Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dersler

Bilimsel Araştırma ve Önemi, Bilimsel Araştırmada Teknolojinin Yeri ve Önemi, Araştırma Eğitimi; Bilimsel Proje Önerisi Hazırlama: Problem, Amaç, Önem, Hipotezler, Tanımlar, Dokümantasyon; Bilimsel Araştırma Önerisi Hazırlama: Literatür Taraması ve Toplanması, İnternetten Faydalanma, Süreli Yayınların Takibi; Bilimsel Araştırma Önerisi Hazırlama: Yöntem; Bilimsel Proje Hazırlama; Bilimsel Proje Yazma ve Bilimsel Proje Sunumu, Hipotez Kurma; Bilimsel Çalışmanın Derlenmesi ve İstatistiksel Çalışmalar; Bilim ve Etik konuları anlatılacaktır. Öğrenciler, araştırma yöntemlerine dair temel bilgileri edinerek, bilimsel bir çalışma ortaya koymaya yetkinliğine ulaşacaktır.

Halkla ilişkiler tarihi, kültür politikası üretmede halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin eğitsel ve toplumsal işlevi, halkla ilişkiler kuramları ve modelleri, strateji ve taktiler, eleştirel yaklaşımlar işlenecek. Kuramlar bağlamında halkla ilişkiler uygulamaları ele alınacaktır.

Kurumsal iletişim kavramı, öğeleri, amaç ve işlevi, Örgütsel İletişim, Yönetim İletişimi, Pazarlama İletişimi kavramları kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal imaj, stratejik yönetim ve planlama, etik, sosyal sorumluluk kavramları ile kurumsal iletişim ilişkisi ders içeriğini meydana getirmektedir.

Akademik makale, proje, tez yazımı ile ilgili kuralların ve yaklaşımların etkin kullanımını içeren ders kapsamında tez yazım sürecine ilişkin kurallar ve yöntemler ele alınacaktır.

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilme; yazma yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Tezin bir jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilme; yazma yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Tezin bir jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken bir araştırma çalışmasıdır. Öğrencinin; bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir konuyu araştırması ve rapor halinde yazması gerekmektedir.

İkna kavramı ve tanımı, ikna süreci, ikna ilkeleri, kuramsal yaklaşım ve modeller ile ikna yöntemleri ele alınacaktır. Etkili konuşma, topluluk önünde konuşma, retorik öğeleri, retorik sürecine giren unsurlar irdelenecektir.

Ders kapsamında kriz tanımı, kriz türleri, kaynakları, kriz yönetimi süreçleri açıklanacaktır. Kriz ve Risk yönetimi ayrımı, kurumsal iletişim ve kriz yönetimi ilişkisi, kriz yönetimi modelleri, kriz yönetimi kapsamında iletişim stratejileri, kriz iletişim yönetimi örnekleri ve medya ile ilişkiler konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin içeriği, etik ve ahlâk kavramı, medya etiği, basın meslek ilkeleri özdenetim kavramı, özdenetim kuruluşlarından oluşmaktadır. Ders içerisinde Dünya özdenetim uygulamaları, Türkiye’de özdenetimin tarihçesi ve meslek ilkeleri ile birlikte etik sorunlar tartışılacaktır.

Dersin içeriğinde, halkla ilişkiler uygulamalarından örnekler, dört halkla ilişkiler kampanya adımı ele alınarak araştırma yöntemleri, stratejik planlama, etkinlik yönetimi, bütçe ve diğer uygulama detayları, kampanya dosyası hazırlama konuları işlenerek bir kampanyanın tüm adımları detaylı olarak aktarılacaktır.

Sağlık ve iletişim kavramlarının açıklanacağı bu dersin içeriği sağlık iletişiminin tanımlanması, sağlık iletişiminin özellikleri, risk yönetimi, medya iletişimi, sağlık okuryazarlığı, sağlık iletişimi düzeyleri ile etik konularından oluşmaktadır.

Siyaset ve iletişim kavramları, siyasal iletişimin özellikleri, siyasal iletişim kapsamında yararlanılan yöntem ve teknikler, siyasal aktörler, seçmen davranışlarını etkileyen unsurlar ile diplomasi, müzakere ve çatışma yönetimi ele alınacaktır.

En iyi hikayeler, markaların altında yatan değeri anlamlı, duygusal ve çekici bir şekilde iletir. Bu ders, dijital mecrada etkili iletişim oluşturmak ve bu iletişimi uygulamak için belirli stratejileri keşfedecektir.

Bu derste, tüketici olarak bireylerin satın alma davranışlarına etki eden faktörlerin incelenmesi, birey davranışlarının satın alma açısından çözümlenebilmesini sağlayacak bilgi donanımını kazandırmak ve tüketim kültürü üzerinde farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu derste tüketici davranışına giriş, pazarlama ve tüketici davranışı, tüketici davranışında psikolojik etkiler (algılama ve duyum, öğrenme ve bellek, motivasyon ve ilgilenim, tutum ve duygular, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi), tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler (grup ve danışma grubu, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür ), tüketici satın alma süreci (sorunun belirlenmesi), tüketici satın alma süreci (bilgi arayışı ve seçeneklerin değerlendirilmesi), tüketici satın alma süreci (satın alma), tüketici satın alma süreci (satın alma sonrası davranışlar), pazarlama iletişimi ve ikna teknikleri konu başlıkları incelenmektedir.

