Dersler

Mimarlık Yüksek Lisans Programı Dersler

Mimarlık-Tasarım İlişkisi dersi, mimarlık ve yakın disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin seçtikleri belli bir uzmanlık alanında yetişmelerini sağlamaya yönelik ileri düzeyde proje çalışmalarını içermektedir. Proje kapsamında, ele alınan konuyla ilgili kapsamlı araştırma çalışmaları yapılacak, tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecektir.

Zorunlu

Mimarlıkta Taşıyıcı Sistem Teknolojileri dersi, taşıyıcı sistem teknolojilerinin tarihsel gelişiminin incelenmesini; ilkeleri, yapısal bileşenleri ve uygulama biçimleri açısından taşıyıcı sistemlerin analiz edilmesini ve güncel taşıyıcı sistem teknoloji ve malzemeleri ile ilgili araştırma çalışmalarını içerir.

Zorunlu

Araştırma Yöntemleri dersi, bilimsel araştırma yapmak için ihtiyaç duyulan bilgi, yöntem ve tekniklerin aktarılmasını içerir. Veri toplama, enformasyon sistemleri, verilerin çözümlenmesi, bilimsel rapor hazırlanması, anket, gözlem gibi ölçme teknikleri ve yöntemleri, örnekleme teknikleri ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.

Zorunlu

Mimarlıkta Tasarım Kuram ve Yöntemleri dersi, tarih boyunca ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında yapısal çevrelerin tasarlama sürecini oluşturan etmenlerin incelenmesini içerir. Çeşitli örnekler üzerinden, tasarım sürecinin ortaya çıkışındaki sorunlar, bunların dönemin mevcut ihtiyaçları ve olanakları çerçevesinden nasıl çözüldüğü ve günümüzdeki tasarım sorunları ve çözümleri ile ilgili araştırmaları kapsar.

Zorunlu

Seminer dersi, öğrencilerin tez konuları kapsamında araştırma yapmalarını ve bu araştırmaların sonuçlarını sunmalarını amaçlar. Yapılan araştırmalar sonucunda toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, tasnifi; tez ile ilgili olarak içerik çalışmaları, tezin hazırlanması ve tez sunum ilkeleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Zorunlu

Yapıda Bölgesel-Çevresel Faktörler dersi, yapısal çevrelerin doğal, sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri bağlamında mimarlık-toplum ilişkisinin incelenmesi; zaman içinde çevresel değişimlerin analizi; bölgesel mimarinin oluşumuna yol açan koşulların yapılı çevreye ve mimari tasarıma etkisinin incelemeyi amaçlar.

Seçmeli

Fiziksel Çevre Analizleri ve Değerlendirilmesi dersi kapsamında, yapılı çevrelerin fiziksel özelliklerinin analizi ve tasarım sürecine aktarılması konuları tartışılacaktır. Bu bağlamda, mevcut bir fiziksel çevrenin tarihçesi ile ilgili araştırmalar yapılması; ekonomik, kültürel ve sosyal özelliklerinin analizi ve tüm bu verilerden yola çıkılarak yapılı çevrenin değerlendirilmesi ile ilgili yöntemler ele alınacaktır.

Seçmeli

Tasarımda Kültürel Faktörler dersi, mimari tasarımda ve fiziksel çevre oluşumunda kültürel faktörlerin etkisini incelemeyi amaçlar. Bu bağlamda, çevre-davranış çalışmaları kapsamında psikolojik etmenler, mahremiyet, kişisel mekan, egemenlik alanı, algılama, kimlik gibi temel kavramlar ışığında kültür ve mekan ilişkisi analiz edilecektir.

Seçmeli

Mimarlık ve Kentsel Tasarım Etkileşimi dersi, kent ve kentsel mekan ile ilgili kuramlar ile mimarlık pratiği arasındaki ilişkileri incelemeyi hedefler. Çağdaş kentsel tasarım kuramları, mimarlık üretim pratiklerinin kentsel mekan oluşumundaki etkileri; kentsel dokunun fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel bileşenleri açısından çözümlenmesi bu ders kapsamında incelenecek konulardır.

