Dersler

Grafik Tasarımı Dersler

Bilimin tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.

Yüksek lisans öğrencilerinin çağdaş uygar yaşamın gereksinimlerini dikkate alarak farkındalık oluşturmaya gözlemlenen sorunları çözmek amacıyla konsept oluşturmak, konu ya da sorunu grafik tasarım amaçlı seçenekli çözüm önerileri üzerinden proje yapmaları sağlanacaktır.

Bu derste öğrenciler herhangi bir konuda tasarım süreçlerini yönetebilme, kuramsal ve uygulamalı olarak tasarımların bilincini kazanmak, tasarım analizi ve sunum yaptırmak, dersin gerektirdiği tasarım teknik ve yöntemlerini öğrenecektir.

Bu seminer diğer derslerdeki çalışmaları desteklemek üzere tasarlanmıştır. Yüksek lisans tezlerini yazarken yapacakları araştırmalarda gerekli olan çeşitli araçları tanıtmaktadır. Seminer dersi tez yazmak isteyen öğrencilere konu seçenekleri sunmaktadır ve ilgili konularda onlara bir dizi seminerle destek olmaktadır.

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması Grafik Tasarım programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.

 

Öğrenciler bir öğretim üyesinin denetiminde akademik temellerine uygun bir konuda araştırma yaparak bir tez hazırlayacaklardır. Tez çalışması Grafik Tasarım programında kullanılan tekniklerin uygulamasını ya da geliştirilmesini içermeli ve orijinal bir katkıda bulunmalıdır. Mezuniyet adayı öğrenciler tezlerini programın atayacağı bir jüri önünde savunmak zorundadırlar.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında bulunan öğrencilerin mezuniyet öncesi yapmaları gereken bir araştırma çalışmasıdır. Öğrencinin; bir öğretim üyesi gözetiminde kendi ilgi alanında bir konuyu araştırması ve rapor halinde yazması gerekmektedir.

Grafik Tasarım disiplininde kullanılan temel programlar olan Adobe Photoshop, Illustrator ve InDesign programlarının temel seviyeden başlayarak öğretilmesi. Photoshop’un profesyonel ve ileri seviyedeki konsollarının ve Illustrator ve InDesign’ın profesyonel ve ileri seviyedeki kullanımlarının aktarımı.

Geçmişten günümüze illüstrasyon sanatından örneklerin gösterimi ve anlatımı. Malzeme ve çeşitli illüstrasyon tekniklerine ilişkin uygulamalar. Yaratıcı ve deneysel yorumlama çalışmaları. Farklı konular çerçevesinde yürütülecek illüstrasyon projeleri.

Bir yazı karakterini oluşturan harf ve yardımcı elemanlarının aynı konsept içerisinde nasıl oluştuğu, kullanıldığı ortam içerisinde yanyana gelince oluşacak görüntü değerleri, okunma sorunları ve typografik değerler açısından araştırılacak projeler şeklinde çalışmalar yapılır.

Canlandırma film konusunda temel bilgiler. Geleneksel canlandırma teknikleri ve bilgisayar ortamında kullanılan canlandırma programlarını da kullanarak yapılan uygulamalar. Çağımız grafik sanatlarında dijital teknolojinin gelişmesiyle yeni bir anlatım yolu olarak ortaya çıkan bilgisayarda canlandırma teknikleri. Canlandırmada Görsel etkilemelerin oluşum süreci. Kavram geliştirme. Yaratım-tasarım ve yönetim için tasarımcıya düşen önemli görevler. Yeni teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan canlandırma yöntemleri. 2d, 3d animasyon prensipleri ve animasyonda temel modelleme, kaplama, aydınlatma, rendering ve canlandırma ilkeleri. Yayın ve ortam standartlarına göre baskı yöntemlerinin uygulanması.