Bu ders, medya ve demokrasi kavramlarının arasındaki ilişkiyi Türkiye bağlamında inceler. Türkiye'deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişimler kanunlar ve medya sahipliği, kamu yayıncılığı, RTÜK, reklamlar, sansür ve telif hakları gibi konular üzerinden incelenir.

Bu derste, medyanın çeşitli alanlarındaki konular, problemler ve akımlar hakkındaki analiz ve araştırmalar üzerine çalışılacaktır. Medya, diğer kurumlarla olan ilişkisi bağlamında ve kültürel, siyasi, ekonomik ve eğitim sistemlerin bir parçası olarak incelenecektir. Bu ders çerçevesinde öğrencilerin kültürel dünya ile medyanın ilişkileri üzerinde eleştirel bir kavrayış zemini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu ders, tarihi ve çağdaş kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış sunar. Farklı geleneksek teorilerin iletişim sürecine dair soruları ve iletişim, medya ve toplum arasındaki ilişkileri algılamamızı nasıl etkilediği üzerinde durulur.

Bu ders, kitle iletişiminin uluslararası düzeyi hakkında ayrıntılı bir bilgi vermeyi amaçlar. Ayrıca, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki bilgi akış sürecini, farklı ülke ve farklı rejimlerdeki kitle iletişim araçlarının yapıları ve fonksiyonları üzerindeki yoğunlaşmayı, çokulusluluk ve kitle iletişimi süreçlerinin anlaşılması da bu dersin kapsamında tartışmaya açılmaktadır.

Bu ders eleştirel düşüncenin geleneksel sınırları yıllar içinde keskinliğini kaybettiği argümanı üzerine inşa edilmiştir. Yakın zamanda ortaya çıkan postmodernist, post kolonyalist ve sanal kültürel modeller pek çok okumayı ve tartışmayı da beraberinde getirir ve aynı zamanda yeni paradigmalar için zemin hazırlar. Medya bu sürecin hem içinde yer alır hem de bunlardan etkilenir. Dönem süresince eleştirel teoriyle ilgili yoğun okumalar yapılacak ve bunun yanında edebiyat, film ve televizyon gibi yaşayan kültür ve temsil biçimleri incelenecektir.

Kültürlerarası ilişkilerdeki en son görüş ve araştırmalar, günlük yaşamda değişik kültürel geçmişleri olan kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan iletişim sorunları incelenmektedir; sözlü - sözsüz sunumların ve kültürel ayrılıkların iletişimi nasıl etkilediği disiplinlerarası yaklaşımla tartışılmaktadır.

Derste iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin medyada somutlaşan sonuçları üzerinde durularak kamusal etkileşim, katılım, toplumsal aidiyet gibi konular radikal demokrasi ve liberal demokrasi gibi demokrasi kuramları ve küreselleşme ve ulusaşırı iletişim kavramları etrafında tartışılacaktır.

Bir kültürel üretim alanı olarak medyanın toplumsal cinsiyete ilişkin anlam inşa anlarını ve süreçlerini eleştirel teori, popüler kültür kuramları perspektifinden ve disiplinlerarası bir bakışla tarihsel ve bağlamsal bir perspektif içerisinde ele almak.

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

Birey davranışının nedenleri ve sonuçları üzerinde odaklanmak, birey-örgüt etkileşimini incelemek ve tartışmak; örgütlerin işleyişi hakkında derinlemesine bilgi birikimi sağlamak ve bütüncül bir bakış açısı kazandırmak.

E-ticaret uygulamaları konusunda bilgilendirmek, E-ticaret sürecini yönetmek, e-ticaretin gelişimi konuları ele alınacaktır. Ağ ekonomisi ve E-ticaret, E-ticarette evreler, efsaneler ve gerçekler, E-İş Modelleri, E-Ticarette Pazarlama, Web Sitesi ve E-Hizmet Kalitesi, E-dönüşüm, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve E-MİY, E-ticarette etik ve sosyal konular anlatılacaktır.

Lider ve liderlik kavramlarının açıklanması, lider ile yönetici arasındaki belirgin farklar, liderlerin özellikleri, liderlerin güç kaynakları, temel liderlik teorileri, liderlerin kişisel özellikleri.

Yenilik yönetimi ile ilgili kavramların tanıtılması ve Türkiye'deki ve Dünyadaki yenilik yönetimi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Yenilik ile ilgili kavramların tanımlanması ve yenilik çevresi, yenilik kaynakları ve türleri, yeniliğin yönetilmesi, yenilik süreci, yenilik stratejileri, yeniliğe karşı engeller, yenilik yönetiminde etkin olan örgütsel yapı ve faktörleri, bilgi kaldıraçlama konularını içermektedir.