Seçmeli

İnsanın kültürel, ekonomik, sosyal faaliyetlerinin tümünün yapılı çevreyi nasıl etkilediği ve bundan nasıl etkilendiği bu ders kapsamında ele alınacaktır. İnsanların bulundukları yerleşimle kurdukları ilişkiler ve mekanı şekillendirme pratikleri, İstanbul ve dünyadan farklı örneklerle incelenecektir.

Seçmeli

Küresel Kentler ve Mimarlık dersi, küreselleşme sürecinin insan yaşantısı üzerindeki etkilerini, fiziksel çevrenin değişimi üzerinden incelemeyi hedefler. Bu bağlamda küreselleşme teorileri, kentlerin ve mimarlığın küreselleşme süreçlerinden etkilenmeleri, kentsel dönüşüm projeleri, kentlerin pazarlanması ve kentsel imaj üretimi konuları incelenecektir.

Seçmeli

20. yüzyıl Türkiye mimarlık ortamını binalar ya da toplumsal ilişkiler üzerinden olduğu kadar özneler üzerinden de anlatmak amaçlanmaktadır. Her öznenin tarih yazımında bir rolü olduğu ve mimar olsun olmasın, toplumu var eden, her bireyin özne olduğu bir dünyada yaşamakta olduğumuz bilinciyle, ağırlıklı olarak 20. yüzyıl Türkiye mimarlığı aktörler üzerinden aktarılacaktır.

Seçmeli

19. yüzyıl sonundan günümüze uzanan bir zaman aralığında farklı coğrafyalardaki mimarlık ürünlerinin; toplumsal, politik, ekonomik ve kültürel arka planlarının gözden geçirilmesi, bunların mimarlık dışındaki sanatsal oluşumlarla ilişkileri ile tasarım süreci ve ürünleri üzerindeki etkileri dersin içeriğini tanımlamaktadır. Bu doğrulta, mimarlık pratiğinin ve düşüncesinin yaşadığı dönüşümler örnekler üzerinden değerlendirilecektir.

Seçmeli

Bina Türleri, ticaret mekanları, büro binaları; eğitim ve kültür tesisleri, konaklama tesisleri, ulaşım yapıları, karma fonksiyonlu binalar, vb. bina türlerine ilişkin özelliklerin ve örneklerin incelendiği bir derstir. Tip, tipoloji, tür; bina tipi, türü, tipolojisi ve sınıflama kavramları; mimarlıkta tasarlamaya ve bina yapımına genel bakış; mimari tasarımı etkileyen somut veriler; problem çözme, problem belirleme, yorum; bina türlerinin ortak özellikleri; iç mekân ve hareket; iç mekân ve doğal ışık; iç mekân–dış mekân bütünlüğü; tasarımda kompozisyon konularının üzerinde durularak çeşitli projeler irdelenecektir.

Seçmeli

Mimarlıkta Yapım Sistemleri dersinin amacı, mimari tasarımda taşıyıcı sistem ve strüktürle ilgili sorunların araştırılmasıdır. Bu bağlamda, teknoloji ve yapı türlerinin gelişmesine paralel olarak yapıda taşıyıcı sistemlerin evrimi; günümüzde taşıyıcı sistem türleri, teknoloji ve malzemeleri ve Türkiye ve dünyada bu alanda yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri bu ders kapsamında ele alınacaktır.

Seçmeli

Çağdaş Malzeme Kullanımı dersi, yapı ve yapı malzemesi ilişkisini farklı boyutlarda analiz ederek bu alandaki sorunları tespit etmeyi ve çözüm yolları önermeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, yapı üretimi, strüktür, ekonomi ve yapı malzemeleri arasındaki ilişkiler, yapı malzemesi seçim ilkeleri, Türkiye'de yapı malzemesi sektörü konularında detaylı araştırma ve analiz yapılarak yapı üretiminde ürün seçimine yönelik öneriler geliştirilecektir.

Seçmeli

Çelik Yapılar dersi, mimari tasarımda çelik iskelet sistem kurulumuyla ilgili bilgilerin aktarılmasını içerir. Bu kapsamda, malzeme olarak çeliğin özellikleri, çeliğin üretimi, zayıf ve üstün yönleri, birleşim elemanları, boyutları, sistemin kurulumu ve temelle olan ilişkisi, düzlem kafes oluşturma, mesnetler ve düğüm noktaları, çelik yapıda döşeme sistemleri, cephe elemanları ve tüm bunların sisteme bağlanması ile ilgili bilgiler aktarılacaktır.

