Dersler

İnşaat Mühendisliği Dersler

Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Bilimsel Araştırma Planlanma, Planlanan Öneriyi sunma, sentez makalesi hazirlama, makele kritiği yapma, Etik kurallar

 

Vektör ve matris cebri, lineer bağımsızlık, özdeğer özvektör problemleri, lineer denklem sistemleri ve sayısal çözümleri. Sayısal türev, sayısal integral, sonlu farklar. Adi diferansiyel denklemler ve seri çözümleri, laplace dönüşümü, fourier dönüşümü, adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Mühendislik problemlerinde karşılaşılan temel kısmi türevli diferansiyel denklemlerin sonlu fark yöntemleri ile çözümleri.

Olasılık Tekrarı. Hipotez testleri. Regresyon Analizi. Varyans analizi. Çoklu Varyans Analizi. Kovaryans Analizi. Parametrik olmayan istatistikler. Faktör Analizi. Bayesci istatistikler. Rastgele Süreçler.

Baraj Yapımının Tarihçesi, Baraj yapma amaçları,Baraj tipleri, Baraj planlama esasları, Barajların çevreye etkileri, Barajlarda  katı madde hareketi, Baraj hazneleri, Dolgu Barajlar, Beton Barajlar, Kemer Barajlar, Silindirle Sıkıştırma Beton Barajlar,  Dolu savaklar,Batardolar, Dip savaklar, Baraj modelleri.

Giriş. Ortalama yöntemleri ve Reynolds ortalaması/ayrıştırması. Temel Denklemler (süreklilik, momentum ve enerji denklemleri). Zaman değişmeyen (permanan) akım durumunda sınır tabakasında akım; cilalı ve pürüzlü cidar durumu; türbülanslı sınır tabakalarında türbülansın modellenmesi; kayma gerilmeleri; patlama (bursting) süreçleri. Türbülansın istatistiksel ve spektral analizi. Türbülanslı akımlarda difüzyon ve dispersiyon. Laminar ve türbülanslı dalga sınır tabakaları. Türbülansın modellenmesi. Türbülansın uygulamaları.

 

Deniz dalgalarının genel özellikleri. Dalga Teorilerine giriş ve lineer dalga teorisi. Düzensiz dalgalar ve istatistiksel özellikleri ve istatistiksel dağılımlar. Düzensiz dalgaların frekans uzayında incelenmesi, spektrum kavramı ve özellikleri. Uzun dönem dalga istatistiği ve ekstrem dalgaların belirlenmesi. Proje dalga yüksekliği hesaplanması. Rüzgar dalgalarının oluşumu ve basitleştirilmiş yöntemlerle tahmini. Dalgaların kıyı yakınlarındaki değişimi; enerjinin korunumu; sapma, dönme, yansıma.

Hasar belirlenmesi, değerlendirilmesi ve sınıflandırma. Muhtelif depremlerle ilgili bilgi ve tanımlar. Deprem hasar türleri; duvar, döşeme, kiriş, kolon, kiriş-kolon birleşim bölgesi, perde ve temel hasarı. Deprem sonrası yapılarda alınması gerekli geçici önlemler. Genel onarım prensipleri. Taşıyıcı sistem elemanlarının onarımı. Onarım ve güçlendirme malzemeleri. Yüzey hazırlığı ve tamir harçlarının kullanımı. Püskürtme beton, epoksi reçinesi, çelik şeritlerle ve lif takviyeli plastik levhalarla onarım ve güçlendirme. Korozyon hasarı ve onarım. Genel güçlendirme prensipleri. Güçlendirme elemanlarının tasarımı, kolon mantolaması, ilave perde yerlerinin belirlenmesi, perde ve temellerin güçlendirilmesi. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine ilişkin detaylar. Yığma yapılarda hasar belirlenmesi ve değerlendirmesi. Yığma yapılarda onarım ve güçlendirme. Uygulama örnekleri. Taşıyıcı sistem iyileştirmesi. Mevcut binaların deprem güvenliğinin belirlenmesi.

Depremin oluşumu, spektrum kavramı, çok serbestlik dereceli sistem, deprem davranışında mod birleştirme yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme yönetmeliklerinin ana felsefesi ve esasları, yönetmeliklerde deprem kuvvetleri ve boyutlandırma ölçütleri, deprem davranışının belirlenmesinde spektra çözümleme ve basitleştirmiş yaklaşımlar, deprem etkisindeki betonarme yapı elemanlarının davranışı, plastik mafsal kavramı, boyutlandırmada kapasite ilkesi, depreme dayanıklı yapı tasarımı, depreme karşı güvenlik, sınır durumlar, yapıların genel davranışı, yapısal düzensizlikler, tasarım spektrumu, elastik deprem yükünün belirlenmesi, deprem yükü etkisi, ivme spektrumu, taşıyıcı sistemin sünekliği, eşdeğer hesap yükü yöntemi, mod birleştirme yöntemleri, yapı sistemleri, betonarme yapılar için kurallar, kat yerdeğiştirmeleri, temel ayırıcı sistemlerin tasarımı, istinat duvarları.

Matris hesap metodlarının esasları,  sonlu elemanlarda uç kuvvetleri ile uç yerdeğiştirmeleri arasındaki matris bağıntıları, matris yerdeğiştirme yöntemi ve yöntemin iki ve üç boyutlu sistemlere uygulanması, matris kuvvet yöntemi, çeşitli fizik problemlerinin analojiden yararlanarak sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü, lineer olmayan sistemlerin hesabı, burkulma yüklerinin hesabı, yapı sistemlerinin dinamik dış etkilere göre hesabı.

Genel bilgiler. Giriş, Depremlerin Oluşumu, Tek Serbestlik Dereceli Ve İki serbestlik Dereceli Titreşimler; Zeminlerde Dalga Yayılımı, Response Spektra, Dinamik Zemin Parametreleri; Kumlu ve Siltli Zeminlerin Sıvılaşması ve Sıvılaşmayı Etkileyen Faktörler. Sıvılaşma Sonucu Oluşan Yanal Yayılmalar; İnce Daneli Zeminlerin Deprem Yükleri Altındaki Davranışı; Zeminlerde Deprem Yükleri Altında Zeminlerde Meydana Gelen Taşıma Gücü Kayıpları ve Oturmalar; Deprem Yükleri Altında Şev Analizleri; Depremler Sırasında Dayanma Yapılarının Davranışı ve Dinamik Analizleri. Geoteknik Tasarımla İlgili Deprem Yönetmelikleri.

Genel bilgiler. Giriş, Zemin Yapısı ve Dokusu; Zemin Sınıflandırması ve Endeks Özellikleri; Zemin Numunesi Alma ve Örselenme; Kompaksiyon ve Kompaksiyonu Kontrol Eden Faktörler; Zemin İçerisinde Su Akımı, Permeabilite; Konsolidasyon, Konsolidasyon Teorisi, Oturma ve Oturma Süresi, Zeminlerin Gerilme ve Şekil Değiştirme Davranışları; Zeminlerin Kayma Mukavemeti ve Kayma Mukavemetinin Arazi Koşullarına Göre Değerlendirilmesi.

Giriş. İnşaat proje yönetiminin temel kavramları. İnşaat proje yönetiminde maliyet yönetimi. İnşaat Projelerinde kalite yönetimi. İnşaat projelerinde süre yönetimi. İnşaat proje yönetiminin bölümleri. İnşaat proje yönetiminde tedarik zinciri yönetimi. İnşaat projelerinde iş yaptırma usulleri. İnşaat projelerinde ihale sistemleri. İnşaat projelerinde sözleşme tipleri. İnşaat proje yönetiminde organizasyon.

