Dersler

Özel Hukuk Bilimsel Hazırlık Dersleri

Genel Hukuk Kuramı dersinin amacı, Hukuk Fakültesi mezunu olmayan yüksek lisans öğrencilerine, hukukun anlamı, bölümleri ve kaynakları; hukuk kurallarının uygulama alanı ve yöntemleri; temel hukuksal kurum ve ilişkiler hakkında bilgi verilmesidir. Ders kapsamında öğrencilere, temel hukuksal ilişkilerde karşılaşılabilecek sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemleri hakkında teori ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özel Hukukun Temel Esasları dersinin amacı, Hukuk Fakültesi mezunu olmayan yüksek lisans öğrencilerine, Özel Hukukun alt bölümleri, Özel Hukukun temel kavramları, hakların çeşitleri, hakların kazanılması, hakların korunması, temel borç ilişkileri, Ticaret Hukukunun temel esasları hakkında bilgi verilmesidir. Ders kapsamında Özel Hukukun temel kavramları, hakların çeşitleri, hakların kazanılması, hakların korunması, temel borç ilişkileri, Ticaret Hukukunun temel esasları üzerinde durulacaktır

Özel Hukuk Zorunlu Dersler

Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin aldıkları bu derste öğrenciler belirlenen bir konuda bir yarıyıl boyunca araştırma yaparak o konuda bir seminer sunarlar. Derste; araştırma yöntemleri, bilimsel çalışmanın ön hazırlıkları, yazılması konularında bilgiler verilir. Bu ders, öğrencinin seçtiği konuya göre ilgili öğretim elemanı tarafından verilir.

Tezsiz programa kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin, ders aşamasında edindikleri bilgiler doğrultusunda, uzmanlaşmak istekleri alanı da göz önüne alarak, Anabilim Dalında görevli öğretim üyelerinin gözetiminde, bilimsel yazım kurallarına uygun yazılı bir rapor vermesidir. 

Tezli programa kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin, Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşen konuda ve aynı usul doğrultusunda atanan tez danışmanının gözetiminde, jüri önünde savunulmak üzere, bilimsel yazım kurallarına uygun bir çalışmanın hazırlanmasıdır.

Özel Hukuk Seçmeli Dersler

Bu ders kapsamında finansal kiralama sözleşmelerinin amacı, mekanizması, hukuki niteliği ve sorunlar ile bu sorunlar için muhtemel çözüm önerileri, uygulama örnekleri incelenecektir.

Dersin konusunu, finansal kuruluşlar, finansal holdingler, finansal kuruluşlara ilişkin düzenlemeler ile ödeme ve ödeme yöntemleri oluşturmaktadır.

Dersin konusunu Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında, ticari işletme, ticaret ünvanı, ticaret sicili, haksız rekabet, acente, ticaret şirketleri, kıymetli evrak alanlarında yapılan değişikliklerin incelenmesi oluşturmaktadır.

Bu derste başta işe iade ve tazminat davaları olmak üzere, iş yargılaması süreçleri ve uygulanacak usuller ile iş yargılamasında delil türleri (kesin deliller ve takdiri deliller), delil sözleşmesi, delilin gösterilmesi ve hukuka aykırı delillere uygulanacak yaptırımlar ele alınacaktır. Öte yandan işe iade kararlarının icrasında karşılaşılan güçlükler de tartışılacaktır. İş Hukukuna ilişkin diğer güncel sorunlar da Yargıtay kararları çerçevesinde incelenecektir. İş Hukuku alanında Avrupa Birliği Hukukundaki güncel gelişmeler de İlk Derece Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı kararları çerçevesinde, Türk Hukukuyla karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

Bu dersin konusunu, spor klüplerinin yapısı ve işleyişleri, Profesyonel Spor Federasyonları, spor sözleşmelerinde tarafların yükümlülükleri, sporda disiplinin sağlanması, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, spor karşılaşmaları sırasında sporcuların yaralanmalarından ve ölümlerinden doğan sorumluluk oluşturmaktadır. Ayrıca bu derste sporcu sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmede yetkili ulusal ve uluslararası merciler de ele alınacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan başta kuruluş, genel kurul, denetim ve yönetim kuruluna ilişkin yeni düzenlemelerin yanı sıra, pay devri, hissedarlar sözleşmesinin hukuki niteliği, tarafların hak ve yükümlülükleri hususları uygulamadan örnekler de verilmek suretiyle incelenecektir. 

