Dersler

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Dersler

Bu dersin amacı; cerrahi hemşiresinin sağlığın geliştirilmesindeki sorumluluklarının kavratılması, cerrahi birimlerin fiziksel ve sosyal çevresinin değerlendirilmesi, cerrahi hastasının biyo-psiko-sosyal gereksinimlerinin karşılanması, cerrahi girişimin ve cerrahi hemşireliği uygulamalarının, sağlık sonuçlarına etkisinin belirlenmesine yönelik bilgi vermek ve beceri geliştirmektir. Cerrahi Hemşireliğine Giriş, Günübirlik Cerrahi ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Hastasında Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahi Hastasında Asit-Baz Dengesi ve Hemşirelik Bakımı, Cerrahide Şok ve Hemşirelik Bakımı, ERAS Protokolleri ve Kanıta Dayalı Çalışmalar, Cerrahi Hemşireliği Standartları, Cerrahi Hastasında Kullanılan Bakım Paketleri ve Kanıta Dayalı Çalışmalar konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

 

Bu dersin amacı; öğrencilere bilimsel araştırma süreci ve etik ilkeler doğrultusunda araştırmaya katılma, etkin rol alabilme, araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımını iyileştirmek için kullanabilme bilgi ve becerileri temel düzeyde kazandırmaktır. Hemşirelikte Araştırmanın Önemi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar, Hemşirelik Araştırmalarının Tarihsel Gelişimi, Araştırma Sürecinde Adımlar, Araştırma Konusu Belirleme, Literatür İnceleme Süreci, Kuramsal Çerçeve Oluşturma, Araştırma Amacı, Araştırma Soruları, Hipotezler ve Sınırlılıklar, Nitel (Kalitatif) Araştırma Tasarımları, Nicel (Kantitatif) Araştırma Tasarımları, Araştırmalarda Evren ve Örnekleme, Veri Toplama Yöntem ve Araçları, Veri Toplama Yöntemlerinin Geçerlik ve Güvenirliği, Veri Analizi, Araştırmanın Raporlandırılması ve Yorumlanması, Araştırmanın Yayınlanma Süreci, Hemşirelik Araştırmalarında Etik İlkeler konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

Bu dersin amacı; cerrahi hastasının ameliyat sırası dönemdeki hazırlığı, izlemi ve bakım uygulamalarının belirlenmiş bakım standartlarının, kanıt düzeyi yüksek bilgiler çerçevesinde ve hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanması, ameliyathane ortamındaki risklerin ve tehlikelerin önceden belirlenmesi ve önlenmesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, cerrahi girişim sırası tedavi ve bakım uygulamalarında ileri teknolojinin kullanımı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ameliyathanenin Fiziksel Yapısı ve Akıllı Ameliyathane Sistemleri, Ameliyathane Hemşireliğine Giriş, Ameliyathanede Hasta Güvenliği ve Önemi (Hasta güvenliği kültürü, Hasta güvenliğini tehdit eden faktörler, Yanlış hasta, bölge ve işlem, Yabancı cisim unutulması, Elektriksel ve kimyasal etkenler, Doku örnekleri), Ameliyathanede Çalışan Güvenliği (Güvenli hasta kaldırma ve taşıma, Takılma, kayma ve düşmeler, Kesici-delici alet güvenliği ve bulaş riski, Koruyucu ekipmanlar, Anestezik gaz atıkları ile temas) konuları ders kapsamında ele alınacaktır.


Bu dersin amacı; tüm sistemlerin değerlendirmesini yaparak normal ve anormal bulguları belirleyebilme, elde edilen bulguları analiz edebilme, hastanın sağlık öyküsünü alma ve fiziksel değerlendirme yapma konusunda bilgi vermek ve beceri geliştirmektir. Sağlığın Değerlendirilmesine Giriş, Baş ve Boyun Değerlendirmesi, Abdominal Değerlendirme,Sinir Sistemi Değerlendirmesi, Mental Değerlendirme, Toraksın Değerlendirilmesi, Kalp ve Damar Sistemi Değerlendirmesi, Meme ve Aksiller Değerlendirme, Kadın Üreme Organları Değerlendirmesi, Erkek Üreme Organları Değerlendirmesi, Kas ve İskelet Sistemi Değerlendirmesi konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