Sürdürülebilirlik ile ilgili genel kavramlar; Yapım sektörünün çevreye etkileri; Sürdürülebilir yapısal çevreye giriş; Sürdürülebilir inşaat projelerilerine olan gereksinim; Sürdürülebilirlik ve bina maliyeti ilişkisi; Yeşil bina sertifikasyon sistemleri; Sürdürülebilir inşaat projelerinin proje yönetimi süreci (projenin tanımı ve hedeflerinin belirlenmesi; tasarım süreci entegrasyonu; inşaat süreci uygulaması); Sürdürülebilir inşaat projelerinin proje yönetimi üzerine örnek olay incelemeleri.

İnşaat Mühendisliği alanında ilgi duyulan konu çerçevesinde literatür taraması, tez çalışmasına hazırlık, ilgi duyulan konuya yönelik veri toplama sürecinin planlanması, hazırlanan raporun sözel sunumu.

Kıyı yapılarının tanımı ve sınıflandırılması, kıyı yapılarının hidroliği, dalgakıranlar, dalgakıran tipleri, taş dolgu dalgakıranlar, basamaklı taş dolgu dalgakıranlar, monolitik dalgakıranlar, kesonlar, batık dalgakıranlar, yüzen dalgakıranlar, kıyı duvarları, kıyı perdeleri, mahmuzlar, jetler, kıyı yenileme çalışmaları.

Giriş, Kıyı bölgesinin tanımı, Kıyı bölgesinin katı madde kaynakları, Kıyı bölgesinde etkin kuvvetler ve taban kayma gerilmesi, Akıntı ve dalga sınır tabakası, Katı madde hareket başlangıcı, Askı maddesi hareketi, Sürüntü maddesi hareketi, Toplam katı madde hareketi, Kıyıya dik katı madde taşınımı, Kıyı erozyonu ve profil değişimi, Kıyı boyu katı madde taşınımı, Katı madde taşınımının modellenmesi, Kıyı Morfolojisi, Yapısal ve yapısal olmayan çözümler ile tasarım kriterleri.

Sistem tanımlama yöntemleri: belirli ve stokastik girdi durumları, frekans ve zaman tanım alan yöntemleri ile modal özelliklerin belirlenmesi, yapısal sağlık izleme yöntemleri, sinyal işlemeye giriş, veri toplama ve belirleyici özellik çıkarma, titreşim enstrümentasyonu, titreşim esaslı hasar tespit yöntemleri: veri esaslı ve modele dayalı teknikler, model yenileme yöntemleri.

Yapıların bilgisayar destekli tasarımı, yapıların modellenmesi, dinamik yükler, serbest titreşim, mod şekilleri, mod birleştirme yöntemi, zorlanmış titreşim, kesit özellikleri, moment eğrilik, statik itme analizi, zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz, program kodu oluşturabilme.

Dinamik problemlerin özellikleri. Tek ve iki serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal davranışı. Çok serbestlik dereceli sistemlerin doğrusal davranışı. Spektral analiz. Deprem hareketi. Zaman tanım alanında doğrusal hesap yöntemi. Tek ve çok serbestlik dereceli sistemler için zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz. Sürekli sistemler.

Giriş; Temel Tanımlar. Zemin Numuneleri, Laboratuvar Raporu. Bu ders zemin mekaniği laboratuvarında yapılan zemin deneylerini kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda zeminin mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan deneyler anlatılacak ve öğrenciler tarafından örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde deneyler yapılacaktır.
İçerik: Su muhtevası, Likit, Plastik ve Rötre Limiti Deneyleri. Düşen koni deneyi ile likit limitin belirlenmesi. Numunelerin elek analizi için hazırlanması. Elek analizi ve hidrometer deneyi. Sunumlar. Özgül ağırlık ve rölatif sıkılık deneyleri. Kompaksiyon-Standart Proktor Deneyi, Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Deneyi. Konsolidasyon deneyi. Düşen ve sabit seviyeli permeabilite deneyleri. Kesme kutusu deneyi. Serbest basınç deneyi. 3-Eksenli (UU) Deneyi. CU deneyi kurulması. CU deneyi doygunluk kontrolü, CU deneyi yapımı.