Bu dersin konusunu AB ve Amerikan Antitrust Hukukunun yanında Türk Rekabet Hukukunda yatay ve dikey rekabet kısıtlamalarıyla ilgili düzenlemeler (uyumlu eylem, hakim durumun kötüye kullanılması, kartel anlaşmaları vs.) ile bunlara uygulanan yaptırımlar ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun düzenlemeleri oluşturmaktadır. Derste, ekonomik anlamda rekabet kavramı, Rekabet Hukukunun aktörü olarak teşebbüs kavramı, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşmanın şartları ve koşulları, Rekabet Hukukunda hâkim durumun kötüye kullanılması kavramı ve koşulları, birleşme ve devralma anlaşmalarındaki yan sınırlamalar, Rekabet Kurumundan izin alınması gereken birleşme ve devralmalar ile Rekabet Hukukunda rakipler arası anlaşmalar ile ilgili örnek soruşturmalar inceleme konusu yapılacaktır.

Derste Taşıma ve Sigorta Hukukuna ilişkin temel hukuki esaslar, taşıma sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan taşıma işleri ve taşıma senedine ilişkin hükümler, Karayoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Sözleşme (CMR) ve uygulaması, Taşıma ve Sigorta Hukuku ile ilgili Yargıtay incelemesine tabi olmuş uyuşmazlıklar inceleme konusu yapılacaktır. 

Bu derste çevre kavramı ve unsurları, çevre sorunları, nedenleri ve çözüm yolları, çevre hakkı ve hukukun çevre korumada oynadığı yol, çevre hukukunun kaynakları ve teorik temelleri, çevre hukukunun temel ilkeleri, çevresel etki değerlendirmesi, Çevre Hukukunda hukuki sorumluluk, çevre mevzuatının gelişimi ve temel yasalar, Çevre Hukuku ile ilgili uluslararası mevzuat konu başlıklarına değinilecektir.

Tüketici işlemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan satım, seyahat sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeler, devre mülk anlaşmalarında tüketicilerin ayıplı mal veya hizmetler karşısında sahip oldukları haklar, genel işlem şartlarının hukuki denetimi ve tüketici mahkemelerinin işleyişi ile Borçlar Kanununda yer alan ayıptan doğan sorumluluk halleri ile farklılıkları dersimizin konusunu oluşturacaktır.

Bu derste Fikri Mülkiyet Hukukunun genel ilkeleri incelenip, Sınaî Mülkiyet Hukuku kapsamında marka, patent ve faydalı model kavramlarının hukuki nitelikleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda marka, patent ve faydalı modelin korunmasının yanında, özellikle telif hakları olarak adlandırılan eser sahibinin maddi ve manevi haklarının gaspı ve bu haklara tecavüz halinde açılacak hukuk ve ceza davaları ve yargılama usulü incelenecektir.

Bu dersin konusu, Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında yeniden düzenlenen kefalet sözleşmelerinin kuruluşunda, tarafların karşılıklı hak ve borçlarında, bu sözleşmelerin sona ermesinde meydana gelen değişiklikler ile garanti sözleşmeleri ile farklarının yanı sıra başta ipotek olmak üzere ayni teminat hukukunun esasları ve ilgili müesseselerin (ipotekli borç senedi, irad senedi, mortgage vs.) karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.

Bu derste Medeni Kanunun ilgili hükümlerinin ve Yargıtay kararlarının incelenmesi ile aile mahkemelerinin işleyiş biçimi, boşanma sebepleri, velayet, mal rejimleri ve tasfiye usulleri, nafaka hukuku konuları incelenecektir.