Seçmeli

Yapı ve Yapım Kusurları dersi, fiziksel çevre ve yaşam kalitesini düşüren yapım kusurlarının tanımlanmasını ve giderilmesini hedeflemektedir. Ders, yapıda oluşan kusurların sınıflandırılması; kusurların oluşumuna neden olan etmenler ve aşamaları; yapım kusurlarının işlevsel, görsel ve güvenlik açısından yapıya ve insana etkilerinin araştırılmasıyla konfor koşullarını karşılayan, sağlıklı, dayanıklı ve ekonomik yapı üretiminin sağlanmasını hedeflemektedir.

Seçmeli

Günümüz yapı teknolojisine uygun kalıp ve iskele teknolojilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Seçmeli

Yapılarda Bakım ve Onarım Teknikleri dersi, yapılarda eskimeye paralel olarak ortaya çıkan bakım ve onarım işlemlerinin yapı ömrüyle olan ilişkisini analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, yapılarda eskime ve eskimenin bakım açısından değerlendirilmesi; bakımın tanımı ve sınıflandırılması; bakım sistemleri, maliyeti ve yöntemleri; bakımın örgütlenmesi konuları tartışılacaktır.

Seçmeli

Depreme Dayanıklı Yapım Sistemleri dersi kapsamında, mimari tasarımda deprem konusunda dikkat edilmesi gereken konular ele alınacaktır. Bu konular, depremlerin oluşumu, zemin türleri, yapı-zemin ilişkisi, betonarme, prefabrike, çelik ve ahşap yığma yapılarda depreme dayanıklı tasarım ilkeleri, deprem hasarlarının belirlenmesi ve alınabilecek tedbirleri içermektedir.

Seçmeli

Yapılarda Yangın Güvenliği dersi, mimari tasarımda yangın faktörüne karşı alınması gereken önlemleri içerir. Yangının önlenmesi, haberleşme, yapılarda tahliye, sınırlandırma, yangının söndürülmesi ile ilgili tasarım özellikleri tartışılacaktır. Bu ders kapsamında yangın sorununun, mimarlık, makine, elektrik, inşaat gibi farklı disiplinlerin ortak çözüm üretmesi gereken bir problem olduğunun altı çizilecektir.

Seçmeli

Yapıların mimari biçimlenişi, dış çevre koşulları ve bina fonksiyonlarına bağlı olarak, yapı dış kabuğu, bina içinde uygun bir fiziksel ortamın yaratılmasında büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Çelik Giydirme Cepheler dersi, yapılarda ihtiyaç duyulan cephe sistemlerinin insan ihtiyaçlarına, çevresel faktörlere ve teknolojik gelişmelere uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesine yönelik bilgi aktarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, derste giydirme cephe teknolojisinin ilk ortaya çıkışı ve tarih içinde gelişimi; günümüzdeki giydirme cephe sistemleri uygulamaları; çelik giydirme cephe sistemlerinde kullanılan malzeme ve teknolojiler ele alınacaktır.

Seçmeli

Bu ders, yüksek yapı teknolojisine bağlı sistem tasarımını aktarmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, çevre koşullarının değerlendirilmesi, işlevsel düzenlemeler, formun belirlenmesi, malzeme seçimi, taşıyıcı sistem, bina emniyeti konularını içerir.

Seçmeli

Yüksek yapı teknolojisi dersi kapsamında yapım, teknoloji ve yapım teknolojisi kavramları, yapım teknolojilerinin gelişimine ilişkin bilgiler verilerek, yüksek yapı üretiminin özellikleri, yüksek yapı üretiminde teknolojinin kullanılması ve teknoloji seçimi, yapım teknolojisinin yüksek yapı tasarımıyla ilişkisi konuları ele alınacaktır.

Seçmeli

Yapı tasarımı, her çağın ihtiyaçları ve olanakları doğrultusunda sürekli değişim göstermektedir. Bu olanaklar çağın teknolojik yenilikleri ile paralel gelişir. Mimarlıkta teknoloji kullanımı dersinin amacı da, yapı üretimi pratiğinin her çağda nasıl değişim gösterdiği ve günümüzde mimari tasarım ve teknoloji ilişkisinin nasıl kurulabileceğini irdelemeyi hedefler.

