Programın Amacı ve Yapısı

Program dili: Türkçe
Program türü: Tezli /Tezsiz

Programın Amacı
Programların temel amacı, hukuk kurallarının özünü ve evrimini kavrayarak; küreselleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz etme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetiştirmektir. Her iki program kapsamında yapılacak derinlemesine çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin, hukuk disiplininin temelini oluşturan esasa ve usule ilişkin karar, eser ve incelemelerde gerekçe zenginliği sunabilmesi hedeflenmektedir.

Programların önceliği, öğrencilerimizin Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku ve bununla bağlantılı olmak üzere, Sermaye Piyasası Hukuku, Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Borçlar Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve Modern Sözleşme Tipleri alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme; söz konusu dallarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme; karşılaştığı hukuki sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirebilme ve çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesidir. Böylelikle, hukuk bilimindeki değişiklikleri takip etmenin yanında, bu değişimlere katkı sağlayarak, yarının hukukunu yaratabilecek yetkinlikte hukukçu ve uzmanlar ülkemize kazandırılacaktır. Bu kapsamda, Tezli Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının tamamlanması için yazılması öngörülen tez çalışması, özel hukuk alanındaki bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneğini; Tezsiz Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı dahilinde yazılacak yarıyıl projesi ise program sonunda edinilen bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını gösteren; hukukun spesifik alanlarında kazanılan bu yeni yeterlilikleri yansıtan bir çalışma mahiyetinde olacaktır

Programın Yapısı
Genel uygulamada olduğu gibi, bu program da iki esas tarzda hayata geçirilecektir:

  • Tezli program, tamamı seçmeli olmak üzere toplam 7 ders /21 kredi saatlik ders, seminer dersi ve Yüksek Lisans tezinden oluşmaktadır.
  • Tezsiz program, tamamı seçmeli olmak üzere toplam 10 dersten / 30 kredi saatlik dersten ve yarıyıl projesinden oluşmaktadır.

Program farklı alanlarda, öğrencimize azami ölçüde seçenek sunmak üzere tasarlanmıştır. Derslerin tamamı seçmeli olup; özel hukukun klasik dallarına ilişkin güncel gelişme ve sorunları ele almaktadır.

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler kendi günlük hayatlarının el verdiği şekilde kendi tempolarını ayarlamakta serbest olacaklardır. Özellikle çalışma hayatında olan öğrencilerin kendi programlarını kendi ihtiyaçlarına göre planlaması beklenmektedir. Normal akış içerisinde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programının 4, Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programının 3 sömestrde tamamlanması beklenirken; bir süre daha uzatabilmek mümkün olabilecektir.

Dersler genel olarak hafta içi akşam saatlerinde 19.00 ile 22.00 arasında verilecektir.