Bu derste tapu sicillerinin doğru tutulmamasından doğan hukuku sorumluluk, çifte tapu, yolsuz tescilin düzeltilmesi, görevli mahkeme ve yargılama usulü, zamanaşımı, kadastro tespitleri, sınır ve yüzölçümü belirlemesi konuları incelenecektir.

Bu derste özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ağır borç yükü altında bulunan işletmecilerin malvarlığı veya işletmenin alacaklılara zarar vermek kastıyla devredilmesi ve böylece alacaklılara karşı borçtan tamamen kurtulmaya veya zaman kazanılmaya çalışılması halinde doğan sorumluluk ve uygulanacak hükümler ele alınmaktadır. Bu gibi durumlarda, hukuk düzenimiz alacaklıları koruyucu bir dizi hükümlere yer vermiştir. Derste ele alınacak bu hükümlerin en önemlileri, malvarlığı veya işletmenin devrinin maddi hukuka ilişkin sonuçları hakkındaki BK m. 179 hükmü ile İcra ve İflas Hukuku alanında İİK m. 277 vd.'da özellikle İİK m. 280/III'de düzenlenen iptal davası ve İİK m.44 düzenlemeleridir.

Sınaî haklardan olan markanın hukuki niteliği, Türk Patent Enstitüsünün görev ve yetkileri, Haksız Rekabet Hukuku ile ilişkileri, tescil ve terkin, karıştırılma ihtimalinin incelenmesinde dikkate alınacak hususlar ile, uygulamada görülen hükümsüzlük davaları dersin konusunu oluşturmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında deniz ticaret hukukunda görülen yenilikler, gemi sicili, gemi kurtarma, gemi alacaklıları ve kanuni rehin hakları, gemi ipoteği, Boğazlar Tüzüğü gibi konular ele alınacaktır.

Dersin konusunu Sermaye Piyasası Hukukunun Genel Esasları, hisse senetlerinin veya borçlanma araçlarının şirketler tarafından ihracı, halka arz, varlığa dayalı menkul kıymet, oydan yoksun hisse senedi ve hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının, yatırım ortaklıklarının ve yatırım fonlarının menkul kıymet ihraçlar ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yapısı ve Görevleri oluşturmaktadır.

Kamulaştırmasız el atma kavramı, kamulaştırmasız el atmanın amacı, kamulaştırmasız el atmanın kamulaştırma ile karşılaştırılması, kamulaştırmasız el atmanın bu konuda yapılan çeşitli düzenlemelere göre şartları ve uygulanacak hükümler ve açılabilecek davalar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Sosyal Yardım Hukukunda Güncel Sorunlar dersinde güncel geçim yardımları, eğitim yardımları, meslek edindirme yardımları, yoksul ve dar gelirlilere konut edindirme yardımları, bu yardımları sağlayan kurum ve kuruluşlar, uluslararası sözleşmeler, somut olaylar, yargı kararları ve diğer alanlara yansımaları göz önünlaşde tutularak incelenecek ve değerlendirilecektir.

Öncelikle batı dünyasında ortaya çıkan alternatif çözüm yolları arayışı ve buna ilişkin yasal düzenlemeler, günümüzde Türk hukukunda da tartışılır hale gelmiştir. Alternatif çözüm yollarından biri olarak bilinen tahkim usulü, hâlihazırda Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da gözden geçirilmiştir ve özellikle son yıllarda giderek artan bir başvuru halini almaktadır. Ders kapsamında Uluslararası Kamu Hukuku Alanında Tahkim, Uluslararası Özel Hukuk Alanında Tahkim, Uluslararası Sözleşmeler, UNCITRAL Kuralları, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu incelenecektir.

Bu derste Avrupa Birliğinin kuruluş ve gelişim süreci, organları (konsey, komisyon, ATAD vs.), bu organların sahip olduğu yetkiler, “subsidiarity” prensibi, üye devlet hukuklarına Birlik müktesebatının uygulanması konuları incelenecektir. Ders kapsamında, AB Kurucu antlaşmaları, ikincil kaynakları ve Avrupa Adalet Divanı kararları doğrultusunda, AB Hukukunun temel özellikleri, AB kurumlarının işleyişi, birbirleriyle ve üye devletlerle ilişkileri konularının incelenmesi amaçlanmaktadır. AB Kurumlar Hukuku dersinde, üyelik müzakereleri sürecinde, Türk Hukukunun AB müktesebatına uyumu ve Türkiye’nin olası AB üyeliğinin AB kurumları üzerindeki etkisi konularına da değinilecektir.

Dersin konusunu yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince takdiri ve kesin deliller açısından getirilen yenilikler, delillerin mahkemeye arzı, hukuka aykırı deliller, istinaf aşamasında delil ikamesi, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı vs. hususlar oluşturmaktadır.

Olaylarla Bireysel İş Hukuku dersinde; iş hukukundaki düzenlemelerin özellikleri ve bu hukuki kaynaklar arasındaki ilişkiler, iş hukukunda başvurulan temel ilke ve düşünceler iş hukukunun işçi-işveren- işveren vekili-alt işveren- işyeri-işletme gibi temel kavramları, 4857 sayılı İş kanunu ve diğer iş kanunlarının kapsamı, iş sözleşmesinin özellikleri, iş sözleşmesinin tanımı-unsurları-nitelikleri-türleri, iş sözleşmesinde tarafların hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi (iş sözleşmesinin fesih dışında sona ermesi, süreli fesih, iş güvencesi, haklı nedenle fesih), iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, dinlenme süreleri, iş sağlığı ve işçi güvenliği konuları somut olaylar ve yargı kararları ışığında incelenecektir.

Olaylarla Toplu İş Hukuku dersinde; toplu iş ilişkilerinin aktörleri (sendikalar), sendikacılığın gelişimi, sendika özgürlüğü ve hakkı kavramı, sendikaların kuruluş esasları, üst örgütler (konfederasyonlar), sendikaların kurucuları ve kuruluş işlemleri, sendikaların organları, sendika üyeliği, sendikaların faaliyetleri, sendikaların denetimi, sendikaların sona ermesi, toplu sözleşme hakkı ve özerkliği, toplu iş sözleşmesinin içeriği, toplu iş sözleşmesinin hukuki niteliği, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş sözleşmesinin uygulanma alanı, toplu iş sözleşmesinin sona ermesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, grev ve lokavt kavramları, grev ve lokavt kararlarının alınması ve uygulanması, grev ve lokavtın iş sözleşmesine etkisi, yasadışı grev ve lokavt gibi konular somut olaylar ve yargı kararları ışığında işlenecektir.

Bu derste deniz alacaklarının tanımlanması, konvansiyon hükümlerinin incelenmesi Türk Ticaret Kanunu ve Konvansiyon hükümlerinin karşılaştırılması, gemi alacakları ile deniz alacaklarının ilişkinin incelenmesi ve bu ilişkinin uygulamada ne gibi sorunlara yol açtığı özellikle gemilerin seferden alıkonmasında her iki alacak arasında bir fark olup olmadığı meseleleri incelenecektir.

Dersin konusunu Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’da yer alan genel işlem şartları içeren sözleşmelerin geçerlilikleri, bu tür hükümlerin tabi olacakları denetim metotları, genel işlem şartlarının MK m.2 anlamında hakkın kötüye kullanılması halinde kısmi butlana sebebiyet verme halleri vb. hususlar oluşturmaktadır.

Bu ders kapsamında, Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine ilişkin yeni düzenlemelerin ardından ortaya çıkan hukuksal sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulması amaçlanmaktadır. 
Derste ayrıca Sosyal Güvenlik Hukukunun Genel Esasları ve Yabancı Ülke Uygulamaları, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi, Sosyal Güvenlik Hukuku Çerçevesinde Yeni Sistemin Analizi ve Sorunları, Sosyal Sigortaların Özellikleri, Finansmanı, Kapsamı ve Tarafların Yükümlülükleri, Sosyal Sigorta Türleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı, Hizmet Birleştirilmesi ve Borçlanması, Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenlik Hakkı, Bireysel Emeklilik Sistemi ve Geleceği, Katılmasız Sosyal Güvenlik Rejimi konuları incelenecektir.