Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Üniversitemizde 18 yıldır sürdürülmekte olan İşletme Yüksek Lisans Programına 2016 yılı itibariyle İşletme doktora programını da ilave ederek Üniversitemizdeki İşletmecilik eğitiminin ve bu alandaki bilimsel araştırmaların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde sosyoekonomik faktörlerin ve bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile farklılaşan işletmecilik sorunlarını irdeleyebilecek ve bu sorunlara disiplinler arası bakış açısı geliştirerek kalıcı çözümler üretebilecek nitelikli profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Doğuş Üniversitesi İşletme Doktora Programının temel amacı, adaylara bilim felsefesi yaklaşımı ve araştırmacılık nosyonu kazandırarak işletmecilik ile ilgili yönetim ve pazarlama disiplinlerinde teorik ve pratik çalışmalar yapmalarına olanak sağlamaktır.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İşletme Doktora Programı eğitim dili Türkçedir. Bir akademik yıl, her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrenciler lisans eğitimlerini ya da bir yüksek lisans programını tamamlamalarının ardından programa başvurabilirler. Lisans derecesine sahip öğrenciler 45 kredi (15 ders ve seminer dersi) ile doktora tezinden oluşan programı, yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler ise 21 kredi (7 ders ve seminer dersi) ile doktora tezinden oluşan programı tamamlamak durumundadır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Programı tamamlama süresi ise; tezli yüksek lisans derecesi ile her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.