Dersler

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe) Dersler

Şirketler için dışardan teknoloji transferinin önemi, teknolojik bilgi kaynakları, Teknoloji araçlarının önemi, Teknolojik değerlendirme ve kestirim: Gelişen teknolojilerin değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin stratejik iş hedefleri ile örtüştürülmesi, Yeni teknolojilerin işletim ve finansal analizleri, Teknoloji yörüngeleri-rotaları, Stratejik teknoloji platformlarının edinimi ve geliştirilmesi. Yeni teknoloji transferi: Uygunluk, Eksiksizlik-Bütünlülük, Teknoloji transfer anlaşmalarının düzenlenmesi, Uluslar arası teknoloji transferi, Uzmanlar, uzman olmayanlar ve şirket içi rakip gruplar arasındaki arayüzlerin yönetimi, hudutlarının taranması ve hudut ara yüzlerinin yönetimi. Teknoloji transfer anlaşmaları, Patentler, Lisanslar, Ticari bilgi, Ortaklıklar, İttifaklar ve İşbirlikleri: Teknik bilginin gayrı resmi alışverişi, rakiplerle işbirliği

Zorunlu

Belirlilik, belirsizlik ve risk altında karar verme problemlerinin analizi. Ekonomi, matematik ve istatistiğin bu amaç doğrultusunda nasıl kullanılacağının anlaşılması.

Zorunlu

Ders, istatistiksel sonuç çıkarımı ve karar verme için istatistiksel temel sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Nokta ve aralık tahmini, hipotez testi, ki-kare analizi, doğrusal/doğrusal olmayan regresyon ve korelasyon teknikleri, çoklu regresyon ve korelasyon, varyans analizi, faktöryel deneyler, 2k faktöryel deneyler ve kesirler, parametrik olmayan istatistik, endeks sayıları ve zaman serisi analizi konularını kapsar. Etkin ve verimli dağıtım kanal yönetimi kararında kullanılan tipik ürün, fiyat ve talep tahmin yöntemleri ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Uygulamalı tedarik zinciri problemlerinin çözümünde istatistiksel yöntemlerin kullanımı örneklerle kapsamlı olarak açıklanacaktır.

Zorunlu

Bu ders proje yönetimi konusuna değişim yöntemi çerçevesinde bütüncül bir anlayışla odaklanmaktadır. İçeriğinde planlama, programlama -çizelgeleme, organizasyon ve kontrol konularına yer verilmektedir. Günümüzde proje yönetimi giderek önem kazanmaktadır. Proje yönetiminin araçları ve yöntemleri hakkında uzmanlık sahibi olmak piyasada öğrenciye önemli avantajlar sağlayabilecektir.

Zorunlu

Paranın Zaman Değeri,Tahvil ve Hisse Senedi Değerleme, Yatırım Kararları, Geleneksel ve Modern Üreticiler kapsamında vaka çalışmaları , Risk Sermayesi ,-vaka çalışmaları- , alt sözleşmeler, asimetrik bilgi, Yatırımların Finansmanı, Fon Tedariki,Yatırımcı ve Bankalar arasındaki ilişkiler,Teknoloji sektöründe yatırım getirisi,Firma Değerleme ,Bilgiye Dayalı İşletmelerin Değerlemesi, AR-GE ve Müşteri Dostlukları,Performans Muhasebesi

Seçmeli

Farklı organizasyonel ve çevresel koşullar altında stratejik yönetim anlayışının temel çatı ve kavramları. Stratejiye giriş, uygulamada stratejik yönetim, stratejik analiz, kaynak yetkinliği ve stratejik potansiyel, paydaş beklentileri ve organizasyonel amaçlar, stratejik tercih ve seçenekler, stratejik değerlendirme ve seçim, organizasyonel yapı ve tasarım, kaynak dağıtımı ve yönetimi, stratejik değişim yönetimi, e-strateji, operasyonel strateji ve rekabetçilik, süreç ve üretim teknolojileri, kapasite planlama, değer analizi, karar verme, tedarik zinciri yönetimi, e-ticaret, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), imal etmek veya satın almak, e-lojistik

Seçmeli

Firmalarda araştırmada başarının önkoşulları; korporasyonların yönetimi açısından ARGE; stratejik konularda öncelikler; sermaye olarak insan ve "know-how"; entellektüel sermayenin yönetimi: kalite yönetimi açısından ARGE nin içerdiği süreçler; daha iyi performans için ARGE yönetimi metodolojisi; ARGE planlaması için patent portfolyosu; ARGE de karar süreci kalitesi; uluslararası ARGE projeleri; korporasyon teknoloji stok modeli; olay çalışmaları.

