Dersler

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı

Kitle kültürü analizindeki teorik ve araştırma yaklaşımlarının eleştirel bir incelemesinin yapıldığı derste öğrenciler bu farklı ve çeşitli yaklaşımları medya çalışmalarına uygular ve tartışırlar. Medya çalışmalarına bağlı içerik analizleri, metodları ve söylem analizi incelenmektedir. Dersin amacı öğrencilerin araştırma projelerinde bu metod ve teknikleri uygulamalarıdır

Bu ders, medya ve demokrasi kavramlarının arasındaki ilişkiyi Türkiye bağlamında inceler. Türkiye'deki toplumsal ve siyasal olaylar ışığında medyadaki gelişimler kanunlar ve medya sahipliği, kamu yayıncılığı, RTÜK, reklamlar, sansür ve telif hakları gibi konular üzerinden incelenir

Bu derste, medyanın çeşitli alanlarındaki konular, problemler ve akımlar hakkındaki analiz ve araştırmalar üzerine çalışılacaktır. Medya, diğer kurumlarla olan ilişkisi bağlamında ve kültürel, siyasi, ekonomik ve eğitim sistemlerin bir parçası olarak incelenecektir. Bu ders çerçevesinde öğrencilerin kültürel dünya ile medyanın ilişkileri üzerinde eleştirel bir kavrayış zemini geliştirebilmeleri amaçlanmaktadır

Bu ders, tarihi ve çağdaş kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış sunar. Farklı geleneksek teorilerin iletişim sürecine dair soruları, ve iletişim, medya ve toplum arasındaki ilişkileri algılamamızı nasıl etkilediği üzerinde durulur

Bu dersin amacı sosyopolitik çevre dahilinde siyasi kampanya strateji ve taktiklerinin eleştirel değerlendirilmesidir. Derste iletişimin siyasi boyutlarının yanı sıra kampanya yöneticilerinin, medya danışmanlarının, kamuoyu araştırmacılarının, basın sekreterlerinin ve alan uygulamacılarının rolleri de incelenmektedir. Ayrıca siyasi reklam, aday tartışmaları ve basının ele alış ve sunuşunun seçmen üzerindeki etkisinin analizi de yapılır

Bu ders, kitle iletişiminin uluslararası düzeyi hakkında ayrıntılı bir bilgi vermeyi amaçlar. Ayrıca, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasındaki bilgi akış sürecini, farklı ülke ve farklı rejimlerdeki kitle iletişim araçlarının yapıları ve fonksiyonları üzerindeki yoğunlaşmayı, çokulusluluk ve kitle iletişimi süreçlerinin anlaşılması da bu dersin kapsamında tartışmaya açılmaktadır

İletişim hukuku, basın, radyo ve televizyon ve sinema olarak bölümlere ayrılıp, her biri konusunda öğrencilere çalışmak istedikleri alanla ilgili bilgi verilecek ve iletişim hukukunun anlamı, önemi, iletişim özgürlüğü, iletişime özgü kanunlarla düzenlenen haklar ve yükümlülükler, iletişimle ilgili Türkiye’deki kanun ve kuruluşlar anlatılacaktır. Ayrıca fikir haklarının korunması kapsamında telif hakları üzerinde durulacak ve bu hakların korunmasına ilişkin en yeni mevzuat aktarılacaktır

Politikadan bağımsız bir ekonomi bilgisinin, bütünsel bakış açısı sağlayamayacağı fikrinden hareketle, eleştirel bir ekonomi politik yaklaşımın kanıtları ortaya konarak medyayı analiz biçimi, dünya ve Türkiye’de medya endüstrisinin aktüel yapısına ilişkin örnekler sunulacaktır.

