Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

İnsan kaynakları yönetimi her organizasyonda çok önemli bir fonksiyondur. İnsan kaynakları yönetimi olmadan, kurum ve kuruluşlar çalışanları etkili bir şekilde işe alıp elde tutamaz, organizasyonu iyileştiremez, geliştiremez; etkin, işlevsel bir işyeri kültürü ve ortamı sürdüremezler. İnsan kaynakları uygulamalarının rolü, organizasyonun misyonunu gerçekleştirmek ve kültürü güçlendirmek için bir işyerindeki insanları yönetmektir. Etkili bir şekilde yapıldığında, İK yöneticileri şirketin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahip yeni profesyonelleri işe almanın yanı sıra mevcut çalışanların eğitim ve gelişimine yardımcı olabilirler. Özellikle organizasyonların rekabetçi gücünün korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında insan kaynakları birimlerinin önemli rolü bulunmaktadır. Açılması önerilen İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, insan kaynakları alanında uzman personel ve yönetici yetiştirilmesine katkı sağlayacak ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için bir fırsat sunacaktır.

 

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi tezli yüksek programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Ders sayısı ve kredi toplamı enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile arttırılabilir. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 10 (on) adet ders ile “Dönem Projesi” dersinden oluşur. “Dönem Projesi” dersi kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.