Seçmeli

Mimari İfade Teknikleri dersi, öğrencilerin çağdaş bilgisayar destekli ifade yöntemlerini kavramasını amaçlar. Bu doğrultuda, dijital ifade yöntemleri açıklanarak çeşitli uygulamalar yapılır.

Seçmeli

Farklı firmalarda yönetim stratejileri, uygulama ve değerlendirme konularının tartışılması, geliştirilen planlama ve uygulama yöntemleri ve analiz tekniklerinin incelenmesi dersin konusunun temel çerçevesini oluşturmaktadır.

Seçmeli

Bu ders, tarihi çevre kavramı, taşınır ve taşınmaz kültür ve doğa varlıkları, korumaya ilişkin tanımlar ve yaklaşımlar, sit türleri, tarihi çevrede tasarım konusunda uluslararası hukuk kurallarının getirdiği sınırlamalar ve imkanlar, tarihi kent mekanlarında koruma teknikleri konularını içerir. Türkiye'den ve dünyadan örnekler incelenerek bu konular tartışılır.

Seçmeli

Bu ders, tarihi çevre korumada belgeleme ve analiz aşamaları, tarihi çevre korumada belgeleme ve teknik analiz süreci: rölöve ölçüm ve çizim teknikleri, belgelemede fotoğraf, yapı malzemelerinin ve detaylarının analizi, strüktürel ve malzeme bozulmalarının saptanması ve belgelenmesi, malzeme bozulmalarına yönelik labaratuvar çalışmaları, tarihi çevredeki eserlerin tarihsel sürecinin ortaya konması konularını kapsar.

Seçmeli

Tarihî kentlerin, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgiler ve buna ilişkin planlama ilkelerinin aktarılmasını, fizibilite raporları ve organizasyon şeması hazırlanması içermektedir.

Seçmeli

Öğrencilerin yüksek lisans tez konuları, ya da çalışma alanları ile ilgili belli konular üzerinde araştırma yapmalarını sağlamayı hedefler.

Seçmeli

Tasarımından, kullanım ve yokolusuna kadarki süreçlerde binanın çevre üzerindeki etkisinin; enerji kullanımının, yenilenebilen ve yenilenemeyen kaynak kullanımının, küresel ısınmada etkisinin sürdürülebilirlik kavramıyla irdelenmesi hedeflenmektedir. Ekolojik yapı, Yeşil yapılar vb. yapıların tanıtılması ve çesitli örnekler üzerinde inceleme.

Seçmeli

Gürültü sorunu, yapı içi ve yapı dışı gürültü kaynakları, gürültü denetimi; gürültü denetimine yönelik akustik bilgileri, hacim içi ve hacim dışı gürültü kaynaklarından yayılan seslerin değişik ortamlar içinde yayılış biçimi, gürültü denetimine yönelik planlama örnekleri; mikro ölçekten makro ölçeğe dogru, kaynakta, çevrede ve alıcıda gürültü denetimi; yapı içi ve yapı dışında kabul edilebilir gürültü düzeyleri; yüzeylerde sesin yutulması, yansıması ve geçmesiyle gürültü denetiminin ilişkisi; ses geçisi ve gürültü denetimi; havada ve katıda doğan seslerin denetim ilkeleri; gürültü düzeyini azaltmaya iliskin önlemler.

Seçmeli

Bir barınak, yatırım aracı, prestij simgesi ve sosyo - ekonomik gelişmişlik göstergesi olan konut olgusunun çok boyutlu özelliğinin mimari tasarımın sınırları üzerindeki etkisini incelemek dersin amacını oluşturmaktadır.

Seçmeli

Proje düzeyinde yapı ekonomisi kavram ve prensipleri. Yapı ekonomisine iliskin verilerin sunusu: brifing, tasarım ve yapı maliyetleri üzerindeki etkenler ve farklı yaklasımlar. Ön proje, yapım ve kullanım aşamaları boyunca isletme giderlerine yaklaşım. Bütçe planlaması ve kontrolü teknikleri ve farklı yöntemlerinin incelenmesi. Proje bütçesi, maliyet tahmini teknikleri ve bina işletmesi giderlerinin analizi.

Seçmeli

Isıtma, havalandırma, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat gibi mekanın teknik donanımlarının belirlenmesi, seçilmesi, projelendirmesi ve uygulanması anlatılacaktır.

