Dersler

İşletme (Türkçe) Dersler

Maliyetlerin seyri; maliyet-miktar-kar analizi; geçerli maliyet kavramı; fiyatlandırma kavramları; yönetim kontrol sistemleri; bütçeleme; sapma analizi; bölüm performansının ölçülmesi; transfer fiyatlandırması.

Seçmeli Ders

Finans fonksiyonu ve finans yöneticisi; finansal çevre; finansal analiz; finansal planlama ve kontrol; risk ve getiri ilişkileri; paranın zaman değeri; bono ve hisse değerlemesi; işletme sermayesi ve yönetimi; nakit, alacaklar ve stok yönetimi; kısa vadeli finanslama; sermaye bütçeleme; nakit akışı tahminleri; riskli projeler için sermaye bütçeleme; sermaye yapısı; temettü politikası; uzun vadeli finanslama; genel hisse finanslaması ve yatırım bankacılığı; uzun vadeli borçlanma; mali sıkıntı; iflas ve yeniden finansal yapılanma; uluslararası finansa giriş.

Zorunlu Ders

Finansal varlıklar; finansal piyasalar; küreselleşme ve türev piyasalar; finansal aracılar ve piyasalardaki yeni gelişmeler; mevduat kabul eden kuruluşlar; merkez bankacılığı ve para politikası; sigorta şirketleri; yatırım şirketleri ve emeklilik fonları; menkul değer fiyatlarının ve faiz oranlarının belirlenmesi; faiz oranlarının genel düzeyi ve yapısı; birincil ve ikincil piyasaların yapısı ve işleyişi; kamu menkul değerler pazarı; özel tahvil piyasası; hisse senedi piyasaları; vadeli piyasalar; opsiyon piyasaları; swap piyasaları.

Seçmeli Ders

Beklenen getiri ve riskin tanımı ve ölçümü; finansal varlıklar; finansal piyasalar; finansal bilginin kaynakları; hisse senedi piyasa endeksleri ve hesaplanması; finansal varlıkların değerlemesi; portföy analizi; sermaye varlık fiyatlama modeli; arbitraj fiyatlama modeli; tahvil değerleme; faiz oranlarının zaman yapısı; faiz oranı riski; kredi riski ve enflasyon riski kavramları; hisse senedi değerleme; hisse senedi fiyat hareketleri ve teknik analiz; temel analiz; portföy seçimi ve yönetimi; portföy performans ölçümü; finansal türev ürün ve piyasalar.

Seçmeli Ders

Bankacı-müşteri ilişkileri; perakende bankacılığı; birikimlerin fiyatlandırılması; ücretli hizmetler; kurumsal bankacılık; genel değerlendirme kriterleri; kredi ölçme; konsorsiyum finansmanı ve sendikasyon kredileri; uluslararası projelerin finansmanı; bankalarda kredi derecelendirme modelleri; borç fiyatlandırması; kredi verilmesi ve gözlemlenmesi; uluslararası perspektif; vak’a çalışmaları ve güncel gelişmeler.

Seçmeli Ders

Çokuluslu şirketler ve finansal yönetimin önemi; finansal yönetim; uluslararası para sistemi; ödemeler dengesi; döviz piyasaları; vadeli işlemler ve opsiyon piyasaları; uluslararası finansta temel parite şartları; döviz riski; döviz riski yönetimi; döviz fiyatlarının tahmini; uluslararası para ve döviz piyasaları; uluslararası bankacılık; döviz swap sözleşmeleri; uluslararası ticaretin finansmanı; doğrudan yatırımlar; çokuluslu sermaye bütçelemesi; uluslararası iş sermayesi yönetimi.

Seçmeli Ders

Fiyat dalgalanması; finansal riskten koruma (hedging) ve finans mühendisliği; kısa ve uzun vadeli riske karşı finansal koruma; standart olmayan vadeli işlemler ile riskten korunma; swap ile finansal riskten korunma; opsiyon fiyatlandırma modelleri; türevlerin yaratıcı kullanımları.

Seçmeli Ders

Riskin, tanımı, belirlenmesi ve ölçülmesi, risk yönetimindeki yönelimler ve gelişmeler, risk yönetimi ve sigortanın hukuki yönleri, ticari gayrimenkul ve mesuliyet riskleri, sigorta endüstrisi, sigorta ve pazarlama sistemleri, sigorta şirketi faaliyetleri, sigortacılık mevzuatı.

Seçmeli Ders

Lineer zaman serisi tahminleri ve uygulamaları; koşullu heterokedastik modeller; non-lineer zaman serisi tahminleri ve uygulamaları; sürekli zaman modelleri ve uygulamaları; uç değer quantile tahminleri ve riskte değer; çok değişkenli zaman serisi tahminleri ve uygulamaları. çok değişkenli volatilite modelleri ve uygulamaları.

