Programın Amacı ve Yapısı

MİMARLIK

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, mimarlık alanında ulusal ve uluslararası arayışlara yön verecek, bilgi üretimine katkı sağlayacak, hem mimarlık disiplini içinde hem de disiplinler arası mesleki tartışmalarda yer alacak profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda Programın vizyonu, disiplinler arası çalışmalara ve evrensel meselelere mimarlık perspektifinden bakarken, yeni kesişimlere de olanak açmak üzerine şekillenmiştir. Program, güncel tartışmalar ve gelecek ön görüleri üzerine tartışmalar yürütmeyi, disiplinin birikimini farklı boyutları ile bugünden ele almayı ve araştırmacı bakış açısını geliştirmeyi temel almaktadır.

Doğuş Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı, genç meslek insanları ve araştırmacılar ile birlikte zengin bir üretim ortamının oluşumuna katkı sunmayı, teorik ve pratik bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Yüksek Lisans programı tezli bir programdır ve Türkçe olarak yürütülmektedir.

Programda öğrenciler 1 adet zorunlu seminer (kredisiz, 7.5 AKTS), 1 adet zorunlu (3 kredi, 7.5 AKTS) ve 6 adet seçmeli (18 kredi, 45 AKTS) olmak üzere toplam 7 adet ders almak ve danışmanın gözetiminde bir yüksek lisans tezi (kredisiz, 60 AKTS)  hazırlamakla yükümlüdürler. Programda derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da en fazla 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. 3. ve 4. Yarıyıllarda yüksek lisans tezi yapılacaktır.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri 21 kredi ve 120 AKTS’nin tamamlamaları ve not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir. Dersler hafta içi 18.00 - 21.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Lisans eğitimini mimarlık alanı dışında tamamlamış adayların, dört zorunlu dersten oluşan bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamaları gerekir.