Bu ders, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin medya ve yayıncılık politikalarını incelemeyi hedefler. Genel olarak Avrupa Birliği’nin görsel ve işitsel politikaları tanıtılacak, “Sınırsız Televizyon” yönergesi, azınlıkların korunması ve enformasyon hizmetleri gibi konular, Türkiye’deki medya düzenlemeleriyle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır

Bu ders iletişim bilimleri yüksek lisans öğrencileri için ileri prodüksiyon atelyesidir. Öğrencilerin uygulamalı alanlardaki anlayış ve bakış açılarını geliştirerek aynı zamanda bitirme projelerine de katkıda bulunmayı hedefler

Haber, radyo ve TV’ye program metni, senaryo vb yazımında geliştirilecek format ve tekniklerin, edebiyatla ilişkisi kurulur ve karşılıklı örnekler üzerinde durularak, öğrenciye yaratıcı yazarlığın ipuçlarını yakalama becerisi kazandırılmaya çalışılır

Bu ders toplumsal dönüşüm sürecine teknolojik determinizm yaklaşımını iletişim teknolojileri üzerinden sorgulamayı amaçlar. Derste iletişim araçları ve medyadaki teknolojik gelişmelerin farklı ülkelerdeki tarihi incelendikten sonra yazılı basın, radyo, televizyon, sinema ve Internet gibi farklı iletişim mecraları üzerinden iletişim teknolojilerinin, toplum ve kültürle olan ilişkisi anlatılacaktır

Bu çalışma, gündelik hayat deneyimlerinin, kültürün ve medyanın önemli kaynağı olan görsel çevrenin ve üretimin çeşitli alanlarını anlamaya yönelir. Birey ve toplum bağlamında izleyici kavramı ile görsel kültür arasındaki ilişki dersin içinde irdelenecektir

Bu ders eleştirel düşüncenin geleneksel sınırları yıllar içinde keskinliğini kaybettiği argümanı üzerine inşa edilmiştir. Yakın zamanda ortaya çıkan postmodernist, post kolonyalist ve sanal kültürel modeller pek çok okumayı ve tartışmayı da beraberinde getirir ve aynı zamanda yeni paradigmalar için zemin hazırlar. Medya bu sürecin hem içinde yer alır hem de bunlardan etkilenir. Dönem süresince eleştirel teoriyle ilgili yoğun okumalar yapılacak ve bunun yanında edebiyat, film ve televizyon gibi yaşayan kültür ve temsil biçimleri incelenecektir

Bu disiplinlerarası derste iletişim ve medya kültürünün sanat, edebiyat, siyaset, din ve bilgi gibi kavramlarla olan karşılıklı ilişkisi incelenecektir. Ayrıca iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, kütürel, siyasi ve ekonomik toplumsal donüşümlere paralel irdelenecektir.

Bu ders, Amerikan pragmatiklerini, Alman Frankfurt Eleştirel Teori Okulu ve Richard Hoggart ve Raymond Williams’ın İngiliz Kültürel Çalışmaları’ndan, Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu’nun çağdaş çalışmalarına kadar pek çok yaklaşımı göz önüne alarak kültürel çalışmaların gelişimini konu alır

Ders öğrencilere kültür araştırmalarındaki çeşitli konu ve bakış açılarını tanıtırken, özellikle bu disiplindeki farklı perspektif, teori ve yöntemleri irdelemeyi amaçlamaktadır

Bu derste, halkla ilişkiler kapsamındaki pazarlama iletişimi, pazar araştırma teknikleri, yönetsel ve yaratıcı bakış açıları gibi konular derinlemesine incelenmekte ve planlama ve iletişim programları geliştirme de dahil olmak üzere halkla ilişkiler uygulamalarının analizi yapılmaktadır

Ürünler, servisler ve organizasyonlar konusunda tutumları değiştirmekte ve tüketici davranışlarını etkilemekte kullanılan temel pazarlama ve tanıtım ilkeleri. Öğrenciler, örnek olay çalışmaları ve tartışmalar yoluyla tanıtım modellerini değerlendirmeyi, iletişimin rolünü incelemeyi ve pazarlama için iletişim stratejileri geliştirmeyi öğrenirler

Kültürlerarası ilişkilerdeki en son görüş ve araştırmalar, günlük yaşamda değişik kültürel geçmişleri olan kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan iletişim sorunları incelenmektedir; sözlü - sözsüz sunumların ve kültürel ayrılıkların iletişimi nasıl etkilediği disiplinlerarası yaklaşımla tartışılmaktadır