İllüstrasyon çalışmalarını geleneksel yöntemlerin dışına taşıyarak, teknolojinin sağladığı bütün olanaklar ile geliştirilmesi. Vektörel, 3D yada pixel mantığı ile çalışan programlar ile üretilen farklı konularda dijital illustrasyon yorumlamaları.

Tasarımların baskıya hazırlık süreçleri, basım aşaması ve sonrasına ilişkin teorik bilgilerin aktarımı. Günümüz çağdaş baskı teknolojileri ve yeni malzemelerin uygulama yöntemleri.

İlk insandan bugüne kadar gelen zaman içinde, haberleşmede kullanılan işaretlerin ve piktografik dilin genel sınıflandırılması. Tarihsel akışı içinde semantik ve ionik işaretlerin gelişimi. Kullanım alanlarında İşaretlerin insan yaşamındaki yeri, özgün işaretlerin yaratılma çalışmalarının grafik tasarım yönünden önemi ve yeni tasarım metotları. Yeni işaretin kendi içinde oluşan gramer yapısı ve bu konuda üretilen proje çalışmaları.

Bu ders İletişim Tasarımı ile uzmanlaşmaya ve daha derin bir etkileşime izin verir. Yeni ortaya çıkan deneysel yayıncılık stratejilerinin yanı sıra profesyonel uygulamanın mevcut talepleriyle kendi kendini yöneten projeler aracılığıyla çalışmalar geliştirilir. Kullanıcı ihtiyaçları ve üretim pratikleri ile ilgili olarak tasarım becerilerine odaklanmayı içerir. Basılı kitaplar ve dijital yayın platformları için tipografik tasarım ve görsel iletişimin işbirliğinden faydalanılır.

Kurumların içerik ve yapısal alanda oluşumu göz önüne alınarak gerek duyduğu alanlarda kullanmak için yaratılacak bir görsel kimliğe çözümler üretmek. Kimliği oluşturan logo, sembol ya da markanın yaratılmasında renk ilişkisinin iletişim etkisi. Bireysel ya da toplu iletişim alanları içinde kimliğin yapısının korunarak taşınması. Tasarımcının sıradışı bir tasarımda dikkat etmesi gereken konular. Hedeflenen kimlik üzerinde yapılacak pratik çalışmalar. Logonun tipografi ilişkisi.

Yeni reklamcılık bilimine, geleneksel alanda kullanılan tekniklerin dışında katılan çağdaş tekniklerin çözümlemeleri. Oluşan yeni medyalar üzerinde yapılan grafik tasarımların sentezi. Değişken hedef kitlelerine karşı hazırlanacak görsel iletilerin öneri ve seçenekleri. Reklamcılığın geleneksel yollarının dışında, yaşayan kültürün düşüncesiyle ortaya çıkan yeni tasarım önerileri. Grafik tasarımda kullanılan ileri teknolojik dil ve metotlarının açılımı.

Ürünlerde günümüz insanının gereksinimleriyle ortaya çıkan endüstriyel ve teknolojik değişimler. Yaşam standardıyla gelişerek değişen üretim ağı ve bu gereksinimleri karşılayacak tasarım ile ilgili araştırmalar. Sürekli değişen teknoloji içinde ürünlerin kendilerini tasarım alanında yenileme yöntemleri. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, ürünler arasındaki yaklaşımların gerek üretim gerekse tasarım boyutunun ortaya çıkardığı sorunlarına yönelik çözüm önerileri. Fark yaratacak ve özgünlüğü ile öne çıkacak tasarım önerisi.

Çağın gelişen teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan bir sayfa tasarımında grafik tercihlerin çözümlenmesi. Yaşayan kültürle birlikte ortaya çıkan yeni akımların medya üzerinde oluşturduğu görsel yapının algılanabilirliği. Masaüstü yayın tasarımlarının baskı öncesi denetimi, bireysel ya da grup çalışması sonucu ortaya çıkacak üretim sorunları. Tipografi, resimleme ya da fotoğrafik materyallerin tasarımdaki çözümü. Baskı öncesi ortaya çıkan tasarım hatalarını fark etme yöntemleri. Kalite kontrol yönetimi.