Seçmeli Ders

Ekonomik teorinin kullanımı, iş dünyasında karar almada ekonometri ve matematiksel ekonomi; talep, üretim ve maliyetler, farklı piyasa yapılarında fiyatlama, risk ve belirsizlik altında karar alma; sermaye bütçelemesi.

Seçmeli Ders

Girişimcilik kavramı ve özellikleri; girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri; işletmelerin kuruluş süreci ve amaçları; işletmenin hukuksal yapısı ve türleri; kobiler ve kobi’lerin ortak özellikleri; küçük işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları; küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni üretim sistemleri; küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu; kobi’lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri; küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

Seçmeli Ders

İşletme verilerinin işlenmesi, elektronik veri transferi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme amacıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı ve uygulamaya konulması.

Seçmeli Ders

Birey davranışının nedenleri ve sonuçları üzerinde odaklanmak, birey-örgüt etkileşimini incelemek ve tartışmak; örgütlerin işleyişi hakkında derinlemesine bilgi birikimi sağlamak ve bütüncül bir bakış açısı kazandırmak.

Seçmeli Ders

İş etiği kuramlarının incelenmesi, örgütlerdeki sosyal sorumluluk, toplum ve çevre bilincinin irdelenmesi, iş etiği ve kurumsal yönetim etkileşimi; yönetişim kavramının doğuşu, OECD kurumsal yönetim ilkelerinin incelenmesi.

Seçmeli Ders

Araştırmanın Aşamaları, Araştırma Sorusu ve Hipotezi, Araştırma Tasarımı, Araştırma Konusu Seçimi, Sosyal Araştırmalarda Etik, Veri Türleri, Veri Toplama Yöntemleri, Örnekleme Yöntemlerinin Analizi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Anket, Gözlem ve Mülakat, Nicel Araştırma Yöntemlerinin Analizi, Anket, Araştırma Sonuçlarını Raporlama, Yorumlama ve Araştırmayı Değerlendirme.

Zorunlua Ders

Organizasyon teorisinin gelişimi; global çevrede yönetim; örgütsel planlama; amaç oluşturma; strateji formülasyonu ve uygulama; yönetsel karar alma; örgüt yapısı ve örgütlenme; örgütsel değişim ve gelişim; örgütlerde davranışın temelleri; grupların yönetimi ve çatışma yönetimi; liderlik; motivasyon; örgütlerde kontrol faaliyeti.

Seçmeli Ders

İnsan kaynakları yönetimine genel bakış; etik; eşitlik ve ayrımcılık; insan kaynakları planlaması ve iş analizleri; seçme ve işe alma; oryantasyon; eğitim ve geliştirme; kariyer planlaması ve geliştirme; iş değerlendirme; performans yönetimi ve değerlendirme; ücret yönetimi ve ödüllendirme; iş değerlendirme; iş yerinde sağlık ve emniyet; disiplin; stres yönetimi; insan kaynakları yönetimi ve iletişim; uluslararası insan kaynakları yönetimi.

Seçmeli Ders

Üretim yönetimi alanındaki temel kavramlara ilişkin bilgilerin geliştirilmesi; sistemin bütününde üretim ve iş yönetimi ile diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek; üretim ve iş yönetimindeki geçmişten günümüze yaklaşımların farklılıkları ve aralarındaki ilişkiler; üretim ve iş yönetiminde kullanılan tekniklerin incelenmesi.

Seçmeli Ders

Stratejik yönetim ve işletme performansı; dış çevre analizi; iç çevre analizi; değer zinciri analizi; firma performans değerlendirmesi; strateji çeşitleri; işletme stratejisi; 5 güç modeli; çeşitlendirme stratejileri; kurumsal seviyede strateji; uluslararası strateji; şirket birleşmeleri; şirket satınalmaları ve yeniden yapılandırma; uluslararası büyüme ve çeşitlendirme.

Zorunlu Ders

Çalışanların ve işverenlerin karşılıklı hizmet akitlerinden doğan yükümlülükler; iş kanunu hükümleri ve işyerlerinde uygulanması; sendikal yapımızın diğer ülkelerle karşılaştırılması ve Türkiye'de sendikalar; toplu pazarlık toplu iş sözleşmesi, grev lokavt hakları, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları.

Seçmeli Ders

Performans yönetimi sisteminin amaçları; performans değerlendirme süreci; performans değerlendirme metotları; performans değerlendirmeyi bozan faktörler; etkin performans yönetimi sistemleri; ücretlendirme ve ödüllendirme; içsel ve dışsal ödüller; ücret yapısının oluşturulması; teşvik ödeme planları.