Bu dersin amacı; sağlık politikaları, özellikleri, sağlık politikalarını etkileyen faktörler, ulusal sağlık politikası ve sağlık sistemi, sağlık mevzuatı hakkında geniş bilgi sağlamaktır. Bilim, Teknoloji ve Sağlık İçin Yenilikçi Sistemler, Politika ve Sağlık Politikalarına İlişkin Kavramlar, Sağlık Politikalarının Hemşirelikteki Tarihçesi, Sağlık Politikalarının Hemşirelik Mesleği İçin Önemi, Sağlık Mevzuatı, Politika Geliştirme: Sağlık Hizmetlerine Ulaşabilme, Sağlık İnsan Gücü, Sağlık Bakımının Sunumu ve Bütçeleme, Sosyal Güvenlik Sistemleri, Sağlık Bakımının Değerlendirilmesi: Maliyet, Çıktılar ve Politikalar, Politik Stratejiler, Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Medyanın Gücü, Araştırmanın Sağlık Politikaları Belirlemedeki Gücü, Politik Başarı İçin İletişim Becerileri, Değerlerin Siyasi Gündeme Etkisi, Uzun Süreli Bakıma İlişkin Politikalar, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sağlık Politikalarının Değişimi, Sağlık Politikaları ve Mesleki Etik İlkeler konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

 

Bu dersin kapsamında Ameliyat Öncesi Hazırlık İlkeleri, Ameliyat Sonrası Dönemde Bakım İlkeleri, Yara İyileşmesi ve Yara İyileşme Sürecini Etkileyen Faktörler, Yara Bakım İlkeleri, Ameliyat Sonrası Dönemde Ağrı ve Yönetimi, Cerrahi Alan İnfeksiyonları, Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Sağlanması ve Sürdürülmesi, Cerrahi Hastasının Beslenmesinde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar konularına yer verilecektir.

Bu dersin amacı; yüksek lisans tezinin bilimsel kurallara uygun yazılmasını sağlayacak temel ilkelerin aktarılmasıdır. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın esasları ve tez yazımındaki önemli konular ele alınacaktır.

 

Bu dersin amacı; öğrenciye, acil cerrahi hemşireliğine ilişkin temel kavramları, etik konuları, acil cerrahi hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarını, acil cerrahi hastasının triyajı ve tanılanmasını, kayıt ve rapor tutmayı, veri toplamayı ve sorunları belirlemeyi, önceliklere yönelik bakımı planlamayı ve değerlendirmeyi öğretmek ve acil durumlarda uygulayabilme becerisini kazandırmaktır. Acil Hemşireliğinin Esasları, Acil hemşireliğinde Etik ve Yasal Konular, Acil Hemşireliğinde Eğitim, Hasta Triyajı ve Dokümantasyon, Acil Hemşireliğinde Profesyonel Uygulamalar, Acil Hastasını Tanılama Araçları ve Sistemlerin Tanılanması, Yaşam Dönemlerine Özgü Tanılama, Acil Hastasının Transferi, Acil Hastasının Sağlık Çıktılarının İyileştirilmesinde Koruyucu Stratejiler, Acil ve Travma Cerrahisi Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

Bu dersin amacı; onkoloji hemşireliğine ilişkin temel kavramlar konusunda bilgilendirme, kanser hastasının tedavi ve bakımını öğretme, kanser hastasında gelişen semptomları ve bunları önlemeye ilişkin hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmeye ilişkin bilgileri analiz ederek gerekli durumlarda uygulayabilme becerisi kazandırmaktır. Kanser Gelişimi ve Temel Uygulamalar, Kanserde Tedavi ve Bakım, Kanserde Semptom Yönetimi, Kanserli Hastanın Terminal Dönem Bakımında Fiziksel ve Sosyal Gereksinimleri başlıklı konular ders kapsamında ele alınacaktır.

 

Bu dersin amacı; kendi liderlik özelliklerini tanıyan, lider ve yönetici arasındaki farkı bilen, örgüt içi politika, güç ve otorite dengesini algılayabilen problem çözebilen, çatışma yönetebilen, örgütsel adalet uygulamalarını değerlendirebilen, ekip kurabilen, işe devamsızlık ve işten ayrılma niyetlerine etki eden faktörleri değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.

Bireysel Gelişim Raporu (BGR) Hazırlama (BGR Hazırlanmasında İzlenecek Yöntemler, Değerlendirme Kriterleri), Liderlik ve Yönetici Kavramları, Liderlik Teorileri (Sağlık Hizmetlerinde Liderlik Örnekleri), İletişim, Mobbing, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik; Örgütsel Politika, Güç ve Otorite, Motivasyon Kavram ve Kuramları, Çatışma Yönetimi, Örgüt Kültürü, Ekip ve Grup Arasındaki Farklar, Problem Analizi, İşe Devamsızlık ve İşten Ayrılmaya Etki Eden Faktörler konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

 

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği programına ilişkin hemşirelik bakım ve uygulamalarının geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.

 

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği programına ilişkin hemşirelik bakım ve uygulamalarının geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.