Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Öğrenciler programdaki tasarım, marka iletişimi ve reklama yönelik seçmeli dersler aracılığıyla da meslekleri ile ilgili diğer alanlarda çalışma yapma olanağı elde ederler. “Grafik Tasarım” eğitimi, iletişimi disiplinler arası bir bakış açısıyla yönetmeyi, alanın yenilikçi ve yaratıcı sürecini ortaya koymayı amaçlar. Böylece öğrencilerin iş alanlarının genişlemesine, yeni kavram ve görsel dil uygulamalarındaki eğilimleri tanıması ve kendi üretimlerine yansıtabilecek bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanır. 

Ülkemizde grafik tasarım ve iletişimi alanında uzmanlaşmış akademisyen ve araştırmacıya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Güzel Sanatlar Fakültelerinin çoğalması ile bu alanda yetişmiş uzman ihtiyacı artmıştır. Günümüzde sektörün gereksinim duyduğu grafik tasarımcı tanımı genişlemiş ve lisansüstü düzeyde eğitim almış, araştırma-geliştirme aşamasında yer alacak tasarımcılara da ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu program, Grafik Bölümü lisans düzeyinde olan öğrencilerin, Grafik Tasarımı Yüksek Lisans programı açılması talepleri de göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Alanında uzman grafik tasarımcılar ve genç akademisyenler yetiştirmenin sorumluluğu ile nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Grafik Tasarım Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir. 

Grafik Tasarım tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Grafik Tasarım tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.