Dersler

Finansal İktisat Dersler

Finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal çevre; finansal analiz; finansal planlama ve kontrol; risk getiri ilişkileri; paranın zaman değeri; tahvil ve hisse değerleme, işletme sermayesi yönetimi; nakit, alacak ve stok yönetimi; kısa dönem borçlanma; sermaye bütçelemesi; proje nakit akış analizi; riskli projeler için sermaye bütçelemesi; sermaye maliyeti; sermaye yapısı; kar payı; uzun dönemli finansman; hisse senedi arzı ve yatırım bankacılığı; uzun vadeli borçlanma; finansal sıkıntı, iflas ve yeniden yapılanma; uluslararası finansa giriş.

Arz, talep ve piyasa fiyatlarının oluşumu, talep elastikliği, piyasalar ve refah. Firma davranışı, endüstri organizasyonu, tam rekabet piyasaları, tekel, oligopol ve tekelci rekabet, emek piyasaları, gelir dağılımı. Ulusal gelirin belirlenmesi, enflasyonun ölçümü, üretim ve büyüme, işsizlik ve enflasyon arasındaki alışveriş. Para ve bankacılık, uluslararası serbest ticaret ve korumacılık.

Temel veri analizi, korelasyon analizi, basit regresyon analizi, regresyon analizinin istatistiksel çıkarımları, çoklu regresyon, regresyon analizinde kukla değişken kullanımı, dağıtılmış gecikme modelleri, tek değişkenli zaman serisi analizine giriş, zaman serisi değişkenleri ile yapılan regresyonlar, makroekonomi ve finansta kullanılan zaman serisi analizi yöntemleri, model belirleme konuları, çoklu denklem modelleri.

Finansal varlıklar; finansal piyasalar, küreselleşme ve türev piyasalar, finansal aracılar ve piyasalardaki yeni gelişmeler, mevduat kabul eden kuruluşlar; merkez bankacılığı ve para politikası; sigorta şirketleri; yatırım şirketleri ve emeklilik fonları; menkul değer fiyatlarının ve faiz oranlarının belirlenmesi; faiz oranlarının genel düzeyi ve yapısı; birincil ve ikincil piyasaların yapısı ve işleyişi; kamu menkul değerler pazarı; özel tahvil piyasası; hisse senedi piyasaları; vadeli piyasalar; opsiyon piyasaları; swap piyasaları.

Paranın etkileri üzerine ampirik kanıtlar, para talebi, para arzı, statik Klasik ve Keynezyen modeller, enflasyon dinamikleri, alternatif enflasyon ve işsizlik teorileri, hükümetin bütçe kısıtı, kısa vadeli para politikası, açık ekonomilerde para politikasının farklı döviz kuru rejimlerindeki etkinliği, para politikasının kredi kanalları, politikaların zaman tutarsızlığı, para politikası uygulama prosedürleri, para ve iş çevrimleri.

Araştırmanın Aşamaları, Araştırma Sorusu ve Hipotezi, Araştırma Tasarımı, Araştırma Konusu Seçimi, Sosyal Araştırmalarda Etik, Veri Türleri, Veri Toplama Yöntemleri, Örnekleme Yöntemlerinin Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Anket, Gözlem ve Mülakat, Nicel Araştırma Yöntemlerinin Analizi, Anket, Araştırma Sonuçlarını Raporlama, Yorumlama ve Araştırmayı Değerlendirme.

Çokuluslu şirketler ve uluslararası finansal yönetimin önemi; uluslararası para sistemi; ödemeler dengesi; döviz piyasaları; vadeli döviz piyasaları ve opsiyon piyasaları; uluslararası finansta temel parite koşulları; döviz riski pozisyonu ve döviz riski; döviz riski yönetimi; döviz kuru tahmini; uluslararası para ve sermaye piyasaları; uluslararası bankacılık; faiz oranı ve para swapları; uluslararası ticaretin finansmanı; doğrudan dış yatırım; çokuluslu sermaye bütçelemesi; uluslararası işletme sermayesi yönetimi.

Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizi; bölüm performansının ölçülmesi; transfer fiyatlandırması.

Beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü; finansal varlıklar; finansal piyasalar; finansal bilginin kaynakları; hisse senedi piyasa endeksleri ve hesaplanması; finansal varlıkların değerlemesi; portföy analizi; sermaye varlık fiyatlama modeli; arbitraj fiyatlama modeli; tahvil değerleme; faiz oranlarının zaman yapısı; faiz oranı riski, kredi riski ve enflasyon riski kavramları; hisse senedi değerleme; hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi ve yönetimi; portföy performans ölçümü; finansal türev ürün ve piyasalar.

Devlet harcamaları ve vergiler, optimal vergi politikası teorisi, dinamik maliye politikası, denge ve büyüme. Milli gelir, devlet harcaması ve dengeli bütçe çarpanı. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde Fayda- Maliyet analizi teori ve uygulaması ve benzer teknikler. Özel ve Kamu yatırım kararları arsındaki farklılaşmanın kaynakları. Bütçe açığı ve enflasyon, bütçe açığını finanse etmenin yolları. Özelleştirme, İç ve dış borçlar.

Bankacı-Müşteri ilişkisi, parkende bankacılık, mevduat, fiyatlama, para yönetimi, ücrete dayalı hizmetler, kurumsal bankacılık, genel değerleme kriterleri, kredi derecelendirme, kredi fiyatlama, kredilendirme ve denetim, uluslararası perspektif vaka çalışmaları güncel gelişmeler.

Fiyat volatilitesi, korunma ve finans mühendisliği kavramı; risk profili, riskin azaltılması; kısa ve uzun pozisyonların korunması; vadeli sözleşmelerle korunma; swap sözleşmeleri ile korunma; opsiyon sözleşmeleri ile korunma; opsiyon fiyatlama modelleri; türev varlıkların yaratıcı kullanımı, matematik, istatistik ve çalışma sayfası uygulamaları

Regresyon analizi, katsayıların anlamlılığının testi, çoklu doğrusal olan ve olamayan regresyon modelleri, değişen varyans, otokorelasyon varsayımlarının testi ve bu sorunlar olduğunda kullanılan tahmin yöntemleri, çoklu doğrusal bağımlılık, trendi modellemek, zaman serisinde durağanlık, ko-integrasyon, mevsimselliğin modellenmesi, birim kök testleri, stokastik trend, ARIMA modelleri, volatilite ölçme modelleri, ARCH ve GARCH modelleri

Ekonomik teorinin kullanımı, iş dünyasında karar almada ekonometri ve matematiksel ekonomi; talep, üretim ve maliyetler, farklı piyasa yapılarında fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma; sermaye bütçelemesi.

Riskin tanımı, belirlenmesi ve ölçülmesi, risk yönetimindeki yönelimler ve gelişmeler, risk yönetimi ve sigortanın hukuki yönleri, ticari gayrimenkul ve mesuliyet riskleri, sigorta endüstrisi, sigorta ve pazarlama sistemleri, sigorta şirketi faaliyetleri, sigortacılık mevzuatı.

Bu ders, Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken son çalışmadır. Öğrenci, derecesini alabilmek için bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir çalışmayı kaleme almaktadır.

Tezinde son aşamaya gelen öğrencilerin tezleriyle ilgili olarak yapacakları, tartışmaya açık, sunuşlarından oluşmaktadır