Onlarca yıl önce kullanılan medyaların, günümüz medyalarından farkının kıyaslanması. Anında haber almada İnsanlar üzerinde oluşan etki ve tepkiler. Bilimsel araştırmalar ve gelişmeler sonucu çağımızda bugün yaşadığımız iletişim teknolojisinin görsel iletişimdeki tasarım etkileri. Gelecekte, olası oluşacak medya konusunda yaşanacak gelişmeler ve o alanlarda görsel iletişimle ilgili sorunların çözümü. Grafik tasarımcıların bu gelişmeler için yapacakları tasarımlardaki olası davranışlar.

Geleneksel özgün baskı tekniklerinin yeni ve farklı deneysel uygulamalarını içerir. Baskı teknikleri ve dijital uygulamaların birlikte kullanımı ve bu yöndeki alternatif yaklaşımlar değerlendirilir.

Bu ders, yenilikçi düşünce yoluyla yaratıcı tasarım çözümleri üzerine odaklanır. Bilgi ve teknolojinin kullanımı, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve oyun tasarımı gibi alanların ekolojik, sürdürülebilir ve yeşil tasarım kavramlarıyla iç içe geçmiş vizyonlarını araştırır.

Fotoğrafın optik ve teknik uygulama alanları. Stüdyo ortamı ve açık alan çekimleri. Pazarlamanın etkin olduğu reklâm ve reklamcılık alanları içinde fotoğrafın kullanımı. Seçilen konu ve kullanılan alan içinde oluşturulacak fotoğrafik düzen mantığının kavratılması. Fotoğrafta yaratılan görüntü etkilemelerinin bilgisayar ortamında yeniden tasarlanması.

Dijital ortam içinde, çağın gereksinimlerini karşılayacak biçimde, görsel iletişim alanlardaki grafik tasarımla ilgili konularda üretilen çözümler. Sayısal ortamın araç, gereç ve programlarıyla gelişen çağın teknolojik olanakları içinde, statik ve dinamik elektronik sayfa tasarımlarının üretim yöntemleri. Görüntünün, fotoğraf ve sinema diliyle birlikte gelişen ortamında, sesle ilgili değerlerin yeni bir anlayış içinde hazırlanması.

Reklam afişleri, film afişleri, motivasyonel ve sosyal afişler ve etkinlik afişleri gibi afiş tasarım türlerinin deneysel uygulamalarını içerir. Tipografi ve görselin, dijital ve basılı medya kaynaklarında yeni ve farklı bakış açılarıyla kullanımlarını araştırır.

Karmaşık nicel ya da nitel bilgileri hızlı, ikna edici ve ilgi çekici bir şekilde iletmenin, etkileyici bir görsel hikayeye dönüştürme sürecini içerir.

Tipografik temelli her türdeki tasarım konusunu kapsayan ve gerektiğinde kurallı tipografinin çerçevesi dışına çıkılarak kreatif düşünmeyi hedefleyen çalışmalar. Çeşitli kavramlar üzerinden çıkışla tipografik denemeler ve alışılmışın dışında çözümlemeler.

Dijital ortam içinde, çağın gereksinimlerini karşılayacak biçimde, görsel iletişim alanlardaki grafik tasarımla ilgili konularda üretilen çözümler. Sayısal ortamın araç, gereç ve programlarıyla gelişen çağın teknolojik olanakları içinde, statik ve dinamik ileri derecede ve etkileşimli dokunmatik ekran ve diğer multimedya kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve üretim yöntemleri. Görüntünün, fotoğraf ve sinema diliyle birlikte gelişen ortamında, sesle, tarayıcı ve monitörler ile ilgili değerlerin yeni bir anlayış içinde hazırlanması.