Seçmeli

İleri teknoloji şirketleri için pazar araştırması, Düzenleme, dağıtım kanallarının yönetimi ve değişimi, ileri teknoloji piyasalarının klasik piyasalardan ayırd edici özelliği nedir?, ileri teknoloji koşullarında ürün ömür çevrimleri, Satış ekibinden bilgi edinimi ve işlenmesi, İleri teknoloji şirketler için stratejik bir silah olarak bilgi, Uzun süreli müşteri ilişkileri ve stratejik birliklerin kurulması, ürün geliştirmede katılımı sağlanarak müşterinin pazarlama sürecine dahil edilmesi, telesatış ve teledestek, ileri teknoloji piyasa koşullarında katma değerin ayırd edilmesi ve iletişimi , stratejik platform pazarlama, teknoloji ürünlerinin markalanması, pazarlama için stratejik birliklerin oluşturulması, endüstriyel pazarlama

Seçmeli

Bu ders öğrencileri; kurumların uzun vadeli stratejik amaç ve hedeflerine erişmek üzere çalışanlarının her birinin kurumlarına mümkün olan en büyük katkıyı sağlayacak şekilde İnsan Kaynaklarının stratejik gelişimi ve konuşlanması hakkında teorik bilgi ve uygulamalarla donatacak şekilde tasarlanmıştır. Konular arasında İK stratejisi, çeşitlilik, kurumsal kültür, liderlik, yüksek performanslı iş sistemleri ve kar amaçlı olan /olmayan işletmeler için güncel yaklaşımları gibi başlıklar içermektedir.

Seçmeli

Bir kurumun rekabetçiliğini sürdürmesinde kilit faktör, ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli üretilebilme becerisidir. Kalite ve İş Süreçleri; üretimde, hizmet ve tedarik zincirinde uygulanan kalite prensiplerinin detaylı analizine hizmet etmektedir. Kalitenin yönetsel ve istatistiki yönleri gibi, kalite ve iş süreçleri teknikleri kapsanmaktadır.

Seçmeli

Bu derste, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi alanlarında yayımlanan güncel makaleler, bildiriler ve diğer yayınlar incelenecek ve öğrenciler seçecekleri konu ve yayın üzerinde sunum yapacaklardır.

Seçmeli

Yenilikçilik Yönetimi; Organizasyonel analizde genel sistemler.Yenilikçi organizasyonların özellikleri. Ulusal Yenilikçilik inisiyatifleri ve sistemleri, Entelektüel Sermaye. Yenilikçiliğin çeşidi ve kaynakları. Yenilikçilik sürecinin safhaları. Yenilikçilik sürecinde risk ve belirsizlik. Yenilikçilikde organizasyonel stratejiler ve uygulamalar. Yenilikçilik sürecinde kişisel roller. Yenilikçiliğin yayılımı. Stratejik birlikler vasıtasıyla teknoloji transferi. Ürün, süreç ve stratejik yenilikçilik ve ürün ömür çevrimi. Bir yönetim süreci olarak, başarılı bir yenilikçilik yönetiminin anahtar özellikleri. Ulusal koşullar ve rekabetçi piyasa şartları ile şirketin teknolojik alt yapısı esasında bir yenilikçilik stratejisinin oluşturulması. Yenilikçilikde dışsal bağlantılar, kurulan ittifaklardan ve piyasalardan öğrenmek. Etkin yenilikçilik mekanizmalarının oluşturulması. Yenilikçi organizasyonların tasarımı ve muhafazası . Yenilikçilik yönetiminin performansının ölçülmesi ve geliştirilmesi. Değişim ve yenilikçilik yönetiminin çeşitli safhalarındaki liderlik tarzları ve etkileri, şirket kültürünün nasıl geliştirilip, değiştirilebileceği, organizasyonel değişimde geçiş sürecinin nasıl yönetileceği, şirketin kurumsal kültür ve stratejisine uygun olarak planlama ve kontrol sistemlerinin nasıl tasarlanması gerektiği ve değişimin bir aracı olarak bunların nasıl kullanılacağı; değişime dirençin üstesinden nasıl gelineceği

Seçmeli

Bu dersin odağında; değişen makro, mikro ve organizasyonel çevre ile örtüşecek etkin pazarlama stratejilerinin tanımlanması için gerekli stratejik analiz ve planlama konuları bulunmaktadır. Bu ders ile amaçlanan; katılımcılara pazarlama stratejisi hakkında kavramsal bir anlayış ve stratejik pazarlama kararlarında göz önüne alınacak faktörlerle ilgili bilgi birikimi kazandırmaktır.