Ders, reklam çalışmaları sonuçlarının, sorunlarının ve araştırmalarının ayrıntılı olarak incelenmesine dayanır. Reklamda hedef kitle belirleme stratejileri, etkin marka konumlandırmalarının geliştirilmesi, reklam planlaması süreçleri, reklam etkililiği, müşteri ilişkileri ve reklam araştırmaları konuları ele alınır

Bu derste, Türk Sinemasının başlangıcı, gelişmesi ve günümüzdeki durumu analiz edilir. Bu süreçte ilk filmler, sinemamızın ilk yılları, ilk yapımevleri ve stüdyoları,sinemamızın önemli dönemleri oyuncuları ve yönetmenleri üzerinde durularak; TV sonrası Türk Sineması ve 1980’lerde sinemanın değişen görüntüsü örnekler aracılığıyla detaylı bir şekilde ele alınır

Sinemanın, modernizmin ve onun sanayi kentlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkışı ve tarih içerisinde modernizmin ve sanayi kentiyle olan ilişkisi bu dersin çerçevesini çizmektedir. Tarih, tarih yazımı üzerine oluşan tartışmaları da odaklayacak şekilde, güncel çalışma başlıklarının ışığında, hem sinema tarihi hem bu tarihin içindeki akımları ve hareketleri, hem de modernizmin aracı olarak sinema olgusu çalışılacaktır

Bu ileri film teorisi dersi var olan film teorileri ve analizlerinin okumaları ve tartışmaları etrafında oluşturulmuştur. 20. yüzyılın eleştirel düşüncesini anlamaya ve farklı düşünüş ve eleştiri gövdelerini, film teorileri, eleştiri ve analiz yöntemlerini kavrayabilmek yerleştirebilmek için karşılaştırmalı bir çalışma olarak tasarlanmıştır

Bu ders gazetecilik mesleğinin geleceği üzerine bir tartışma platformu oluşturmayı amaçlar. Son dönem ulusal ve uluslararası gazetecilik araştırmaları ve literatürü ışığında toplumsal, teknolojik ve medya yapılarındaki değişime paralel gazetecilikteki yeni açılımlar incelenir

Bu derste televizyonda haber üretim aşamaları, televizyon haberciliğinin alt yapısı ve etik kuralları incelenmektedir. Ayrıca yazılı basından internet gazeteciliğine geçişte temel dayanaklar, teknolojik gelişmeye uyum, okuyucu beklentileri, bilgisayarlaşma süreci incelenecek ve Internet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gazetecilik açısından değerlendirilecektir

Derste iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin medyada somutlaşan sonuçları üzerinde durularak kamusal etkileşim, katılım, toplumsal aidiyet gibi konular radikal demokrasi ve liberal demokrasi gibi demokrasi kuramları ve küreselleşme ve ulusaşırı iletişim kavramları etrafında tartışılacaktır.

Derste Internet ve bilgisayar teknolojilerinin tarihsel gelişimi çerçevesinde blog, elektronik posta listeleri, tartışma forumları gibi çeşitli formlar incelenecek ve sanal uzam, kimlik ve topluluk kavramları tartışılarak Internet’in kültürel, siyasi ve ekonomik toplumsal boyutları irdelenecektir.

Tezsiz programda tamamlanması gereken son gereklilik olan proje, öğrenci ve danışman tarafından iletişim, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık konularında ortak olarak belirlenen bir konuda hazırlanan yazılı bir dokümandır. Bir öğretim elemanı danışmanlığında yürütür.

Ders öğrencilerin araştırma, yazılı anlatım ve sunuş becerilerini geliştirmek için hazırlanmıştır. Öğrenciler her hafta iletişim ve medya çalışmaları alanlarının geniş yelpazesinden bir konu seçip, araştırıp, bu konu üzerine yazılı bir çalışma hazırlarlar ve bu çalışmanın sınıfta sunumunu yaparlar. Bu çalışmanın önemli bir amacı da öğrenciye ilerdeki tez hazırlama aşamasında katkıda bulunmaktır.

Tezli programda öğrencilerin iletişim, medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık konularında bir öğretim elemanın danışmanlığı ile tamamladıkları ve bir jüri önünde sunup savundukları son zorunluluktur. Tezde aranan temel özelliklerin başında orijinallik, tezin özgünlüğü gelmektedir