Dersler

İnsan Kaynakları Yönetimi Dersler

Araştırmanın Aşamaları, Araştırma Sorusu ve Hipotezi, Araştırma Tasarımı, Araştırma Konusu Seçimi, Sosyal Araştırmalarda Etik, Veri Türleri, Veri Toplama Yöntemleri, Örnekleme Yöntemlerinin Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Anket, Gözlem ve Mülakat, Nicel Araştırma Yöntemlerinin Analizi, Anket, Araştırma Sonuçlarını Raporlama, Yorumlama ve Araştırmayı Değerlendirme.

Birey davranışının nedenleri ve sonuçları üzerinde odaklanmak, birey-örgüt etkileşimini incelemek ve tartışmak; örgütlerin işleyişi hakkında derinlemesine bilgi birikimi sağlamak ve bütüncül bir bakış açısı kazandırmak.

Ders kapsamında, işletmelerde insan kaynağı planlaması, işe alma, eğitme, kariyerini geliştirme, performansını değerlendirme, ücret yönetimi ve uluslararası insan kaynakları yönetimine ilişkin konular incelenecektir.

Araştırma yöntemleri ile ilgili bu ders öğrencilere yüksek lisans tezlerini yazarken yapacakları araştırmalarda gerekli olan çeşitli araçları tanıtmaktadır. Niceliksel analiz; veri analizi; verilerin işlenmesi ve yorumlanması gibi konular ele alınmaktadır. Seminer dersi tez yazmak isteyen öğrencilere konu seçenekleri sunmaktadır ve ilgili konularda onlara bir dizi seminerle destek olmaktadır.

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilme; yazma yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Tezin bir jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilme; yazma yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Tezin bir jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken bir araştırma çalışmasıdır. Öğrencinin; bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir konuyu araştırması ve rapor halinde yazması gerekmektedir.

Yöneticiler tarafından, tüketici davranışını anlamak, tepki vermek ve/veya değiştirmek amacıyla kullanılan veya kullanılabilecek davranış bilimlerinden derlenmiş bir dizi kuramın anlaşılması, kavram ve bulgulara giriş; algı, öğrenme, güdüleme, tutum oluşumu ve değişimi, davranış modelleri ve bunların pazarlamada ve yönetimsel karar verme sürecine uyarlanmasının anlaşılmasını amaçlamaktadır. Pazarlama ve pazarlamada temel kavramlar, tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışlarını etkileyen dışsal faktörler, kültür, alt kültür, sosyal sınıf ve aile, tüketici davranışlarını etkileyen içsel faktörler, tüketici karar süreci, motivasyon, öğrenme, inanç, tüketici davranışlarıyla ilgili modeller üzerinde durulacaktır.

Öğrencilere genel olarak iş hukukunu, özelliklerini ve ilkeleri anlatılacaktır. Derste iş hukukunun özellikleri, iş hukukuna hakim olan ilkeler ve temel kavramlar, iş hukukunun kapsamı, iş sözleşmesinin tanımı ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçlar, üçlü iş ilişkileri (asıl işveren- alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, işyeri devri ve iş sözleşmesi devri), işin düzenlenmesi, çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve değişiklik feshi, iş güvencesi kavramı ve geçerli nedenle fesih, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, yıllık ücretli izin konularına yer verilecektir.

Ders içeriği, çalışma yaşamında performans ve performans değerlendirme kavramı, performans değerlendirmenin amaçları ve kullanıldığı alanlar, performans değerlendirmenin yarar ve sakıncaları ile kültürel boyut, iyi bir performans değerlendirme sisteminin özellikleri, performans değerlendirme yöntemleri, mesleki yeterlilik standartlarından performans değerlendirme kriterleri geliştirme konularından oluşmaktadır.

Sosyal Sorumluluk kavram ve yaklaşımları ile iş ahlakı kavram ve yaklaşımlarını tanıtılacaktır. Etik ve ahlak, çalışma ahlakı, meslek ahlakı kavramları, ahlak ve ekonomi ilişkisi, kamu yönetiminde etik farklı kültürlerde iş ahlakı konularına yer verilecektir.

Ders kapsamında, temel kavramların açıklanması (meslek, yeterlilik, yetenek, yetkinliklerin önemi, kariyer ve kariyer yönetimi), yeterliliklerin yapılandırılması (ulusal, uluslararası ve örgütsel düzeyde), Avrupa yeterlilik çerçevesi, meslekler ve yeterlilik ilişkisi (profesyonelleşme teorileri, yetkinliğe dayalı profesyonelleşme), meslekler ve yeterlilik ilişkisi (profesyonel mesleklerde temel yeterlilikler), kariyer yaklaşımları ve türleri, kariyer seçme teorileri, bireysel kariyer planlama ve yönetimi, mesleki yeterlilikler ve kariyer yönetimi ilişkisi konularına yer verilecektir.

Bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların, örgütte yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili ve başarılı yapabilmeleri için, onların mesleki bilgi ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan bilgi, görgü ve becerileri arttıran eğitsel eylemler.

Bu ders kapsamında, iş güvencesizliği güvence-güvencesizlik kavramı, iş güvencesizliğinin belirleyicileri, iş güvencesizliğinin sonuçları, iş güvencesizliği ve sonuçlarını etkileyen faktörler, insan kaynakları yönetimi açısından iş güvencesizliği, istihdam edilebilirlik kavramının tarihsel gelişimi istihdam edilebilirliğin gündeme gelmesine yol açan değişimler, istihdam edilebilirliğin kavramsal çerçevesi, istihdam edilebilirlik yaklaşımları genel istihdam edilebilirlik yaklaşımları, istihdam edilebilirlik yaklaşımları örgütsel istihdam edilebilirlik yaklaşımları, istihdam edilebilirlik yaklaşımları bireysel istihdam edilebilirlik yaklaşımları, iş güvencesizliği ve istihdam edilebilirlik, istihdam edilebilirliğe yönelik eleştiriler incelenecektir.

Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, girişimciliğin tarihsel gelişimi ve girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliği etkileyen çevresel faktörler, yeni bir işletme kurma ve işletme kuruluş işlemleri konuları incelenecektir.

Öğrencileri çağdaş yönetim kavramları konusunda bilgiler verilecektir. Organizasyon teorisinin yelişimi, global çevrede yönetim, örgütsel planlama, amaç oluşturma, strateji formülasyonu ve uygulama, yönetsel karar alma, örgüt yapısı ve örgütlenme, örgütsel değişim ve gelişim, örgütlerde davranışın temelleri, grupların yönetimi ve çatışma yönetimi, liderlik, motivasyon, örgütlerde kontrol faaliyeti konuları incelenecektir.

İşletmelerin ve şirketlerin izledikleri uluslararası, genel ve işlevsel stratejiler hakkında bilgi vererek; işletme ve şirketler özelinde izlenilen stratejileri değerlendirmek. Stratejik yönetim ve işletme performansı; dış çevre analizi, iç çevre analizi; değer zinciri analizi; firma performans değerlendirmesi; strateji çeşitleri; işletme stratejisi; 5 güç modeli; çeşitlendirme stratejileri; kurumsal seviyede strateji; uluslararası strateji; şirket birleşmeleri; şirket satın almaları ve yeniden yapılandırma; uluslararası büyüme ve çeşitlendirme.

 

Liderlik kavramı, liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, etkin liderlerin özellikleri, davranışsal liderlik yaklaşımları, durumsal liderlik yaklaşımları, çağdaş liderlik yaklaşımları.

Yenilik yönetimi ile ilgili kavramların tanıtılması ve Türkiye'deki ve Dünyadaki yenilik yönetimi ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Yenilik ile ilgili kavramların tanımlanması ve yenilik çevresi, yenilik kaynakları ve türleri, yeniliğin yönetilmesi, yenilik süreci, yenilik stratejileri, yeniliğe karşı engeller, yenilik yönetiminde etkin olan örgütsel yapı ve faktörleri, bilgi kaldıraçlama konularını içermektedir.

Çatışma ve çelişkiyi anlamak, çatışma ve çelişkilerin nedenleri, çatışma yöntemleri, müzakere süreci ve bu sürecin etkin bir şekilde yürütülme tekniklerini içermektedir.

Kriz tanımı ve önemi, kriz türleri, krizin oluşum süreci, kriz nedenleri, krizi önceden algılama yöntemleri, krizin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanmasını içermektedir.

Halkla ilişkilerin anlamı ve gelişimi; iletişimde teorik perspektifler ve teori geliştirme; kurumsal kimlik; bir stratejik süreç olarak halkla ilişkiler; halkla ilişkiler sektörleri; halkla ilişkilerde etik ve yasal konular; halkla ilişkilerde medya uzmanlaşması; kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolü; halkla ilişkilerde profesyonel çevre; bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler; halkla ilişkiler ve kriz yönetimi; halkla ilişkilerde sponsorluk ve toplum ilişkileri; politik lobi faaliyetleri; halkla ilişkiler ve elektronik iletişim; halkla ilişkilerde sözel iletişim ve sunum; eylem grupları ile ilişkiler; koalisyon oluşturma; sendikalarla ve hayır kurumlarıyla ilişkiler.