Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Dünya’da ve ülkemizdeki değişimin kaçınılmaz bir sonucu olarak yeni nesil mühendislik ürünleri ve sistemleri çeşitli işlevsellikleri barındıran, akıllı malzemelerden oluşan, yüksek enerji verimliliğine sahip ve çevre ile uyumlu çalışan sistemlerden oluşmaktadır. Bu değişim, evrensel düzeyde yeniliklere ayak uydurabilecek, akademik ve endüstriyel rekabet içerisinde yer alabilecek üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında çalışabilecek akademisyen ve mühendislere ihtiyacı ortaya çıkartmıştır. Bu bağlamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de lisans sonrası eğitim sürecinin devam etmesi gerekliliği önem kazanmıştır. Makine mühendisliği bu değişimin itici gücünü oluşturan, değişimin her sürecinde yer alan ve katkı sunan bir mühendislik dalıdır.

Makine Mühendisliği yüksek lisans programının amacı iki genel başlık altında toplanabilir:

      a. Öğretim Üyesi Adayları Yetiştirmek: Ülkemizde ve dünyada akademik ölçekte başarılı bir geçmişe sahip üniversitelerin doktora      programlarına yerleşebilecek, akademik yetkinliğe ve yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmek.

     b.  Sanayi ve Akademi ile bütünleşmiş bir şekilde çalışabilecek mühendis adayları Yetiştirmek: Dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, yenilikçi fikirler üretebilen, çalışmakta oldukları kurumların AR-GE faaliyetlerinde, yurt içi ve yurt dışı proje iş birliklerinde başarılı bir şekilde yer alabilecek ve katkı sunabilecek yetkinliğe ve yeterliliğe sahip mühendisler yetiştirmek.,

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programı adaylara akademik araştırmalarını doktora seviyesine taşıyabilecekleri güçlü bir temel sağlayacaktır. Örneğin, adayların yüksek lisans süreleri boyunca yürütecekleri tez çalışmaları doğrultusunda akademik araştırma süreçlerini yürütebilmelerini sağlayacak zengin bir öğrenme ortamı oluşturacaktır. Bunun yanında, Doğuş Üniversite bulunduğu konum itibarı ile adayların sanayide karşılaştıkları güncel problemleri akademik bir bakış açısı ile daha kısa sürede, daha az maliyetle ve daha verimli bir şekilde çözüme kavuşturmaları için ihtiyaç duydukları teorik altyapı ve uygulama araçlarını kullanabilme yeteneği kazandıracaktır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Makine Mühendisliği tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Makine Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.