Programın Amacı ve Yapısı

Programın Amacı

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında geniş ve güncel bilgiye sahip olan, ulusal / uluslararası gelişmeleri araştıran, disiplinlerarası ekip yaklaşımını kavrayan ve sergileyen, cerrahi hastasının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımını kapsamlı olarak planlayıp uygulayabilen, kanıta dayalı bakım verebilen, mesleki ve etik değerlere bağlı, mesleki uygulamalarında çağdaş teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, cerrahi hastası/ailesi ile etkili ve terapötik iletişim kurabilen, alanında bilimsel araştırma planlayabilen, uygulayabilen, elde ettiği verileri analiz ederek hemşirelik süreci doğrultusunda rapor edebilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki dergilerde yayın yapabilen ya da çalışmalarını bilimsel bir toplantıda sunabilen bilgili, yeterli ve yetkin uzman hemşireler yetiştirmektir.

Programın Yapısı

Doğuş Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. “Seminer Dersi” ve “Tez Çalışması” kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Derslerin ve seminerin 4 yarıyılda, programın da 6 yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Kayıt yaptırılmayan yarıyıllar da azami sürenin hesabında dikkate alınmaktadır. Bir akademik yıl her biri 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekmektedir.