Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı finans kuruluşlarında ve firmaların finans bölümlerinde çalışan ya da çalışmayı hedefleyen lisans mezunlarına alan ile ilgili yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bankalar başta olmak üzere tüm finansal aracı kurumların ülke ekonomilerindeki etkinliği ve önemi zaman içerisinde artmaktadır. Dünyada küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkışı ile ülkemizde de özellikle finans sektörü önemli bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Bankaların ve finans şirketlerinin kurumsallaşmaları, globalleşmeleri ve finansal piyasaların gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu çağın kriterlerine uygun sektör çalışanlarına ve profesyonellere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Farklı alanlarda lisans diplomasına sahip çok sayıda mezunun bankacılık sektörüne yöneldiği gözlemlenmektedir. İstanbul’da bulunan üniversitelerin bir bölümünde bankacılık ve finans programı bulunmakla birlikte, bu programların büyük bölümü uzaktan eğitim vermekte olup, örgün eğitim veren yüksek lisans programları sınırlı sayıdadır.

Finans kurumlarında çalışmak isteyen adayların Sermaye Piyasası tarafından farklı seviyelerde düzenlenen sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Düzenlenen sınavlara katılımın yoğunluğu sektöre olan ilginin en önemli göstergesidir. Bu kapsamda açılması planlanan bankacılık ve finans yüksek lisans programının sektörde istihdam edilmeyi hedefleyen lisans mezunları tarafından talep göreceği öngörülmekte ve programı tamamlayan öğrencilere finans kurumlarının gereksinimlerine uygun yetkinlikleri kazandırarak sektöre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

Bankacılık ve Finans tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Bankacılık ve Finans tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.