Seçmeli Ders

Bu seminer dersi işletme yönetimi ve iş dünyasındaki güncel konuları ve uygulamaları içerir. Yüksek lisans öğrencilerine bizzat iş dünyasındaki deneyimli üst düzey uzman ve yöneticilerle birlikte yapacakları çalışmalarla; diğer derslerde edindikleri teorik bilgileri somut örnekler ve uygulamalarla birlikte ele alma fırsatını verip analiz etme ve senteze ulaşma yeteneklerini kazandırma amaçlanmaktadır. 3.çeyrek yıldan itibaren kayıt olan öğrenciler için zorunlu mevcut öğrenciler için seçmeli derstir

Pazarlama kavramı ve pazarlama anlayışının gelişimi; pazarlama bileşenleri; pazar ve pazarlama çevresi; tüketici ve endüstriyel satınalma davranışı; pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; pazar bölümlendirme; konumlandırma ve farklılaştırma; ürün; markalama ve paket & yeni ürün geliştirme; fiyatlandırma; dağıtım; pazarlama iletişimi (tutundurma); stratejik pazarlama yönetimi; pazarlamada sosyal sorumluluk ve kontrol.

Zorunlu Ders

Pazarlama araştırması süreci; bilgi ihtiyaçları ve karar verme; bilginin değerinin belirlenmesi; araştırma soruları; hipotezler; araştırma tasarımları; birincil ve ikinci veriler; kullanımları ve sınırlamalar; veri toplama yöntemleri; örneklem; mülakat protokollerin düzenlenmesi ve uygulanması; ölçekler; anketlerin düzenlenmesi ve uygulanması; istatistiksel paketlerin kullanımı; analiz yöntemleri; raporun yazımı.

Seçmeli Ders

Reklam ve promosyon kavramlarının başlangıçtan günümüze irdelenmesi, reklam ve promosyon stratejisi, yönetimi ve koordinasyonu; promosyon amaçlarının belirlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi; reklamcılıkta medya planlaması; reklamcılık ve promosyon trendleri, bunlarla ilgili teorik ve pratik yaklaşımların hem dünya hem ülkemiz açısından irdelenmesi.

Seçmeli Ders

Global pazarlama; global pazarlama çevresi ve global ticaret çevresine giriş; bölgesel pazar özellikleri ve tercihli ticaret anlaşmaları; sosyal ve kültürel çevre; politik çevre; global bilgi sistemleri ve pazarlama araştırmaları; global pazarlarda segmentasyon; hedefleme ve konumlandırma; ihracat; ithalat; kaynak bulma; lisanslama yatırımları ve stratejik ittifaklar; rekabetsel avantajın stratejik unsurları; ürün ve marka kararları; global pazarlama kanalları ve dağıtım; reklam ve halkla ilişkiler; satış promosyonu; kişisel satış; özel pazarlama iletişimi formları ve yeni medya; global pazarlama çabalarının yönetilmesi; organizasyonu ve kontrolü.

Seçmeli Ders

Tüketici davranışı bir süreç olarak; algılama; öğrenme ve bellek; motivasyon ve ilgilenim; değerler ve yaşam biçimleri; tutum oluşturma ve tutum değiştirme; pazarlama iletişimi ve ikna; benlik ve kişilik; satın alma karar süreci; alışveriş, satın alma, değerlendirme ve elden çıkarma; referans grupları ve fikir liderleri; aile; cinsiyet; yaş grupları; sosyal sınıf; kültür; yeni zamanlar ve yeni tüketiciler.

Seçmeli Ders
 

Global ve yerel açıdan hizmet sektörünün gelişimi ve önemi; hizmet kavramı ve ürünlerle karşılaştırmalı olarak hizmetlerin temel özellikleri; hizmetlerde müşteri/tüketici davranışının analizi; en çok bilinen hizmetlerin temel özelliklerinin pazarlama ve tüketici davranışı açısından karşılaştırılması; hizmetlerde ilişkisel pazarlama; müşteri sadakati; müşteri şikâyetlerinin ele alınması ve kötü verilen bir hizmetin düzeltilmesi; bir pazarlama bileşeni olarak hizmet; hizmetlerde fiyatlandırma stratejileri; pazarlama iletişimi ve iletişim yoluyla müşterinin/tüketicinin eğitilmesi; hizmet tasarımı ve konumlandırması; hizmetlerde dağıtım kanallarının oluşturulması ve talebin dengelenmesi; hizmetlerde kalite yönetimi; müşteri bekleme süreleri ve rezervasyonların yönetimi; teknolojinin hizmetler üzerindeki etkisi; hizmetlerde personelin rolü ve önemi; hizmetlerde pazar liderliğinin organizasyonu.