Temeller. Arazi İncelemeleri, Numune alınması, Arazi ölçümleri. Yüzeysel Temeller. Yanal Toprak Basınçları ve İstinat Yapıları. Palplanşlar. Destekli Kazılar. Kazıklı Temeller. Problemli Zeminlerde Temel İnşaatı. Donatılı Zemin Yapıları. Zemin İyileştirmesi. Titreşim Kontrolü İçin Temel Tasarımı.

Giriş. İnşaat sektörüne genel bakış. İnşaat maliyet yönetimi temel kavramlar. Fayda- maliyet analizi. İnşaat projelerinin başlangıç maliyet analizi. Birim fiyat tarifi ve yeni birim fiyat tarifi oluşturulması. İş yaptırma yöntemlerinin maliyet boyutu. İhale sistemlerinin maliyet boyutu. Sözleşme yönetimi ve maliyet riskleri. Metraj ve hakediş kavramları. Metraj çıkartılırken dikkat edilmesi gereken hususlar.  Fiyatlandırma stratejileri. Nakit akış diyagramları.

Ana kavramların tanımı (yalın, çevik, yalın ve çevik, yalın ve çevik inşaat proje yönetimi, İnşaat projelerinde değer yönetimi. İnşaat projelerinde yalınlık ihtiyacı. İnşaat projelerinde yalınlık prensipleri. İnşaat projelerinde çeviklik ihtiyacı. İnşaat projelerinde çeviklik prensipleri. İnşaat projelerinde ayırım noktası analizi (decoupling point). İnşaat proje yönetiminde yalınlık ve çeviklik prensiplerinin entegrasyonu. İnşaat projelerinde sürdürülebilirlik ile yalın ve çevik inşaat proje yönetiminin ilişkisi. Yalın ve çevik inşaat proje yönetiminde kaynak yönetimi. Yalın ve çevik inşaat proje yönetiminde rekabet yönetimi. İnşaat proje yönetiminde yalınlık ve çeviklik ile örnek olay incelemeleri.

Giriş. Pazarlamanın tanımı. Pazarlama stratejilerinin tarihi geçmişi. Pazarlama karması. İnşaat tedarik zinciri yönetimi. Pazarlama stratejilerinin inşaat sektöründeki yeri. Farklı inşaat projelerinde pazarlama yönetimi. Pazarlama stratejilerinin inşaat proje yönetimine adaptasyonu. İnşaat projelerinde son kullanıcı odaklı pazarlama stratejilerinin belirlenmesi. Son kullanıcı odaklı pazarlama stratejileri odaklı inşaat tedarik zincirinin yeniden yapılandırılması. İşletmeden işletmeye inşaat projelerinde pazarlama stratejileri. İşletmeden tüketiciye inşaat projelerinde pazarlama stratejileri. Yeşil pazarlama stratejileri. Sürdürülebilir pazarlama stratejileri.

Türel seçimde veri tipleri: Bahsedilen ve Açıklanan tercihler. En çok olabilirlik tahmini. İkili Logit. Çoklu Logit. Kümelenmiş Logit. Karmaşık Logit.

Temel hız-akım-yoğunluk ilişkileri. Mikroskopik akım karakteristikleri. Makroskopik akım karakteristikleri. Mikroskopik hız karakteristitkleri. Makroskopik hız karakteristikleri. Mikroskopik yoğunluk karakteristikleri. Makroskopik yoğunluk karakteristikleri. Kapasite analizi. Şok dalgaları. Kuyruk analizi.

Bu derste öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde çalışarak bir proje hazırlayacaklardır. Programda öğrenilen kavram ve metotlar uygulanarak oldukça önemli bir problem ele alınacak, konu etrafında araştırma yapılacak ve probleme bir çözüm önerisi üretilecektir.

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması İnşaat Mühendisliği programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması İnşaat Mühendisliği programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.