Seçmeli

Algı, algılama, mekansal algılama, kimlik, kimlik oluşumu, mekan kimliği ve görsel kimlik, mekan kimliğini anlatan imgeler, renk, doku, biçim gibi ögelerin mekan tasarıma etkileri dersin kapsamını oluşturmaktadır.

Seçmeli

İç Mimarlık ve ilgi alanlarındaki mobilya tasarımını sistematik bir biçimde ele alarak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak dersin kapsamındadır.

Seçmeli

Temel kavramlar, modelleme programları, modellemede çizim, transformasyonlar, modelleme teknikleri, ileri seviyede modelleme, ışık, kamera, kamera hareketleri dersin kapsamındadır.

Seçmeli

Mekanda akustik konfor koşullarının sağlanması kapsamında konu ile ilgili temel bilgilerin aktarılması ve tasarımda akustik konfor şartlarının yaratılmasında planlama ve malzeme seçimi kriterleri açısından bilgilendirme, yapılacak araştırmalar ve seminer çalışmalarıyla desteklenmesi.

Seçmeli

İç Mimarlık tasarım sürecini derinlemesine irdelemek ve temel tasarım elemanlarından olan form, doku ve renk kavramlarını, tarihsel süreci içindeki çeşitli teori ve uygulamaları ile incelemektir.

Seçmeli

Mekan kavramı ve bileşenleri, mekan analizi ve teknikleri, analiz tekniklerinin farklı ölçeklerdeki örneklerle ele alınarak açıklanması, farklı türdeki iç mekan analiz tekniklerinin irdelenmesi ve alternatif mekanlar oluşturulması dersin kapsamındadır.

Seçmeli

Tarihi değeri olan çeşitli ölçekteki yapılarda yeniden kullanım, iç mekan tasarımlarında uyulması gereken kurallar, malzeme, onarım, koruma gözetilerek iç mekan tasarımı yapılması, mevcut örneklerin incelenmesi ve uygulamalar yapılması dersin kapsamındadır.

Seçmeli

Kent, kentleşme, kentlileşme, kentleşmenin tarihçesi, gelişme ve kalkınma, ekonomik ve sosyal büyüme, denge ve dengesizlik, ülkemizde kentleşme politikaları, kentleşme ve göç ilişkisi, iç göç ve sonuçları, Türkiye'de planlı dönem ve sonuçları.

Seçmeli

Ekoloji, Eko-sistem, çevre, çevre –sistem, canlı ve cansız çevre, doğal ve yapma çevre, fiziksel ve sosyal çevre; doğal ve yapay kaynaklar, çevre kirliği ve kaynak yitimi, atık yönetimi; atık azaltılması, yeniden kullanım, dönüşüm; sürdürebilirlik.

Seçmeli

Binanın yapısı ve bina sistemi, binanın iç ve dış çevresel özellikleri, binanın yaşam süreci, çevresel kirlilik ve uluslararası ölçütler, bina çevre değerlendirme modelleri, binaların çevresel performansının değerlendirilmesi.

Seçmeli

Göç, iç göç: nedenleri, siyasal, ekonomik ve sosyal sonuçları; göç ve kentleşme: sosyal / toplumsal değişim, adaptasyon, kentleşme süreci; fiziksel / kentsel degişim, konut sorunu, kentte konut politikaları, vb konular.

Seçmeli

Modern kentin ve planlama düşüncesinin evrimi; kente ilişkin tarih bilincinin olusturulması, kent olgusunun toplum tarihi alanındaki yerinin belirlenmesi; kentlerde dikey ve yatay katmanlaşmayı açıklama ve yorumlama, kente ilişkin envanter çalısmaları, kent sosyal sınıfları, kent ruhu ve kentin hukuki kimliğinin bir arada irdelenmesi.

Seçmeli

Kentsel mekan kurulusuna katılan öğeler ve bunların birbirleriyle etkileşimlerini anlamak, yapı - insan ve yapı - boşluk gibi kavramları kullanarak mekanın tanımını yapabilmek, kentsel mekana yönelik oluşturulan yaklaşımları tanıtmak. Kentsel mekan organizasyonunun temel girdilerinden olan kentte yaşanan aktiviteler ve yayanın kent yüzeyindeki hareketlerini incelemek.

Seçmeli