Seçmeli Ders

Kitle pazarlama ve ilişkisel pazarlamanın karşılaştırılması; müşteri merkezli yönetim ve müşteri sadakati yaratma; müşteri değerinin müşteri ilişkileri ile bağdaştırılması; çağrı merkezler; irtibat merkezleri; dinamik ve kişiselleştirilmiş web siteleri; tele-pazarlama ve tele-satış; kampanya yönetimi; kişiselleştirilmiş stratejiler ve SQL (Structured Query Language).

Seçmeli Ders

Halkla ilişkilerin anlamı ve gelişimi; iletişimde teorik perspektifler ve teori geliştirme; kurumsal kimlik; bir stratejik süreç olarak halkla ilişkiler; halkla ilişkiler sektörleri; halkla ilişkilerde etik ve yasal konular; halkla ilişkilerde medya uzmanlaşması; kitle iletişim araçlarının toplumdaki rolü; halkla ilişkilerde profesyonel çevre; bir yönetim fonksiyonu olarak halkla ilişkiler; halkla ilişkiler ve kriz yönetimi; halkla ilişkilerde sponsorluk ve toplum ilişkileri; politik lobi faaliyetleri; halkla ilişkiler ve elektronik iletişim; halkla ilişkilerde sözel iletişim ve sunum; eylem grupları ile ilişkiler; koalisyon oluşturma; sendikalarla ve hayır kurumlarıyla ilişkiler. 

Seçmeli Ders

Bu ders; Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken bir araştırma çalışmadır. Öğrencinin; bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir konuyu araştırması ve rapor halinde yazması gerekmektedir.

Zorunlu Ders

Toplu iş ilişkilerinin aktörleri (sendikalar); sendikacılığın gelişimi; sendika özgürlüğü ve hakkı kavramı; sendikaların kuruluş esasları; üst örgütler (konfederasyonlar); sendikaların kurucuları ve kuruluş işlemleri; sendikaların organları; sendika üyeliği; sendikaların faaliyetleri; sendikaların denetimi; sendikaların sona ermesi; toplu sözleşme hakkı ve özerkliği, toplu iş sözleşmesinin içeriği; toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği; toplu iş sözleşmesinin yapılması; toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanı; toplu iş sözleşmesinin sona ermesi; toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları; grev ve lokavt kavramları; grev ve lokavt kararının alınması ve uygulanması; grev ve lokavtın iş sözleşmesine etkisi; yasa dışı grev ve lokavt.

Seçmeli Ders

Yönetim ve liderlik işlevleri tanıtılması. Misyon, vizyon ve heyecanın yaratılması. Heyecan ve gelişme ilişkisi. Örneklerle değişik lider tiplerinin açıklanması. Lider yetiştirme, yedekleme planlaması ve kurumsallaşma

Seçmeli Ders

Perakendeciliğe giriş; perakende kurumlarında ve perakendecilikte stratejik planlama; çağdaş perakende şekilleri; perakendecilikte pazarlamanın yeri ve önemi; perakendeciler için iletişim stratejileri, perakendecilikte küresel konular.

Seçmeli Ders

Araştırma yöntemleri ile ilgili bu ders öğrencilere yüksek lisans tezlerini yazarken yapacakları araştırmalarda gerekli olan çeşitli araçları tanıtmaktadır. Niceliksel analiz; veri analizi; verilerin işlenmesi ve yorumlanması gibi konular ele alınmaktadır. Seminer dersi tez yazmak isteyen öğrencilere konu seçenekleri sunmaktadır ve ilgili konularda onlara bir dizi seminerle destek olmaktadır.

Zorunlu Ders

Projenin tanımı ve özellikleri, proje yönetiminin önemi, proje için temel aşamalar, proje yöneticisinin rol ve sorumlulukları, proje planlama, proje organizasyonu, proje ekibinin oluşturulması, proje programlama, proje kontrol, iyi hazırlanmış projenin yararları.

Seçmeli Ders

Yenilik yönetiminde temel kavramlar; yenilik çeşitleri; yeniliğin teorik altyapısı; yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü, işletmede yeniliği belirleyen faktörler ve uygulamalar; yenilik kaynakları; yenilik stratejileri.

Seçmeli Ders

Küreselleşme ve küreselleşme süreci, küreselleşme sürecinde uluslararası pazarlara giriş yöntemleri, küresel işletmelerin fonksiyonları, küresel işletmeler ve ulusal kurumların incelenmesi.

Seçmeli Ders

Marka kavramı; marka ile ürün arasındaki farklar; marka anlayışının önemi; marka türleri; marka yönetimi; marka konumlandırma; marka kimliği; markalama süreci; marka sadakati; markalama stratejileri; markalama ve tüketici davranışları; marka iletişimi; marka ve dijital iletişim mecralarının etkisi.

Seçmeli Ders

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgiler edinme ve bu bilgileri değerlendirip yorumlayabilme; yazma yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Tezin bir jüri önünde savunulması gerekmektedir.

Zorunlu Ders