartışılacaktır. Ders, bitmiş ürün hareketlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolünü vurgular. Konular, taşımacıların seçimi, değerlendirilmesi ve ölçülmesi, ücretlendirme stratejileri ve model seçimi, taşımada kontrat geliştirilmesi, özel filoların rolü ve taşıma hizmetlerinin dışarıdan teminini içerir

Ulaştırma Ekonomisinin amacı ve özellikleri - Ulaştırma Sistemlerinin iktisadi özellikleri - Ulaştırma Talebi: Yük taşıması ve Yolcu Taşıması - Ulaştırma Arzı ve Ulaştırma Maliyetleri: Maliyet Kavramları - Ulaştırma Maliyetleri: Sabit Tesisler ve Araçlar - Ulaştırma İşletmelerinin Yönetimi - Kamu Ulaştırması ve Ulaştırma Politikaları. Düzenleme ve Rekabet - Ulaştırma Fiyatlaması - İktisadi Değerlendirme ve Yatırım Ölçütleri - Ulaştırma Planlaması - Makro-iktisadi analizde Ulaştırma Kesimi - Ulaştırma ve Lojistik Ağları - Ulaştırmada Sistem Analizi - Kent Ulaşımı

Seçmeli Ders

ERP ve Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş; ERP Stratejisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi; ERP ve e-iş; ERP Uygulaması; Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi; Tedarik Zinciri Süreç Yönetimi; Tedarik Zinciri Politika Yayılımı; Tedarik Zinciri Kalite Yönetimi; Stratejik Tedarik Zinciri Modelleme; Tedarik Zincirinde Karar Modelleri; Temel İş Süreçlerinin SAP ERP ile Etkileşimi.

Seçmeli Ders

Ders, çok boyutlu dataların sınıflandırılması, gruplandırılması ve taşıdığı değerli izlerin bulunması ile büyük boyutlu problemlerin çözülebilir boyutlara getirilmesini ve bu problemlerin deneyimsel metotlarla çözümünü içermektedir.

Seçmeli Ders

Çok değişkenli analizin temelleri, rassal vektorler, örneklem geometrisi ve rassal örneklem, Çokdeğişkenli normal dağılım, Ortalamalar vektörü ile ilgili testler, Kategorik verilerin analiz, iki ve daha yüksek boyutlu tablolar icin loglinear modeller, Logistik regresyon, MANOVA, Temel bileşenler analizi, Faktör analizi, Ayrım analizi, Kümeleme analizi, istatistiksel paket programların kullanımı