Bir arayüz tasarımının ötesinde daha çok kullanıcının dijital ya da somut bir grafik ürün ile nasıl etkileşime gireceğinin tasarlanması. Kullanıcı araştırma tekniklerinden, temel etkileşim öğelerine, mobil ya da web sitelerinin tasarımlarındaki estetik, yansıtıcı, duygusal ve davranışsal öğelerin uygulamalı şekilde incelenmesi. Deneyimsel pazarlama yöntemleri ve temel kullanıcı deneyimi katmanları ile kullanıcı arayüz tasarımının çıktığı bağlamı belirlemek.

Reklam ve medya uygulama örnekleri üzerinden fikir, strateji ve analizler. Reklamın temel işlevselliğinden yola çıkarak medyanın tüketici hayatındaki yeri, medya tüketim süreçleri, reklam mecralarının önemi, reklam mecralarının etkin kullanımı gibi temel bilgileri vermek ve örnek uygulamalar üzerinde analizler yaparak profesyonel iş hayatındaki çalışmalara temel oluşturacak uygulama projeleri yapımı.

Animasyon, film, oyun veya firma tanıtımlarına yönelik özgün üç boyutlu ve iki boyutlu karakter tasarımları üretimi. Geleneksel ve dijital yöntemler ile geliştirilecek karakter tasarımlarında kişilik, ifade ve stil çalışmaları.

Dersin içeriği, etik ve ahlâk kavramı, medya etiği, basın meslek ilkeleri özdenetim kavramı, özdenetim kuruluşlarından oluşmaktadır. Ders içerisinde Dünya özdenetim uygulamaları, Türkiye’de özdenetimin tarihçesi ve meslek ilkeleri ile birlikte etik sorunlar tartışılacaktır.

Algı Yönetimi dersinde, algı kavramı,  ilişki yönetimi; karşılıklı yarar, anlayış, uzlaşı, iyi niyet, güven ve hoşgörü esasına dayanan strateji temelinde algı inşası, algı türleri, karar alma süreci, karar almayı etkileyen unsurlar, algılama ve kurumsal iletişim, kurumsal kimlik algısı,  algı ile tutum ve ikna ilişkisi  ele alınacaktır.   

Kurumsal iletişim kavramı, öğeleri, amaç ve işlevi, Örgütsel İletişim, Yönetim İletişimi, Pazarlama İletişimi kavramları kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal imaj, stratejik yönetim ve planlama, etik, sosyal sorumluluk kavramları ile kurumsal iletişim ilişkisi ders içeriğini meydana getirmektedir.

Ders, reklamcılık ve pazarlamanın geleneksel metotlarının dijitalleşen toplumda yaşadığı dönüşümü, pazarlama için dijital ortamların etkin kullanımını ve yeni nesil tüketiciyi tanımayı ve pazarlamanın geleceğine dair öngörü geliştirecek tartışmaları içermektedir. Bu ders ayrıca yeni iletişim ortamlarında uygulanan yeni pazarlama ve ikna tekniklerini, geleneksel pazarlamada yaşanan değişimleri, değişen tüketici-izleyici profilini irdeler.

Bu ders, pre-prodüksiyondan post-prodüksiyon aşamasına kadar, reklam yapımına dair derinlikli bir bakış sunmaktadır.

Bir reklam kampanyasının tasarım ve uygulama sürecini deneyimleyerek öğretmeyi amaçlayan derste, öğrencilerin bir reklam ajansının bölümleri ve iş kolları arasındaki ilişkiyi kurmalarını sağlamak ve reklam alanındaki eğilim ve becerilerini ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Bu derste teorik olarak aktarılan bilgi uygulama sahasında üzerinde tartışılarak analiz edilecektir.

En iyi hikayeler, markaların altında yatan değeri anlamlı, duygusal ve çekici bir şekilde iletir. Bu ders, dijital mecrada etkili iletişim oluşturmak ve bu iletişimi uygulamak için belirli stratejileri keşfedecektir.