Seçmeli

Bu ders günümüz temel yaklaşımlarıyla bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişikiyi irdelemektedir. . Esas sorgulanan, teknolojik gelişimin belirleyicileri, bilimin toplumsal sonuçları, ve bilgi temelli toplumsal oluşumuna üzerindeki etkisi. Özellikle vurgulanan konular ulusal ve bölgesel yenilikçilik sistemleri, bu sistemlerin aktörleri (müteşebbisler, üniversite, araştırma-destek vb.gibi kurumlar) arasındaki ilişkiler.

Seçmeli

Bilgi çağına giriş, bilgi planlama, teknoloji planlama, ağa dayalı organizasyon, bilişim sistemleri geliştirme, veritabanı sistemleri, bilişim sistemlerinin vertabanı sistemleri ile yönetimi, billişim teknolojilerinin gelecekteki etkileri

Seçmeli

Ürün geliştirme yaklaşımları, eş zamanlı mühendislik modelleri, X için tasarım, tasarım süreci, QFD, FMEA, Taguchi ve bilgisayar destekli diğer araçlar. Çevreye dost tasarımlar, piyasadan kalkan ürünlerin geri alımı, yeniden kullanımı, atık bertarafı ve yönetimi. Tasarımdan piyasaya hızlı prototip imalat teknolojileri. Hızlı prototip imalat sistemlerine SLA, 3D vb.gibi genel bir bakış. Tasarım ekibinin rolü ve komposizyonu, müşterinin tasarım sürecine dahil edilmesi, pazarlama, üretim, kalite, ürün maliyetlendirme, tedarikçiler, proje ekiplerinin türleri.

Seçmeli

Yeni ürün gelişim süreci. Kurumsal sistemlerde referans modeller, süreç tasarım modelleri, CIM-OSA referans mimarisi gibi. Süreç modelleme ve analizi araçları IDEF 0, DFDS, Petri Nets, IDEF 1, simulasyon, Sistem teorisi, Sistem tasarımı ve Analizi, Tekliflendirme ve spesifikasyonlar, Tasarım-İmalat arayüzü, Değişim Mühendisliği yöntem ve ilgili yazılım araçlarına genel bir bakış, CAD (Computer Aided Design), Product Data Management (PDM), STEP (Standard for the Exchange of Product Data) teknolojileri ve analiz araçlarına genel bir bakış. Tasarımdan piyasaya hızlı prototip imalat teknolojileri. Hızlı prototip imalat sistemlerine SLA, 3D vb.gibi genel bir bakış.

Seçmeli

Bu ders sosyoteknik sistem yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşım insan, süreç ve teknoloji ile ilintili konuları içermektedir. Çekirdek bölümler: WCM felsefesi, destekleyen araç, teknik ve yöntemler, WCM tasarım ve üretim yöntemleri, JIT ve KANBAN konularını da içererek optimum satıcı, tedarik zinciri yönetimi, ve lojistik yönetimi. Sürekli gelişim KAIZEN, TQM ve SPC desteklemek üzere kalite yönetimi. Bilgi sistemleri, çevre sistemleri, kalite ve maliyet sistemleri, motivasyon ve katılımcılık olmak üzere İnsan Kaynakları Sistemleri

Seçmeli

Bu derste geliştirilmekte olan yeni teknolojiler incelenmektedir. Her yeni teknoloji o konuda uzman bir kişi tarafından anlatılacaktır. Derslerde bu teknoljilerin bilimsel temelleri, ticari uygulama potansiyelleri, rakip teknolojiler ve eldeki teknoljinin limitasyonları ele alınacaktır.

Seçmeli

Bu ders, istatistiki yöntemler, birliktelik analizi, sınıflandırma, kümeleme, veritabanları, veri ambarları ve OLAP gibi veri üretimi ve veri madenciliğinin temel yöntemlerini içermektedir.

Seçmeli

Bu seminer diğer derslerdeki çalışmaları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Derste, teknolojiyi oldukça yoğun biçimde kullanan firmaların üst düzey yöneticileri uygulamalardan örnekler sunacaklardır. Seçilen firmalar ya da organizasyonlar daha önceden incelenecek, derslerde formal bir sunuştan sonra informal bir tartışma ortamı yaratılacaktır. Öğrencilerin, sunuculara, mühendislik ve teknoloji yönetimine ilişkin firmaya özel ya da genel bazı sorular yöneltmeleri beklenecektir.

Zorunlu

Bu derste öğrenciler endüstri ile birlikte çalışarak bir proje hazırlayacaklardır. Programda öğrenilen kavram ve metodlar uygulanarak oldukça önemli bir problem ele alınacak, konu etrafında araştırma yapılacak ve probleme bir çözüm önerisi üretilecektir.

Zorunlu

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması ETM programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.

Zorunlu