Dijital medyanın (bilgisayarlar, web, video oyunlar, dijital televizyon, mobil telefonlar, vs.) toplum üzerindeki etkilerinin gün geçtikçe artan dönüştürücü etkisi yadsınamaz. Bu derste iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin medya-insan ve toplum üzerindeki yansımaları ele alınarak, bu dönemde insanların değişen hayat tarzları ve yaşam beklentileri irdelenecektir.

Bu derste yeni medyanın özellikleri ışığında dijital medyanın planlanması ve yönetimi irdelenmektedir. Öğrenciler ders kapsamında birer dijital medya projesi tasarlayarak, sosyal medyada projelerini nasıl planlayıp hayata geçireceklerini tecrübe ederler.

Ders, tasarım sürecinin bütünlüğü açısından önemli olan içerik geliştirmenin; araştırma, yazma, toplama, organize etme gibi süreçlerini kapsamaktadır. Bu ders kapsamında öğrenciler edindikleri bilgiler ışığında dijital medyaya uygun bir içerik geliştirme projesi hazırlayarak süreci deneyimler.

Bu derste, tüketici olarak bireylerin satın alma davranışlarına etki eden faktörlerin incelenmesi, birey davranışlarının satın alma açısından çözümlenebilmesini sağlayacak bilgi donanımını kazandırmak ve tüketim kültürü üzerinde farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır. Bu derste tüketici davranışına giriş, pazarlama ve tüketici davranışı, tüketici davranışında psikolojik etkiler (algılama ve duyum, öğrenme ve bellek, motivasyon ve ilgilenim, tutum ve duygular, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi), tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler (grup ve danışma grubu, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür ), tüketici satın alma süreci (sorunun belirlenmesi), tüketici satın alma süreci (bilgi arayışı ve seçeneklerin değerlendirilmesi), tüketici satın alma süreci (satın alma), tüketici satın alma süreci (satın alma sonrası davranışlar), pazarlama iletişimi ve ikna teknikleri konu başlıkları incelenmektedir.

Bu ders, tarihi ve çağdaş kitle iletişim kuramlarına genel bir bakış sunar. Farklı geleneksek teorilerin iletişim sürecine dair soruları, ve iletişim, medya ve toplum arasındaki ilişkileri algılamamızı nasıl etkilediği üzerinde durulur.

Derste iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin medyada somutlaşan sonuçları üzerinde durularak kamusal etkileşim, katılım, toplumsal aidiyet gibi konular radikal demokrasi ve liberal demokrasi gibi demokrasi kuramları ve küreselleşme ve ulusaşırı iletişim kavramları etrafında tartışılacaktır.

Bir kültürel üretim alanı olarak medyanın toplumsal cinsiyete ilişkin anlam inşa anlarını ve süreçlerini eleştirel teori, popüler kültür kuramları perspektifinden ve disiplinlerarası bir bakışla tarihsel ve bağlamsal bir perspektif içerisinde ele almak.

Girişimcilik kavramı ve özellikleri; girişimcilikte başarı faktörleri ve başarısızlık nedenleri; işletmelerin kuruluş süreci ve amaçları; işletmenin hukuksal yapısı ve türleri; kobiler ve kobi’lerin ortak özellikleri; küçük işletmelerde yönetim fonksiyonu ve yeni yönetim yaklaşımları; küçük işletmelerde üretim fonksiyonu ve yeni üretim sistemleri; küçük işletmelerde pazarlama fonksiyonu; kobi’lerin ekonomik ve sosyal sisteme katkıları, güçlü ve zayıf yönleri; küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

E-ticaret uygulamaları konusunda bilgilendirmek, E-ticaret sürecini yönetmek, e-ticaretin gelişimi konuları ele alınacaktır. Ağ ekonomisi ve E-ticaret, E-ticarette evreler, efsaneler ve gerçekler, E-İş Modelleri, E-Ticarette Pazarlama, Web Sitesi ve E-Hizmet Kalitesi, E-dönüşüm, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve E-MİY, E-ticarette etik ve sosyal konular anlatılacaktır.